Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA KUBRAK"

Obliczanie rozkładu prędkości przepływu wody w obszarze z roślinnością sprężystą

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę obliczania rozkładu prędkości przepływu wody w obszarze z roślinnością sprężystą. Turbulentny przepływ wody opisano w założeniu jednostajnego ustalonego ruchu wody. Naprężenia turbulentne w wodzie wyrażono za pomocą gradientu prędkości średniej i długości drogi mieszania. Drogę mieszania przedstawiono w funkcji głębokości w obszarze przepływu wody nad dnem pokrytym jed[...]

Wpływ chropowatości powierzchni koryta o złożonym przekroju na prędkości przepływu wody DOI:


  P rzepływ wód wielkich w korytach rzek nizinnych odbywa się zarówno w korycie głównym jak, i w wyżej położonych zale- wach, w których głębokości przepływu są znacznie mniejsze niż w korycie głównym. Z tego względu prędkości przepływu wody w terenach zalewowych są mniejsze niż w korycie głównym. Na zmniejszenie prędkości przepływu wody w terenach zalewowych wpływa także wzrost chropowatości ich powierzchni a często także występująca tam różnorodna roślinność. W poszczególnych częściach złożonego przekroju koryta wy- stępują więc strumienie wody o zróżnicowanych prędkościach przepływu. Lepkość wody uniemożliwia występowanie nieciągłości prędkości na granicach tych strumieni, pokrywających się z granicą koryta głównego i terenów zalewowych. W obszarze tym tworzy się strefa przepływu o znacznym gradiencie prędkości wody, która generuje wielkoskalowe wiry o pionowej osi [van Prooijen i in. 2005]. Wskutek zróżnicowania prędkości występuje transfer pędu mas wody z koryta głównego do terenu zalewowego, wzrost głębokości wody w terenie zalewowym i ponowny przepływ wody w kierunku koryta głównego. Proces wymiany pędu wraz z tworzeniem się struktur wirowych w rejonie połączenia terenów zalewowych i koryta głównego określono pojęciem "efektu kinematycznego" [Żeleźniakow 1950], a współcześnie interakcją strumieni [Kubrak E. i in., 2019]. W efekcie, zmniejsza się prędkość wody w korycie głównym i jednocześnie wzrasta prędkość i głębokość przepływu strumienia w części terenów zalewowych przylegających do koryta głównego. Zróżnicowanie chropowatości powierzchni koryta głównego i terenów zalewowych intensyfikuje proces tworzenia wirów i przepływów wtórnych w korycie głów- nym i ma wpływ na przepustowość koryta o złożonym przekroju [Shiono, Knight 1991, Tominaga, Nezu 1991, van Prooijen i in. 2000]. Wartości prędkości przepływu wody w korycie głównym i na terenach zalewowych są uzależnione od głębokości wody w korycie głównym i terenach zalewowych, spadku [...]

Analiza wpływu roślinności na przepustowość obwałowanego odcinka koryta Wisły


  W artykule przedstawiono czynniki wpływające na opory przepływu wody w rzekach nizinnych o złożonych przekrojach poprzecznych. Scharakteryzowano roślinność porastającą tereny zalewowe i zilustrowano na przykładzie obwałowanego koryta Wisły wpływ różnych typów roślin na przepustowość koryta. Wskazano na konieczność określenia zasad usuwania roślin z koryta wielkich wód.Koryto Wis.y, podobnie jak innych du.ych rzek nizinnych, cechuje si. przekrojami poprzecznymi z.o.onymi z koryta g.ownego i przyleg.ego do niego jednego lub dwu terenow zalewowych oraz du.ym zro.nicowaniem warunkow przep.ywu [.bikowski, .elazo, 1992, .elazo, Popek, 2002], przejawiaj.cym si. zwykle w: ?  zmienno.ci kszta.tu przekroju poprzecznego, tzn. koryta g.ownego i terenow zalewowych na d.ugo.ci koryta; ?  zmienno.ci chropowato.ci powierzchni dna i .cian koryta; ?  meandruj.cej linii koryta (prostoliniowe odcinki koryta naturalnego w naturze wyst.puj. bardzo rzadko); ?  wyst.powaniu na zalewach i w strefie przybrze.nej (pomi.dzy korytem g.ownym a zalewem) ro.linno.ci sztywnej, przez ktor. przep.ywa woda oraz elastycznej, nad ktor. przep.ywa woda. Warunki przep.ywu wielkich wod w korycie kszta.tuj. si. pod wp.ywem wszystkich wymienionych elementow. Ich wp.yw bezpo.rednio na warunki przep.ywu okre.la si. mianem oporow przep.ywu. Schematyczne zestawienie czynnikow kszta.tuj.cych opory przep.ywu w korycie rzek pokazano na rys. 1. Relacje pomi.dzy wyro.nionymi czynnikami zale.. m.in. od charakterystyki Rys. 1. Schematyczne powi.zanie oporow przep.ywu w naturalnym korycie [Lehmann i in. 2005] Rys. 2. Pomierzone i obliczone wed.ug Mertensa i Pasche rozk.ady pr.dko.ci w kanale o z.o.onym przekroju poprzecznym [Kozio. 1999] Gospodarka Wodna nr 5/2013 189 5 10 15 20 25 5 10 wierzba bia.a Salix alba wierzba wiciowa Salix viminalis wierzba purpurowa Salix purpurea wierzba czarna Salix nigra Salix mielichhoferi Salix appendiculata wierzba [...]

O usuwaniu roślinności z terenów zalewowych rzek


  Przedstawiono oddziaływanie roślinności na warunki przepływu wody na terenach zalewowych oraz zalecenia usuwania nadmiaru tej roślinności wyprowadzone z hydraulicznych warunków. Ich przestrzeganie powinno zapewnić obniżenie stanów wody, co jest niezwykle istotne w obrębie terenów zurbanizowanych. Dla właściwego utrzymania warunków przepływu wody w terenie zalewowym po usunięciu roślin należy przestrzegać zasad ograniczających nadmierny rozwój roślinności. Tereny zalewowe, z uwagi na ukształtowanie i specyficzne warunki wilgotnościowe, stanowią bardzo dogodne warunki do rozwoju roślinności. Roślinność ta, dzięki swej różnorodności, stanowi naturalne środowisko bytowania fauny wodnej, zwiększa odporność gruntu na erozję, pełni rolę biofiltru oczyszczającego wodę i niewątpliwie podnosi walory krajobrazowe otoczenia. Obecność roślinności wpływa także na hydrauliczne warunki przepływu wody: powoduje zwiększenie oporów przepływu wody, zmniejszenie prędkości przepływu wody i wzrost napełnienia, a więc zmniejszenie przepustowości koryta [E. Kubrak 2007]. Niekontrolowany (nadmierny) rozwój roślinności w międzywalu prowadzi do podpiętrzenia przepływających wód wielkich, co w konsekwencji O usuwaniu roślinności z terenów zalewowych rzek v(y,z) Q v(z) x przepływy wtórne koryto główne z y wymiana pedu, wiry w płaszczyznie rozdziału przekroju koryta wiry tworzace sie pod wpływem chropowatosci terenu zalewowego predkosci lokalne obszar interakcji rozkład predkosci srednich w pionach na szerokosci koryta zmiennosc predkosci w pionie teren zalewowy naprezenia styczne v(y)    Rys. 1. Struktura strumienia w korycie o złożonym przekroju poprzecznym [Shiono i Knight, 1991] 96 Gospodarka Wodna nr 3/2014 Rozkład prędkości uśrednionych na głębokości Rozkład naprężeń Geometria koryta xy vx τ turbulentnych uśrednionych na głębokości 1:m 1:m bI bII bIII bIV rozkład predkosci w przek roju p r o o prze[...]

 Strona 1