Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ KRZAK"

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METODY MIESZANEK (DIETY) W ZARZĄDZANIU ODDZIAŁAMI WYDOBYWCZYMI NA PRZYKŁADZIE KOPALNI POLKOWICE-SIEROSZOWICE

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania narzędzi programowania liniowego. Wykorzystano metodę mieszanek w optymalizacji procesów przeróbczych rud na przykładzie oddziałów eksploatacyjnych kopalni POLKOWICE-SIEROSZO-WICE. Wyznaczono strategie eksploatacji oddziałów pod kątem wymagań zakładu wzbogacania. Słowa kluczowe: programowanie liniowe, metoda mieszanki (diety), decyzja, przeróbka PO[...]

RYNEK NIKLU Z POCZĄTKIEM XXI WIEKU DOI:10.15 199/67.2015.7.5


  Nikiel jest jednym z najważniejszych metali uszlachetniających stal i składnikiem stopów. Obecnie większość (65÷70 %) dostaw niklu konsumowana jest przy produkcji austenitycznych stali nierdzewnych, ok. 20 % w stopach z miedzią i innymi metalami, 9 % w powłokach galwanicznych, a pozostała część (1÷5 %) w wyrobach elektrotechnicznych, elektronicznych, menniczych i chemicznych. Szacuje się, że w codziennym użyciu stosowanych jest ok. 3000 różnych stopów zawierających nikiel, a w wielu wdrożeniach brakuje efektywnych substytutów. Geografia podaży pierwotnej niklu nie uległa istotnym zmianom w ostatnim ćwierćwieczu, odnotowano natomiast silny wzrost globalnej produkcji. Ceny metalu podlegały w ostatnich latach dużej presji uwarunkowań ogólnogospodarczych, ulegając gwałtownym wahaniom, a dominująca konsumpcja państw azjatyckich kształtowała rynek. W artykule przybliżono najbardziej istotne czynniki decydujące o koniunkturze rynku niklu z początkiem XXI wieku, aktualizując potencjał Polski i jej udział w rynku. Słowa kluczowe: rynek niklu, produkcja pierwotna i wtórna, zużycie, ceny, obroty, substytuty NICKEL MARKET AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY Nickel is one of the most important metals used in nickel-steels and other alloy component. The majority (65÷70 %) of nickel supply is consumed in the austenitic stainless steels production, followed by (approximately 20 %) in alloys with other metals (super-alloys, copper alloys, and others), coatings (9 %) and others (1÷5 %) referred to electric and electronic industries, minting and chemicals. There are about 3000 nickel-containing alloys in everyday use, and, in many implementations there is lack of effective substitutes. Geography of primary nickel supply did not change significantly in the last quarter of a century, although strong increase of world production have been observed. In recent years metal prices were strongly influenced by general economic conditions, undergoing to sudden fluctuation[...]

BAZA SUROWCOWA METALI NIEŻELAZNYCH NA TLE EWOLUCJI RYNKU W OSTATNIM STULECIU DOI:10.15199/67.2015.10.2


  Przedstawiono ewolucję bazy surowcowej metali nieżelaznych w stuleciu 1913÷2013, od kiedy statystyki gospodarcze są dostępne. W omawianym okresie rynki tych metali na świecie i w Polsce uległy ogromnym zmianom, zarówno po stronie producentów jak i konsumentów. Rozpoczęto bilansowanie produkcji, obrotów handlowych i notowania cen, rozwinęła się współpraca międzynarodowa i technologie pozyskiwania surowców. Weszły do szerokiego użytku nowe metale, ważnym źródłem stały się surowce wtórne. Pomimo ogromnego wzrostu konsumpcji i obaw o wyczerpanie złóż, zapotrzebowanie jest pokrywane z różnych części świata a pojawiające się kryzysy okazują się krótkotrwałymi. W długoterminowej perspektywie rysuje się spadek cen surowców metali nieżelaznych, mierzonych w walucie stałej. Poszerzyła się wiedza o oddziaływaniu poszczególnych metali nieżelaznych i ich związków na organizmy żywe, a wprowadzane przepisy o ochronie zdrowia i środowiska wywarły duży wpływ na przemysł. W połowie omawianego okresu powołano miesięcznik Rudy i Metale Nieżelazne, który rejestruje przede wszystkim postęp i problemy w Polsce w dziedzinie geologii złóż i górnictwa metali nieżelaznych poczynając, przez wzbogacanie mechaniczne i ogniowe, hutnictwo i przetwórstwo metali nieżelaznych, po recykling. W ciągu 60 lat jego wydawania zmieniły się istotnie perspektywy rozwoju różnych sektorów przemysłu metali nieżelaznych. Omówiono ewolucję polityki surowcowej oraz pozorną wystarczalność bazy surowcowej świata i Polski w różnych okresach jej dziejów po I wojnie światowej. Słowa kluczowe: baza zasobowa, bilans surowcowy, metale nieżelazne i rzadkie, rynek metali NON-FERROUS METAL RAW MATERIAL BASE AGAINST MARKET EVOLUTION IN THE LAST CENTURY Evolution of non-ferrous metals base in the century 1913÷2013, when economic statistics were available has been described in the paper. During this period, non-ferrous metals markets in Poland and abroad have changed enormously, both for producers an[...]

RYNEK KOBALTU Z POCZĄTKIEM XX I W. DOI:10.15199/67.2016.10.5


  Kobalt należy do metali strategicznych; nie ma naturalnych substytutów w wielu zastosowaniach przemysłowych, z powodu unikatowych właściwości (wysoka temperatura topnienia, ferromagmnetyczność). W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, światowa konsumpcja surowców kobaltu obejmowała głównie metalurgię (2/3 podaży łącznie z metalurgią spieków i stopów), podrzędnie zaś przemysł chemiczny i inne branże. Obecnie nieco ponad 40% surowców kobaltu jest używanych przy produkcji ogniw (przeważnie litowo-jonowych), a niewiele ponad 30% w metalurgii (superstopy, stopy, ultratwarde spieki, stale szybkotnące). Pozostałe kilkuprocentowe udziały obejmują: magnesy, katalizatory, barwniki, lepiki i inne. Geografia pierwotnych dostaw kobaltu nie uległa istotnym zmianom w ostatnim ćwierćwieczu, odnotowano natomiast silny wzrost globalnej produkcji oraz u największego dostawcy - Demokratycznej Republiki Konga. Ceny tego drogiego metalu podlegały w ostatnich latach presji jego nadpodaży na rynku, okresowych zakłóceń w dostawach koncentratów oraz ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego z końca pierwszej dekady XXI w. Nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze konsumpcji: USA i Europa Zachodnia ustąpiły miejsca państwom azjatyckim. Z początkiem XXI w. rynek kobaltu dotknięty został kryzysem z przełomu lat 2008-2009, a trwająca do dziś nadwyżka podaży surowców kobaltu na rynku, nie jest dobrym prognostykiem dla jego producentów. W artykule omówiono czynniki decydujące o koniunkturze na rynku kobaltu z początkiem XXI w. i wskazano na potencjał produkcyjny Polski. Słowa kluczowe: rynek kobaltu, produkcja pierwotna i wtórna, zużycie, ceny, obroty, substytucja COBALT MARKET AT THE BEGINNING OF XX I CENTURY Cobalt is one of the world’s essential metals, in many industrial applications, due to the unique properties (high melting point or ferromagnetic properties) there is a deficiency of natural substitutes. In the 70s and 80s of the last century, world consumption of c[...]

RYNEK MAGNEZU Z POCZĄTKIEM XXI W. DOI:10.15199/67.2017.3.5


  Magnez należy do najlżejszych metali konstrukcyjnych. Ta unikatowa właściwość determinuje szerokie spektrum zastosowań metalu, np. w branży samochodowej czy lotnictwie. W wieku XXI miały miejsce istotne zmiany struktury zaopatrzenia oraz zużycia magnezu metalicznego, odnotowano także wysoki przyrost globalnych zdolności produkcyjnych. Ceny metalu podlegały często presji nadpodaży oraz były regulowane barierami celnymi (np. na rynku amerykańskim). W latach 2008-2009 rynek magnezu dotknięty został kryzysem, niemniej obecne przesłanki, pomimo niektórych słabych stron rynku, wskazują na przezwyciężenie stagnacji. W artykule wskazano na czynniki decydujące o koniunkturze na rynku magnezu z początkiem XXI w. oraz omówiono gospodarkę tym surowcem w Polsce. Słowa kluczowe: rynek magnezu, produkcja pierwotna i wtórna, zużycie, ceny, obroty, substytucja MAGNESIUM MARKET AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY Magnesium is the lightest of commonly used structural metals. This unique property determines a wide range of metal applications eg.: in the automotive or aerospace industry. In the XXI century, significant changes in the structure of supply and consumption of magnesium metal had place. A high growth in global production capacity has been also recorded. Metal prices remained under the influence of oversupply and they have been strongly regulated by the market tariff barriers in the US. In the 2008-2009 magnesium market has been affected by the economic crisis, but the current evidences, despite some weaknesses of the market, indicate the stagnation overcoming.In the paper the most important factors determining the economic situation on the magnesium market at the beginning of the XXI have been pointed and the economy of magnesium in Poland has been discussed. Keywords: magnesium market, primary and secondary production, consumption, trade, substitution.Magnez metaliczny wyekstrahowano w 1808 r., natomiast przemysłowy rozwój jego produkcji datowany jest [...]

RYNEK TYTANU NA POCZĄTKU XXI W. DOI:10.15199/67.2018.10.4


  WSTĘP Odkrycie tytanu miało miejsce pod koniec XVIII w. w Kornwalii przez angielskiego pastora, chemika i geologa Williama Gregora. Cztery lata później niemiecki chemik Martin Heinrich Klaproth potwierdził fakt ujawnienia nowego pierwiastka nazywając go tytanem [7]. Tytan metaliczny pozyskano z kolei dopiero z początkiem XX w., ponad wiek później, według metody opracowanej przez M. Huntera. Przemysłowy rozwój produkcji tytanu umożliwiła jednakże technologia zaproponowana przez J. Krolla w roku 1932 (redukcja TiCl4 magnezem w atmosferze gazu szlachetnego), jakkolwiek do końca II wojny światowej tytan pozostawał metalem laboratoryjnym [7]. Pomimo wielu prób, np. metoda FFC, proces Krolla pozostaje do dziś najbardziej efektywnym i powszechnie stosowanym sposobem otrzymywania tytanu metalicznego. Rozwój technologii i możliwości otrzymywania tytanu przyczynił się do zwiększenia światowej podaży surowców pierwotnych tytanu. W latach 1920-1930 pozyskiwano łącznie od ok. 4,5 tys. t do 50 tys. t koncentratów ilmenitowych (FeTiO3), w czym największy udział miały Indie zapewniając 60-80% podaży [7]. Ujawnione w obliczu wojen światowych strategiczne znaczenie tytanu dla przemysłu lotniczego i obronnego, skutkowało niezwykle szybkim wzrostem produkcji tego surowca. W połowie wieku XX produkowano 800-900 tys. t koncentratów ilmenitowych, co odpowiada niemal 20% rocznym przyrostom w odniesieniu do roku 1920. Późniejsza dynamika wzrostu produkcji znacznie osłabła, niemniej do przełomu lat 80. i 90. odnotowywano 5% roczne zwyżki. Pojawili się nowi, wiodący producenci, najpierw USA, potem Australia i RPA. W wieku XXI podaż pierwotnych surowców tytanu (koncentratów ilmenitu i rutylu (TiO2) oraz żużli tytanowych) wzrosła z 4,5 mln t w roku 2000 do 6,5-7,0 mln t w roku 2016 [4]. Bieżąca produkcja skupia się w ok. 15 krajach, a liderują pod względem wielkości wytwórczości: RPA, Chiny, Australia, Kanada i Mozambik. Tytan to wysoce odporny na kor[...]

Producenci i dostawcy surowców do produkcji stali na współczesnym rynku światowym DOI:10.15199/24.2019.2.3


  Wstęp. Z początkiem XXI wieku rynki stali i surow􀀐 ców do jej produkcji stały się najbardziej rozbudowanymi i dynamicznymi, a zarazem labilnymi rynkami surowców mineralnych [13]. Ich oddzielne sektory są bieżąco anali􀀐 zowane przez wyspecjalizowane agencje i instytuty, lecz trudno znaleźć syntetyczny przegląd zmian i dokonać pro􀀐 gnozy, choćby krótkoterminowej. Artykuł zmierza do zo􀀐 brazowania rozmiarów, rozmieszczenia i ewolucji rynków podstawowych surowców procesowych stalownictwa oraz pochodnych półproduktów. Przedstawiono producentów i perspektywy trwałych dostaw. Standardy jakości i ceny surowców stali, ewolucję ich wykorzystania oraz perspek􀀐 tywy rynku konsumentów omówiono w oddzielnych publi􀀐 kacjach [12, 15]. Producenci i dostawcy surowców. Istnieje szeroka gama surowców, z których wytwarza się produkty stalowe i buduje urządzenia produkcyjne. Omówiono tylko głów􀀐 ne półprodukty i surowce procesowe: stal surową, surówkę wielkopiecową, rudy i koncentraty żelaza, grudki, złom, węgiel metalurgiczny oraz inne paliwa i reduktory, a tak􀀐 że topniki. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu pominięto materiały konstrukcyjne zakładów metalurgicz􀀐 nych, kopalń, urządzeń transportowych i innych, uczestni􀀐 czących w procesach omawianego sektora gospodarki, oraz spieki rud, jako efekt obiegu wewnętrznego surowców, pro􀀐 dukowane z reguły w kombinatach hutniczych. Stal surowa. Zależnie od technologii, surowcami lub półproduktami metalicznymi do otrzymania stali są surów􀀐 ka przeróbcza uzyskiwana z koncentratów rud żelaza (55- 65% Fe), złom stalowy, żelazo otrzymane w procesie bez􀀐 pośredniej redukcji (DRI), spieki (HBI) oraz żelazostopy i metale techniczne (tj. nie rafinowane do wysokiej czysto􀀐 ści). W coraz większym stopniu używa się też hutniczych produktów odpadowych, takich jak pył wielkopiecowy [...]

Współczesny światowy rynek użytkowników stali DOI:10.15199/24.2019.3.3


  Zużycie stali i wyrobów stalowych. W warunkach wolnego rynku oraz braku zagrożeń nieciągłością dostaw surowców i produktów wstępnie przetworzonych, wielkość produkcji jest regulowana przez bieżące zapotrzebowanie na wyroby finalne. Rozmiary rynku stali oraz ogrom dóbr wyprodukowanych na bazie wyrobów stalowych nie pozwalają na gromadzenie istotnych zapasów. Warto zatem przeprowadzić analizę rynku konsumentów pod względem struktury użytkowania, geografii, stadium rozwoju gospodarczego, koniunktury cenowej, prześledzić ewolucję i określić perspektywy rozwoju. Stal stała się jednym z najważniejszych produktó���w� 􀁓p���rze-􀀐􀀐 mysłowych, filarem współczesnej cywilizacji technicznej. Użytkowana jest we wszystkich państwach świata (194- 201, ilość państw na świecie według różnych kryteriów), chociaż stal surową produkuje tylko 70 z nich, a wyroby stalowe niewiele więcej. Ludzkość uzależniła się od dostępu do wyrobów stalowych, a ich zużycie na mieszkańca jest uważane za wskaźnik rozwoju gospodarczego, urbanizacji, transportu i poziomu dobrobytu. Powszechnie wiadomo, że powodem ogromnego wzrostu zużycia stali na świecie jest stosunkowo niska cena, wyjątkowo korzystne właściwości wyrobów z różnych gatunków stali i postęp technologiczny ich wytwarzania. Podstawowe znaczenie dla oceny koniunktury rynkowej ma zużycie produktów finalnych. Wykonuje się je z tysięcy rodzajów stali, różniących się składem chemicznym, obróbką cieplną i mechaniczną, kształtem, związaną z nimi przydatnością itd. Ich klasyfikacja i oznakowanie są niejednolite w skali świata, np. międzynarodowe (ISO) jest inne od stosowanego w Polsce i Unii Europejskiej, Wlk. Brytanii, USA, Indiach, Japonii, Chinach itd. Oznakowania literowo- -liczbowe wg PN-EN dotyczą podstawowego zastosowania i właściwości; ten niezbędny dla specjalistów lecz skomplikowany system nie jest jednak uwzględniany w statys[...]

RYNEK WOLFRAMU NA POCZĄTKU XXI W. DOI:10.15199/67.2019.10.2


  WSTĘP Do XVII w. minerał wolframit ((Fe, Mn)WO4 nazywany dawniej wolframem) był uznawany za rudę cyny, pomimo faktu, że jego obecność przy wytopie tych rud znacząco pogarszała uzyski metalu. Z tego powodu nazywano go wolfframem czyli mającym wilcze, drapieżne zwyczaje. Początkowo wyodrębniono z niego tlenek wolframu (Carl Wilhelm Scheele w roku 1781), natomiast później wolfram metaliczny, a dokonali tego hiszpańscy chemicy José i Fausto Elhuyarowie w roku 1783 redukując węglem tlenek [1]. Szerokie zastosowanie przemysłowe wolframu obserwowane jest od połowy XIX w. Początkowa, niewielka produkcja górnicza, nie przekraczająca na ogół 1 000 t WO3 w koncentratach, zaczęła błyskawicznie rosnąć w obliczu wojen i napięć militarnych. Dla przykładu w latach 1910-1918 produkcja wzrosła niemal pięciokrotnie, z poziomu ok. 6,8 tys. t WO3 do blisko 32 tys. t WO3 [1]. Najbardziej istotne tonażowo pozyskanie surowców wolframu miało miejsce w Portugalii, USA, Australii, Boliwii i od roku 1917 w Chinach. Państwo Środka w roku 1918 zapewniało 1/3 dostaw rynkowych koncentratów wolframu, a dekadę późnej podaż ta stanowiła 2/3 podaży światowej. Strategiczne znaczenie militarne wolframu zostało ponownie ujawnione w latach 30. i 40. XX w. W trakcie II wojny światowej podaż koncentratów wolframowych sięgała 60 tys. t WO3. Krótkotrwały, powojenny trend spadkowy zainteresowania wolframem został od lat 50. odwrócony i produkcja surowców wolframu systematycznie rosła. Chiny coraz silniej budowały swoją pozycję głównego producenta i dostawcy, pojawiali się też nowi producenci m.in.: b. ZSRR, Hiszpania, obie Koree, Kongo Belgijskie (Zair) oraz Brazylia. W wieku XXI podaż wolframu wzrosła z ok. 44 000 t w roku 2000 do 82 000 t w roku 2018 [18, 25]. Bieżąca produkcja skupia się w 10-15 krajach, a liderują pod względem wielkości wytwórczości: Chiny (nieco ponad 80% światowej podaży) oraz marginalnie Wietnam i Rosja. Wolfram to błyszczący szarawo-biały met[...]

 Strona 1