Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Kiszło"

Aktualne akty normatywne podstawą nowoczesnych rozwiązań konstruktorskich rozłączników wysokonapięciowych


  Artykuł przedstawia autorską metodę monitorowania procesu zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału (FSW - friction stir welding). Metoda FSW [1] jest nowoczesną i mało jeszcze rozpowszechnioną metodą łączenia materiałów przez ich mieszanie, po uprzednim uplastycznieniu z wykorzystaniem stosownego narzędzia.Ruch obrotowy narzędzia oraz jego nacisk na zgrzewaną powierzchnię powodują powstawanie tarcia, a w efekcie lokalne nagrzewanie materiałów powodujące uplastycznienie. Następnie narzędzie przemieszcza się liniowo wzdłuż trajektorii zgrzewania, podczas gdy jego trzpień powoduje wymieszanie materiałów, a wieniec opory narzędzia - zagęszcza zgniotowo materiał w powstałej zgrzeinie. Istotną cechą procesu jest fakt, że zgrzewane materiały nie przechodzą w fazę ciekłą, a pozostają w fazie stałej. Metoda ta pozwala na łączenie materiałów trudno spawalnych i niespawalnych, w tym na łączenie ze sobą różnych materiałów (różnoimiennych).Problem badawczy i metoda badawcza [...]

Rozłączniki wysokonapięciowe do 24 kV - analiza konstrukcji i parametrów technicznych w świetle aktów normatywnych, prowadzonych prób i badań


  Artykuł jest efektem kilkuletniej pracy autora, obejmującej szeroki zakres zagadnień związanych z konstrukcjami i badaniami elektromechanicznych rozłączników napowietrznych SN i ich napędów. W prezentowanym artykule, drugim z serii artykułów na ww. temat (pierwszy opublikowany został w miesięczniku Wiadomości Elektrotechaniczne nr 9/2013 [3]) przedstawione zostały: aktualne akty normatywne, rodzaje nowych konstrukcji rozłączników, zestawienie jednostek badawczo- rozwojowych, wykaz producentów, dostawców rozłączników i napędów, zestawienie parametrów technicznych, ocena i wnioski. Akty normatywne dotyczące rozłączników wysokonapięciowych i napędów Jednym z podstawowych założeń wykonanej analizy było określenie stopnia realizacji zaleceń i wymagań, zawartych w aktualnych normach PN-EN dotyczących tematu, a zwłaszcza wytycznych dotyczących konstrukcji i budowy, zakresu i przebiegu badań konstruktorskich, badań typu, doboru aparatury rozdzielczej i sterowniczej, a także wielkości parametrów technicznych. Wymienione akty normatywne to: PN-EN 60694:2004 [7], PN-EN 62271-102:2005 [8], PN-EN 60265-1:2001 [9], PN-EN 62271-103:2011 [10], EN-62271-103:2011 [6]. Prezentowane zestawienie i wykonana analiza rozłączników napowietrznych SN obejmują grupę rozłączników ogólnego zastosowania general purpose switchs [10]. Według definicji zawartej w normie - są to rozłączniki zdolne do załączania i wyłączania wszystkich prądów występujących w sieciach rozdzielczych, w zakresie do swoich prądów znamionowych, wyłączeniowych włącznie. Ponadto rozłącznik powinien być zdolny do przewodzenia i rozłączania prądów zwarciowych. Definicja podawana w podręcznikach akademickich nieco różni się od wymienionej w normie. Rodzaje nowych konstrukcji rozłączników Nowoczesne konstrukcje rozłączników napowietrznych średniego napięcia oparte są na 3 metodach gaszenia łuku podczas czynności łączeniowych. Są to następujące metody: - w komorze z sześciofluorkiem si[...]

Łączniki napowietrzne SN z telesterowaniem, automatyką i pomiarami a wskaźniki niezawodności zasilania DOI:10.15199/74.2017.5.13


  Słowa kluczowe: niezawodność sieci SN, wskaźniki niezawodności: SAIDI, SAIFI, MAIFI, automatyka sieci SN, łączniki średniego napięcia, synchrofazory W artykule opisano wskaźniki niezawodnościowe i ich wartości, systemy sterowania i telemechaniki w automatyce sieci. Przedstawiono wpływ automatyki FDIR oraz liczby zainstalowanych łączników i urządzeń towarzyszących na wskaźniki niezawodnościowe SAIDI, SAIFI. Keywords: reliability grids of medium voltage, reliability index SAIDI, SAIFI, MAIFI, automatic power grid, switches of medium voltage, synchrophasors The article presents value reliability index, remote control system and telecontrolin automatic power grid. Presents automatic FDIR and some switches, equipment correlation on reliability index SAIDI, SAIFI. DOI 10.15199/74.2017.5.13 Podstawowym wyzwaniem wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) jest, od wielu lat, niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej do klienta. Niezawodność zasilania definiowana za pomocą współczynników niezawodnościowych SAIDI/SAIFI/MAIFI jest jednym ze wskaźników jakościowych pracy sieci dystrybucyjnej. Urząd Regulacji Energetyki (URE) dołączył wymienione współczynniki niezawodnościowe do wskaźników jakościowych i uzależnił wartość przychodu taryfowego spółek dystrybucyjnych od wskaźników SAIDI i SAIFI. Wprowadzenie nowego modelu regulacji jakościowej powoduje konieczność opracowania i realizacji określonych celów ukierunkowanych na poprawę efektywności elektroenergetycznej, poprawę jakości obsługi klienta, jakości sieci dystrybucyjnych i jakości dostarczanej do klienta energii. Jednym ze sposobów realizacji wyznaczonych celów i poprawy parametrów pracy sieci SN jest konieczność inwestowania w infrastrukturę sieci dystrybucyjnej i urządzenia wspomagające. Do podstawowych zadań w tym zakresie należy zaliczyć automatyzację linii średnich napięć, w tym budowę sieci inteligentnych smart grid. Spółki dystrybucyjne intensyfikują sw[...]

Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy aparatury rozdzielczej i sterowniczej nn i SN - wybrane aspekty DOI:10.15199/74.2017.9.5


  Normalne i specjalne środowiskowe warunki pracy urządzeń zostały opisane w normach PN-EN 60694:2004 p. 2 [4] i PN-EN 62271-1:2009 p. 2 [5], dotyczących postanowień wspólnych dla wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Szczegółową informację dotyczącą klasyfikacji warunków środowiskowych podano w IEC 60721-3-3 (warunki wnętrzowe) oraz IEC 60721-3-4 (warunki napowietrzne) [6]. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza jest zasadniczo przeznaczona do użytkowania zgodnie z jej danymi znamionowymi i w normalnych warunkach pracy. Warunki pracy specjalne wymagają ich uwzględnienia w momencie projektowania. Na etapie projektowania aparatury powinny być uwzględnione występujące różne narażenia środowiskowe i klimatyczne. Narażenia klimatyczne wynikają z wpływu różnych parametrów otoczenia pracy urządzeń. Do tych czynników zalicza się: temperaturę, wilgotność, promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, ciśnienie powietrza, mgłę, szadź czy oblodzenie. Normalne warunki pracy dla aparatury rozdzielczej wnętrzowej obejmują następujące parametry: - temperatura otoczenia od +40°C do -25°C, w zależności od klasy aparatu, - promieniowanie słoneczne - pomijalnie małe, - zanieczyszczenie powietrza otaczającego - nieznaczące, - wysokość nad poziomem morza - nie przekracza 1000 m, - średnia wilgotność w czasie 24 h - nie przekracza 95%, - średnia wilgotność miesięczna - nie przekracza 90%, - średnie ciśnienie pary wodnej w czasie 24 h - nie przekracza 2,2 kPa, - średnie ciśnienie miesięczne - nie przekracza 1,8 kPa, - kondensacja pary wodnej - występowanie sporadyczne, - wibracje z zewnątrz - pomijalne. Normalne warunki pracy dla aparatury rozdzielczej napowietrznej obejmują następujące parametry: - temperatura otoczenia od +40°C do -40°C, w zależności od klasy aparatu, - promieniowanie słoneczne - uwzględnione przy poziomie do 1000 W/m2, - zanieczyszczenie powietrza otaczającego - nie przekracza II poziomu zanieczy[...]

Analiza zagrożenia korozyjnego zespołu styków głównych odłączników i rozłączników napowietrznych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się wszechstronnej analizy przyczyn korozji atmosferycznej i elektrochemicznej występującej w torach prądowych łączników napowietrznych średniego napięcia. Prace rozpoczęto w roku 2005 i były one kontynuowane w kolejnych latach podczas konstruowania i wdrażania produkcji nowej rodziny łączników SN. Na podstawie własnych obserwacji i długoletnich doświadczeń z eksploatacji zainstalowanych w sieci łączników SN oraz specjalistycznej ekspertyzy, zleconej do opracowania przez Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRPol z Gdańska, ustalono przyczyny i mechanizmy korozji występującej w torach prądowych dotychczas produkowanych łączników. Eksploatowane na słupach łączniki SN są narażone przede wszystkim na koroz[...]

Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku. Formy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych


  W ciągu ostatnich kilkunastu lat Zakład Doświadczalny w Białymstoku rozszerzał sukcesywnie współpracę z oddziałami Instytutu, laboratoriami i firmami zewnętrznymi w zakresie projektowania i wytwarzania nowych produktów bądź modernizacji istniejących i produkowanych już wyrobów. W artykule przedstawiamy zakres tej współpracy, opisujemy niektóre jej elementy, a także plany perspektywiczne w tym zakresie. Współpraca w zakresie projektowania i wykonawstwa nowych produktów Najdłużej współpracującą z ZD firmą zewnętrzną jest spółka MAKS M. Piekart, K. Stasiewicz (Białystok). Współpraca rozpoczęła się w roku 1992 i trwa do dzisiaj. Wspólnie realizowane projekty to, m.in.: - jednobiegunowe akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia (rys. 1), - jednobiegunowe akustyczno-optyczne uzgadniacze faz, - moduły sterownicze napędu mechanicznego NKM-1.2 (rys. 2). Rys. 1. Wskaźniki napięcia typu JWNd Rys. 2. Moduły sterownicze napędu NKM-1.2 Drugą firmą, z którą zakład współpracuje przy projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów, jest ELEKTROMIAR s.c. E. Giba i W. Nikołajuk - Białysto[...]

Rozłączniki napowietrzne 24 kV wyposażone w próżniowe komory rozłącznikowe - prace badawczo-rozwojowe w IE-ZD Białystok


  W latach 2010-2011 Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku prowadził nowe prace nad zastosowaniem próżniowych komór rozłącznikowych w rozłącznikach napowietrznych średniego napięcia 24 kV, w celu uzyskania większej zdolności łączeniowej rzędu (do 400 A). Założenia do I etapu pracy Założenia pracy obejmowały: - prace koncepcyjno-projektowe zespołu gaszenia łuku, z umiejscowieniem na odłącznikach typu SON-24, - kompatybilność do rozłączników typu SRN-24, - uzyskanie nowej wersji rozłącznika o zdolności łączeniowej do 400 A. Pierwsza część pracy obejmowała m.in.: - zaprojektowanie zespołu gaszenia łuku, - wykonanie prototypu zespołu gaszenia łuku, - sprawdzenie poprawności działania mechanicznego, - próby konstr[...]

 Strona 1  Następna strona »