Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kobyliński"

Nowe rozwiązania łączników napowietrznych średniego napięcia z zastosowaniem izolatorów kompozytowych i ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Posiłkując się wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowania i produkcji łączników średniego napięcia oraz napędów i sterowania, Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się opracowania w latach 2004 i 2005 nowej serii łączników, z wykorzystaniem izolatorów kompozytowych. w związku z dynamicznym rozwojem produkcji izolatorów kompozytowych i zastosowaniem ich do łą[...]

Nowe rozwiązania łączników napowietrznych średniego napięcia z zastosowaniem izolatorów kompozytowych i ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Posiłkując się wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowania i produkcji łączników średniego napięcia oraz napędów i sterowania, Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się opracowania w latach 2005-2007 nowej serii łączników z wykorzystaniem izolatorów kompozytowych. W związku z dynamicznym rozwojem produkcji izolatorów kompozytowych, iezD wykonał prace badawczo[...]

Nowe łączniki napowietrzne średniego napięcia - wdrożenia w sieci SN

Czytaj za darmo! »

Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku podjął się opracowania w latach 2005-2008 nowej serii łączników z wykorzystaniem izolatorów kompozytowych i ceramicznych. Założenia techniczne - wersje rozwiązań Podstawowe założenia projektowe były następujace:  zaprojektować nową konstrukcję łączników średniego napięcia, znacznie lżejszą od dotychczas produkowanych,  zastosować w konstrukcji różne izolatory kompozytowe i lekkie izolatory ceramiczne, zaprojektować nowe rozwiązanie styków głównych,  zmniejszyć do minimum zjawisko korozji elektrochemicznej w torze prądowym, poprzez odpowiedni dobór materiałów i pokryć galwanicznych,  w konstrukcji rozłączników zastosować opatentowany sposób gaszenia łuku elektrycznego w komorze powietrzne[...]

Kompozytowe izolatory średniego napięcia 20 kV - doświadczenia z badań i wdrożenia do produkcji w IEZD Białystok

Czytaj za darmo! »

W związku z rosnącym zastosowaniem izolatorów kompozytowych 20 kV w liniach napowietrznych, stacjach transformatorowych i łącznikach napowietrznych powstała inicjatywa opracowania i wykonania nowego izolatora wsporczego na potrzeby własne zakładu i inne zastosowania. Część dostępnych na rynku tego typu izolatorów nie spełnia wielu wymagań nowych norm europejskich w tym zakresie. Opracowanie nowego izolatora ma przynieść uzyskanie znacznie lepszych parametrów wytrzymałości elektrycznej, mechanicznej i chemicznej izolatorów w stosunku do parametrów izolatorów dostępnych dotychczas na rynku. Podstawowym przeznaczeniem nowego izolatora wsporczego będzie zastosowanie go w łącznikach napowietrznych średniego napięcia, tj. w odłącznikach i rozłącznikach, w miejsce dotychczas stosowanych izolatorów ceramicznych. Następnym zastosowaniem nowego izolatora będą linie napowietrzne średniego napięcia, urządzenia, stacje napowietrzne i wnętrzowe. Na bazie izolatora wsporczego zaprojektowany będzie i wykonany izolator wiszący do linii napowietrznych. W założeniach projektowych i w badaniach uwzględniono następujące normy: PN-EN 62217/2007: Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe napięcie powyżej 1000 V. Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników, PN-EN 61952/2003: Izolatory do linii napowietrznych - Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 kV, PN-EN 62231/2006: Kompozytowe ws[...]

Wytrzymałość elektryczna komór próżniowych średniego napięcia - analiza porównawcza DOI:10.15199/74.2019.9.2


  Od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji komór próżniowych w: Europie, Japonii, USA, Chinach i Indiach. Do czynników przyczyniających się do zastosowania techniki próżniowej w budowie łączników SN należy zaliczyć, oprócz rozpoznania zachodzących w komorach procesów, znaczący postęp techniczny w zakresie konstrukcji i technologii komór próżniowych. Ciągłe doskonalenie konstrukcji pozwala na uzyskiwanie wysokiej zdolności łączeniowej i wysokiej trwałości mechanicznej. Zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej i trwałości mechanicznej komór próżniowych stosowanych w rozłącznikach czy wyłącznikach średniego napięcia jest jednym z podstawowych wymagań stawianych konstruktorom, ośrodkom badawczo-rozwojowym i producentom. Największe zastosowanie komór próżniowych nastąpiło w łącznikach średnich napięć od 7,2 kV do 36 kV. Zastosowanie komór próżniowych o napięciach znamionowych od 72,5 kV do 145 kV jest na etapie rozwoju. Wytrzymałość dielektryczna próżni Właściwości elektroizolacyjne próżni, takie jak: duża wytrzymałość elektryczna, mała stratność dielektryczna, szybkie odzyskiwanie wytrzymałości elektrycznej po wyładowaniach były i są wykorzystywane w rozwiązaniach konstrukcyjnych: wyłączników, rozłączników, reklozerów i styczników. Proces inicjowania i rozwoju przeskoku w próżni jest procesem bardzo złożonym, w którym występuje wiele zjawisk fizycznych, takich jak: absorpcja i desorpcja gazu, przenikanie gazów przez ciało stałe, parowanie i kondensacja, emisja jonów z powierzchni ciała stałego, emisja elektronów, emisja mikrocząstek, oddziaływanie jonów i elektronów z ciałem stałym, wzbudzanie i jonizacja gazów resztkowych, dejonizacja [1, 10]. Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi układ izolacyjny są wartości prądu płynącego przez układ zestykowy przy określonej wartości napięcia na zaciskach układu zestykowego oraz wartości napięcia przeskoku. Wpływ wartości ciśnień gazów resztkowych, wystę[...]

 Strona 1