Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK GRÓBARCZYK"

Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej DOI:

Czytaj za darmo! »

R ok 2017 obfituje w wydarzenia, które sprawiają, że idea rozwoju śródlądowych dróg wodnych i reaktywacji transportu wodnego śródlądowego - początkowo tak sceptycznie przyjmowana w niektórych środowiskach - konkretyzuje się w strategicznych planach i projektach modernizacji dróg wodnych, a także w inicjatywach sektora prywatnego. Ratyfikacja Konwencji AGN, przyjęcie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i początek prac nad dostosowaniem do niej Strategii Rozwoju Transportu stanowią niewątpliwie kamienie milowe włączające zaniedbywany dotąd sektor transportu wodnego śródlądowego do planowania na poziomie strategicznym. Z kolei prawnym fundamentem dalszych działań na rzecz rozwoju sektora jest przyjęte w lipcu tego roku prawo wodne. Ustawodawca zdecydował, że minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej będzie odpowiedzialny za przygotowanie programów rozwoju dróg wodnych o sz[...]

Działania dla zrównoważonego gospodarowania wodą i ograniczenia zagrożeń DOI:

Czytaj za darmo! »

Problem malejących zasobów wodnych stał się w ostatnich latach zagadnieniem o zasięgu ogólnoświatowym. Nasilenie się tego zjawiska związane jest zarówno z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę ze strony powiększającej się populacji ludzkiej oraz rozwijającej się gospodarki, w tym rolnictwa i przemysłu, jak i ze zmianami klimatycznymi. Obecnie ponad 1/3 światowej populacji żyje w regionach, w których występuje niedobór wody. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat problem niedoborów wody uległ znacznemu nasileniu również w Europie. W południowej i środkowej części kontynentu, w tym również na większości obszaru Polski, od lat 60. ubiegłego wieku wielkość opadów zmalała o kilkadziesiąt milimetrów. Tylko w latach 1976-2006 liczba obszarów i osób dotkniętych suszą w Europie wzrosła o prawie 20%. Zmiany klimatu oraz presja antropogeniczna powodują, że zasoby wodne będą ulegały dalszej degradacji. Obecnie w Europie tereny ubogie w wodę stanowią 1%, a zgodnie z prognozami do 2070 roku będą zajmować aż 35% obszarów tego kontynentu. Częstotliwość susz[...]

Program rozwoju retencji - szansa dla poprawy stanu zasobów wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

E kstremalne zjawiska hydrologiczne, tj. susza i powódź, których coraz większe natężenie obserwujemy od kilku lat, są przykładem zachodzących zmian klimatycznych, stwarzających zagrożenie dla życia ludzi oraz otaczającego nas środowiska. Mają one także negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki kraju, w tym przede wszystkim niekorzystnie oddziałują na przemysł, rolnictwo oraz energetykę. Życie każdego organizmu uzależnione jest od dostępu do wody. Jej ilość przypadająca na mieszkańca Polski jest prawie trzy razy mniejsza niż średnia europejska, a w wielu regionach kraju zapotrzebowanie na nią przekracza dostępne zasoby. Potencjał retencji wód, które mamy do dyspozycji, nadal jest niewykorzystany. Dlatego też ko[...]

 Strona 1