Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Pociask-Karteczka"

Małgorzata Gutry-Korycka: Zasoby wód płynących Polski. Uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany IMGW-PIB, Warszawa, 2018, ss. 116, 10 tab., 39 rys. DOI:

Czytaj za darmo! »

i obejmuje analizę czasowo-przestrzennego zróżnicowania zasobów wód płynących w ujęciu wieloletnim i sezonowym. Podejmuje także zagadnienia formalno-prawne w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, obowiązujące w Polsce i Europie, oraz ukazuje średniookresowe i długookresowe scenariusze zmian zasobów wodnych w dobie zmieniającego się klimatu i prognozowanego zużycia wody. Warto dodać, iż w 2014 r. ukazał się artykuł pt. "Zasoby wodne i ich wykorzystanie" autorstwa M. Gutry-Koryckiej, A. Sadurskiego, Z.W. Kundzewicza, J. Pociask- Karteczki i L. Skrzypczyka (Nauka 1), będący pokłosiem działającego w Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2014 Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą. Mocno poszerzoną wersję tego opracowania w formie niniejszej książki[...]

Międzynarodowa Konferencja Experimental and Representative Basins (ERB) Darmstadt, 11-14 września 2018 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

17. konferencja Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) w Darmstadt (Niemcy) była poświęcona innowacyjnym metodom monitorowania i modelowania procesów hydrologicznych w małych zlewniach. Warto nadmienić, iż ERB powołano w 1986 r. aby promować współpracę naukową, wymianę informacji, ujednolicenie metod gromadzenia i przetwarzania danych w ramach badań prowadzonych w małych z[...]

Zagrożenia związane z wodą - powodzie błyskawiczne DOI:


  Ze względu na skalę szkód oraz wzrastającą liczbę zdarzeń związanych z hydrozagrożeniami rozpoznanie ich genezy oraz jednoznaczna klasyfikacja są ważne z punktu widzenia podejmowania odpowiednich działań zapobiegających ich niekorzystnym skutkom. Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat hydrozagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem powodzi błyskawicznych, które wyróżniają się ze względu na gwałtowny przebieg oraz bardzo duże zniszczenia w skali lokalnej. Przedstawiono także wybrane aspekty dotyczące oceny zagrożenia związanego z występowaniem powodzi błyskawicznych, jak również sposobów ograniczenia ich skutków.M imo postępów techniki i prób uniezależnienia się człowieka od sił przyrody istnieje grupa geozagrożeń, którym przeciwdziałanie nastręcza poważne trudności. Należą do nich zagrożenia związane z wodą, tzw. hydrozagrożenia. Mogą być one związane z: nadmiarem wody, brakiem wody lub jej niedoborem, złą jakością wody oraz nieprawidłowym zarządzaniem zasobami wodnymi [Tokarczyk 2014, Kindler i in. 2014]. Do hydrozagrożeń związanych z nadmiarem wody należą wezbrania rzeczne, zalanie terenu wodą morską, zalanie terenu wodą jeziorną oraz podtopienia. Następstwem wyjątkowo dużych wezbrań są powodzie. W ostatnich dziesięcioleciach do najniebezpieczniejszych hydrozagrożeń należą powodzie błyskawiczne. Są to najkrótsze zdarzenia hydrologiczne, które charakteryzuje lokalny zasięg i wstępowanie w niewielkich zlewniach - pozbawionych zwykle hydrologicznej sieci obserwacyjnej (rys. 1) [Hirschboeck 1988, za Bartnik, Jokiel 2012]. Powódź błyskawiczna jest szczególnym przypadkiem powodzi, a zatem i szczególnym przypadkiem wezbrania. Według World Meteorological Organization powodzie błyskawiczne są generowane najczęściej przez burze o wydajności opadu ponad 200 mm i czasie trwania krótszym niż 6 godzin w naturalnych zlewniach o powierzchni od 25 do 2500 km2 [Davies 2012]. W Europie występują one w zlewniach o powierzc[...]

 Strona 1