Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Rózga"

Wpływ otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN na rozwój wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały wyniki wstępnych badań nad wpływem otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN na rozwój wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym. Badania wykonane zostały przy udarze piorunowym biegunowości dodatniej w układzie o polu skrajnie nierównomiernym z gołą i izolowaną elektrodą WN o tych samych obrysach zewnętrznych. Pomierzono napięcie początkowe inicjacji wyładow[...]

Dynamika wyładowań elektrycznych rozwijających się w oleju transformatorowym od izolowanej elektrody WN

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy zagadnienia wyładowań elektrycznych rozwijających się w oleju transformatorowym o czystości technicznej pod wpływem udarów piorunowych obu biegunowości. Omówiono w nim wyniki badań eksperymentalnych wykonanych dla dwóch układów: elektroda WN - uziemiona płyta, różniących się stopniem nierównomierności pola elektrycznego. W każdym z układów użyto dwóch typów elektrod WN identycznych pod względem obrysu zewnętrznego: gołej i izolowanej papierem. Abstract. Article concerns the problem of electrical discharges developing in transformer oil under lightning impulse of both polarities. The results of experimental studies performed for two setups: HV electrode - grounded plane, of different electrical field distribution, were discussed. For both setups, two types of HV electrodes with identical outer dimensions: bare and paper insulated, were used. (Dynamics of the electrical discharges developing in transformer oil from isulated HV electrode). Słowa kluczowe: wyładowania w oleju, elektrody izolowane, metoda cieniowa, napięcie udarowe piorunowe. Keywords: discharges in oil, insulated electrodes, shadowgraph method, lightning impulse. Wstęp Wyładowania elektryczne w dielektrykach ciekłych są tematem badań od wielu lat [1, 2]. Najbardziej użytkowym ich przedstawicielem jest olej transformatorowy, na którym skoncentrowana została istotna część prac badawczych. Wyniki prezentowane w literaturze dotyczą jednak głównie układów gołych elektrod o dużym stopniu nierównomierności pola (igła-płyta). Takie układy, mimo iż są bardzo użyteczne z eksperymentalnego punktu widzenia, nie posiadają znaczącego odniesienie praktycznego, ponieważ w rzeczywistych układach izolacyjnych elektrody są zawsze pokryte papierem, a pole jest quasi nierównomierne. Zatem użycie w badaniach elektrod pokrytych otuliną izolacyjną oraz wykorzystanie oleju transformatorowego o czystości technicznej pozwoliło odnieść uzyskane wyniki do praktycznych układów o izo[...]

Właściwości wyładowań elektrycznych rozwijających się w naturalnych i syntetycznych estrach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały wyniki wstępnych badań nad właściwościami wyładowań elektrycznych rozwijających się w naturalnych i syntetycznych estrach biodegradowalnych pod wpływem wysokiego napięcia udarowego piorunowego. Dla obu estrów określone zostało napięcie inicjacji wyładowań oraz szybkość propagacji, a także oceniono kształt form wyładowczych. Rezultaty badań wstępnych wskazują na duże podobieństwo w mechanizmie inicjacji wyładowań do typowego oleju mineralnego. Abstract. The preliminary results of investigations concerning the properties of electrical discharges developing in natural and synthetic biodegradable esters under high voltage lightning impulse are presented in this paper. For both esters, the inception voltage and the propagation velocity, were determined, and the shape of discharge forms was assessed. The results show the strong similarity in the mechanism of discharges inception for typical mineral oil. (Properties of electrical discharges developing in natural and synthetic esters). Słowa kluczowe: ciecze dielektryczne, wysokie napięcie, wyładowania elektryczne, biodegradowalność. Keywords: dielectric liquids, high voltage, electrical discharges, biodegradability. Wprowadzenie W systemie elektroenergetycznym transformatory pełnią jedną z najważniejszych ról i są jednym z najbardziej strategicznych jego elementów. Często są jednak zlokalizowane w miejscach, gdzie decydujące znaczenie ma ochrona środowiska i profilaktyka przeciwpożarowa (pobliże rzek i jezior; parki narodowe i krajobrazowe; okolice zasobów wody pitnej oraz wód gruntowych; miejsca o wysoce restrykcyjnych przepisach pożarowych; duże wysokości, gdzie utrudnione jest likwidowanie skażenia gleby). W wymienionych miejscach konieczne jest stosowanie cieczy izolacyjnych, które spełniały będą wymagania pożarowe i środowiskowe przy jednoczesnym zachowaniu wymagań związanych z wytrzymałością elektryczną. W związku z tym, w ostatnich latach wzrasta za[...]

Podejście do badania właściwości estru syntetycznego w warunkach skoncentrowanego strumienia cieplnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiony został problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estru syntetycznego stosowanego jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych. Opisany został szczegółowo układ eksperymentalny umożliwiający przeprowadzenie badań, które pozwolą określić jak zmienia się współczynnik strat dielektrycznych estru gdy zmienia się jednostkowe obciążenie powierzchniowe elementów grzejnych użytych podczas jego podgrzewania. Dodatkowo zilustrowane zostały pierwsze jakościowe obserwacje zjawisk zachodzących podczas podgrzewania estru. Abstract. The problem of the influence of concentrated heat flux on the properties of synthetic ester used as an insulating and cooling medium in power transformers was presented in this paper. The experimental system, giving the possibility to conduct the investigations, which allow to determine how the dielectric dissipation factor of the ester changes when the unitary surface load of the heating elements used during the heating process rises, was described in details. Additionally, the preliminary qualitative observations of the occurring phenomena were illustrated. (The approach to the investigation of synthetic ester in the condition of concentrated heat flux). Słowa kluczowe: estry syntetyczne, współczynnik strat dielektrycznych, izolacja ciekła, transformatory. Keywords: synthetic esters, dielectric dissipation factor, liquid insulation, power transformers. Wstęp W ostatnich latach, zarówno w światowej jak i polskiej elektroenergetyce, wzrasta zainteresowanie płynami izolacyjnymi, które w sytuacjach, gdzie decydujące znaczenie ma ochrona środowiska i profilaktyka przeciwpożarowa, mogłyby zastępować olej mineralny w transformatorach energetycznych. Takimi cieczami są specjalnie produkowane estry syntetyczne i naturalne. Z punktu widzenia ochrony środowiska, estry te, w odniesieniu do konwencjonalnych olejów mineralnych, charakteryzują się wysokim stopnie[...]

Wytrzymałość elektryczna transformatorowych płynów izolacyjnych na bazie estrów syntetycznych i naturalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały właściwości biodegradowalnych, przyjaznych środowisku płynów izolacyjnych jakimi są estry syntetyczne i naturalne w odniesieniu do ich wytrzymałości elektrycznej. Scharakteryzowane zostały w sposób porównawczy wytrzymałość elektryczna przy napięciu przemiennym oraz wytrzymałość przy napięciu udarowym piorunowym. Przedstawione wyniki bazują w większości na autorskich badaniach eksperymentalnych. Abstract. Article presents the properties of biodegradable, environmentally friendly insulating liquids like synthetic and natural esters in relation to their electrical strength. Comparative characteristics of AC electrical strength and lightning electrical strength are presented. Presented results are mainly based on authors' experimental studies. (Electrical strength of transformer insulating liquids based on synthetic and natural esters). Słowa kluczowe: estry naturalne, estry syntetyczne, izolacja ciekła, wytrzymałość elektryczna. Keywords: natural esters, synthetic esters, liquid insulation, electrical strength. Wstęp Transformatory energetyczne stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Mimo że nie stwarzają one szczególnie dokuczliwych problemów natury ekologicznej to jednak uwzględniając współczesne przemiany świadomości społecznej, która wymusza proekologiczne spojrzenie na każde urządzenie techniczne, należy także dla transformatorów poszukiwać pewnych nowych rozwiązań, które poprawią jego ekologiczne właściwości [1, 2]. Znaczącą większość ogólnej liczby produkowanych transformatorów we wszystkich zakresach napięć i mocy stanowią transformatory olejowe. Transformatory suche to niewielki tylko odsetek ogółu eksploatowanych jednostek. Dlatego też, przy ocenie zagrożeń środowiskowych związanych z transformatorem w eksploatacji, izolacja olejowa jest najistotniejszym elementem, który należy brać pod uwagę [2, 3]. W ostatnich latach, w światowej i po[...]

Zastosowanie symulacji rozkładu pola elektrycznego w przestrzeni 3D do oceny procesu inicjacji wyładowań elektrycznych w oleju DOI:10.12915/pe.2014.06.041

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały przedstawione wyniki symulacji rozkładu pola elektrycznego dla wybranych modeli elektrod pogrążonych w oleju. Wykorzystane modele to układy użyte w autorskich badaniach eksperymentalnych. Obliczone maksymalne wartości natężenia pola elektrycznego zostały porównane z wynikami tych badań oraz z danymi literaturowymi w zakresie natężenia pola elektrycznego inicjacji w oleju. Porównanie wskazuje, że istnieje możliwość zainicjowania wyładowań w oleju o czystości technicznej gdy maksymalne natężenie pola elektrycznego jest w zakresie dziesiątek MV/cm. Abstract. Article presents the results of simulation of electrical field distribution in selected models of electrode setups immersed in oil. There are the models previously used by author in the experimental studies. Calculated values of maximum electrical field stress were compared with the results of these studies and with literature data in the area of inception electrical field stress Comparison indicates that it is possible to initiate the discharges in oil of technical purity when the maximum electrical field stress in the vicinity of HV electrode is in the range of tenths of MV/cm. (Using the 3D electrical field distribution simulation for assessment of discharge initiation process in oil). Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, pole elektryczne, wyładowania elektryczne, izolacja olejowa. Keywords: finite element method, electrical field, electrical discharges, oil insulation. doi:10.12915/pe.2014.06.41 Wstęp Inicjacja wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych jest tematem obszernych badań od wielu dziesiątek lat. W badaniach tych rozpatrywano inicjację wyładowań zarówno w czystych węglowodorach jak i transformatorowym oleju mineralnym o czystości technicznej. Najczęściej rozpatrywanym układem elektrod był układ typu ostrze-płyta, zaś stosowanym napięciem probierczym udary napięciowe różnego typu [1-12]. Generalnie wykazano, że inicjacja wyładowań elek[...]

Rozwój wyładowań elektrycznych w estrze syntetycznym przy napięciu udarowym piorunowym DOI:10.15199/48.2015.02.01

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczących rozwoju wyładowań elektrycznych w estrze syntetycznym przy standardowym udarze napięciowym piorunowym obu biegunowości. Na podstawie zarejestrowanych fotograficznie kształtów tworów wyładowczych oraz oscylogramów światła emitowanego przez wyładowania oszacowano szybkość propagacji dla różnych wartości napięcia probierczego odniesionego do pomierzonego uprzednio napięcia inicjacji. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla oleju mineralnego w tych samych warunkach probierczych. Ester syntetyczny wykazał mniejszą zdolność do ochrony przed przepięciami natury udarowej. Abstract. Article presents the results of research concerning the development of electrical discharges in synthetic ester under standard lightning impulse voltage. On the basis of photographically recorded shapes of discharge forms and oscillograms of light emitted by discharges propagation velocity was estimated for the different values of testing voltage related to the previously measured inception voltage. The results were compared with the results obtained for mineral oil in the same field conditions. Synthetic ester showed a lower ability to protect against the lightning impulse overvoltages. (Development of electrical discharges in synthetic ester under lightning impulse voltage). Słowa kluczowe: ester syntetyczny, napięcie udarowe piorunowe, wyładowania elektryczne, szybkość propagacji. Keywords: synthetic ester, lightning impulse, electrical discharges, propagation velocity. Wstęp Tendencje proekologiczne w przemyśle elektroenergetycznym mają swoje odzwierciedlenie także w odniesieniu do płynów izolacyjnych stosowanych w olejowych transformatorach energetycznych. Powszechnie używany jako medium izolacyjno-chłodzące olej mineralny charakteryzuje się bowiem niską biodegradowalnością (10%) oraz niezbyt wysoką temperaturą zapłonu (ok. 150 ºC) co powoduje, że nie jest płynem przyjaznym środo[...]

Porównanie właściwości wyładowań elektrycznych rozwijających się w estrze naturalnym i syntetycznym przy ujemnym udarze napięciowym piorunowym DOI:10.15199/74.2015.4.2


  W ostatnich latach estry syntetyczne i naturalne stają się alternatywą dla - powszechnie stosowanych jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach - olejów mineralnych. Dzieje się tak szczególnie w sytuacjach, kiedy transformator ma być zainstalowany w miejscach o restrykcyjnych przepisach środowiskowych i przeciwpożarowych. Powodem takiego stanu rzeczy są doskonałe właściwości ekologicznych estrów oraz ich niepalność [1-5]. Obok właściwości przyjaznych środowisku estry charakteryzują się także stosunkowo dobrymi właściwościami związanymi z wytrzymałością elektryczną przy napięciu przemiennym. Szczególnie istotny w tym zakresie jest brak wpływu zawilgocenia estrów (do 350 ppm w przypadku estrów naturalnych i 600 ppm w przypadku estrów syntetycznych) na przemienne napięcie przebicia. Ponadto oba estry mają zdolność do absorpcji wody z papieru izolacyjnego używanego jako izolacja stała w transformatorze. Ten fakt poprawia parametry starzeniowe takiej izolacji stałej, wydłużając czas jej eksploatacji. Z kolei wyższa przenikalność elektryczna estrów (ok. 3,2) w stosunku do przenikalności oleju mineralnego (do 2,4) powoduje bardziej równomierny rozkład pola elektrycznego w układach papier izolacyjny - ciecz, a więc świadczy o możliwości lepszej współpracy estrów z izolacją stałą [2, 4, 6]. Jednakże, podczas nielicznych badań oceniających zachowanie estrów przy narażeniach udarowych, zostały zaobserwowane pewne negatywne właściwości. Zarówno przy ujemnej jak i dodatniej biegunowości napięcia estry wykazały niższą niż olej mineralny zdolność do ochrony przed przepięciami typu udarowego [7, 8]. Ten wniosek stał się impulsem do autorskich badań, których wyniki zaprezentowane zostały w niniejszym artykule. Badania te, wykonane dla ujemnej biegunowości udaru napięciowego piorunowego 1,2/50 oraz przerwy elektrodowej 20 mm miały na celu porównanie trzech komercyjnych cieczy: estru syntetycznego, estru naturalnego oraz oleju mineral[...]

Wyładowania elektryczne w układzie elektrod ostrze-izolowana płyta w wybranych cieczach dielektrycznych przy wysokim napięciu udarowym piorunowym DOI:10.15199/48.2016.10.36

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań porównawczych dotyczących rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju mineralnym, estrze syntetycznym i estrze naturalnym przy dodatnim napięciu udarowym piorunowym. Badania przeprowadzono w modelowym układzie elektrod ostrze-izolowana płyta o długości przerwy równej 10 mm. Wyniki pokazały, że oba estry wykazują gorsze właściwości niż badany olej mineralny przy narażeniach natury udarowej. Abstract. The results of the comparative studies on the development of electrical discharges in mineral oil, synthetic ester and natural ester under positive lightning impulse voltage were presented in this paper. The studies were performed in the model point-insulating plate electrode system of 10 mm gap. The results showed that both the esters are characterized by worse properties than the tested mineral oil at the lightning stresses. (Electrical discharges in point-insulating plate electrode system in selected dielectric liquids at high voltage lightning impulse). Słowa kluczowe: wyładowania elektryczne, udar napięciowy piorunowy, olej mineralny, estry dielektryczne. Keywords: electrical discharges, lightning impulse, mineral oil, dielectric esters. Wprowadzenie Teorie związane z propagacją wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych i ich przebiciem tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o badania czystych węglowodorów ciekłych, ich mieszanin, a także olejów mineralnych różnego pochodzenia [1-3]. W ostatnich kilkunastu latach na rynku pojawiły się ciecze alternatywne dla oleju mineralnego z punktu widzenia właściwości proekologicznych. Są to syntetyczne i naturalne estry biodegradowalne [4-10]. Dla nich również zaczęto prowadzić badania mechanizmów propagacji porównując otrzymane wyniki z tymi dotyczącymi oleju mineralnego. Mimo, że w literaturze można znaleźć wiele danych na temat zachowania się estrów przy narażeniach udarowych to autorzy większości publikacji podkreślają ciągłą potrzebę [...]

Doświadczenia z pomiarów wyładowań niezupełnych w warunkach przemysłowych z użyciem cyfrowego detektora DDX 7000

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia doświadczenia autorów z zakresu pomiarów intensywności wyładowań niezupełnych metodą elektryczną w transformatorach energetycznych przy wykorzystaniu cyfrowego miernika wyładowań niezupełnych DDX 7000. Przedstawiono układy stosowane przy pomiarach oraz problemy związane z pomiarami wykonywanymi w warunkach przemysłowych. Abstract. The article presents the expierences of the authors in the field of the measurements of the intensity of partial discharges in power transformers using digital partial discharge detector DDX 7000. The measurement systems and the problems connected with the measurements performed in industrial conditions are also presented. (The experiences from the measurements of partial discharges in the industrial conditions using DDX 7000 digital detector). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, metoda elektryczna, transformatory energetyczne, kalibracja układu. Keywords: partial discharges, electrical method, power transformers, system calibration. Wstęp Wyładowania niezupełne (wnz) stanowią jedne z podstawowych narażeń układów izolacyjnych urządzeń wysokonapięciowych. Powodują poważną degradację izolacji i w konsekwencji przedwczesne jej zniszczenie. Intensywność wyładowań niezupełnych to ważny parametr mówiący o jakości układu izolacyjnego danego urządzenia elektroenergetycznego, a w przypadku nowych urządzeń również o jakości produkcji. Pomiar wnz jest przewidziany jako próba wyrobu bądź typu. Pomiar ten może być wykonywany jako wyodrębniony, ale również w ramach próby napięciem przemiennym wytrzymywanym [1, 2]. Można go zrealizować z użyciem metody akustycznej, ultrasonograficznej czy też najbardziej klasycznie - metodą elektryczną, która pozwala na ilościową ocenę poziomu wyładowań nie[...]

 Strona 1  Następna strona »