Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Robert Czechowski"

Zarządzanie i kontrola przepływu informacji cyfrowych w mediach transmisji danych sieci smart grid i smart metering DOI:10.15199/74.2015.9.2


  Modernizacja sieci dystrybucyjnych oraz wymiana tradycyjnych liczników energii elektrycznej na liczniki inteligentne - czyli techniczny aspekt stawiany nowoczesnej sieci - to duże wyzwanie dla operatora sieci smart grid (smart metering). Szczególnie istotne jest to, gdy wymianie nie podlegają pojedyncze urządzenia, a setki tysięcy liczników i urządzeń nimi zarządzających. Kluczową rolą, której nie można pominąć przy tego typu inwestycji (dzięki najnowszym rozwiązaniom komunikacyjnym z zakresu szeroko rozumianej teleinformatyki), jest zapewnienie bezpieczeństwa wymiany informacji. Rozwiązania te są jednymi z najskuteczniejszych sposobów zapewniających wzrost efektywności systemów elektroenergetycznych. Dzięki zastosowaniu automatycznych urządzeń pomiarowych, tradycyjna sieć, swą strukturą przypominać będzie nowoczesne sieci teleinformatyczne ICT (information and communication technologies). Ze względu na zmienne media transmisji danych, specyficzne usługi i złożoną architekturę sieci, funkcje bezpieczeństwa należy rozpatrywać wielopoziomowo [1]. Wdrożenia inteligentnych sieci - ISE (smart grid) będą wymagały współpracy nie tylko elektryków, którzy zajmą się dotychczasowymi pracami instalatorskimi, ale zupełnie nowych specjalistów z szeroko rozumianej informatyki. Ważną rolę podczas integracji ww. systemów będą mieli: administratorzy sieci, specjaliści z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorzy baz i hurtowni danych oraz analitycy warstwy zarządzającej procesami i warstwą biznesową. W artykule przedstawiono podstawowe zasady funkcjonowania tych sieci oraz kwestie techniczne na poziomie relacji wszystkich urządzeń i podmiotów, realizujących swoje zadania w tej z pozoru nieskomplikowanej strukturze. Zastosowane rozwiązania, takie jak: zdalny odczyt rzeczywisty wielu liczników, czy możliwość eksploracji pozyskanych w ten sposób danych (data mining) [2], dostarczają operatorowi systemu elektroenergetycznego zupeł[...]

Security Policy and Good Practice for Implementation of Smart Grid Solutions DOI:10.15199/48.2016.03.42

Czytaj za darmo! »

Smart Grid jest koncepcją i zarazem sposobem na złagodzenie braków infrastrukturalnych oraz przeciwdziałania skutkom rosnącego popytu na energię elektryczną. Jednym ze sposobów zapewniających wzrost efektywności zarządzania elektroenergetycznego jest wykorzystanie najnowszych rozwiązań komunikacyjnych. Rozwiązania takie zapewniają mniejsze zużycie energii, wyrównanie krzywej dobowego obciążenia, zmniejszenie strat dzięki automatycznego bilansowania energii i większe bezpieczeństwo transferu. Abstract. Smart Grid is both a concept and a way to mitigate infrastructural deficiencies and counteract the effects of the growing demand for electrical energy. One of the ways ensuring an increase in power grid’s management efficiency is utilization of the latest communication solutions. Such solutions ensure reduced energy consumption and leveling cur ve of daily load, decreased losses and - thanks to automated energy balancing - increased transfer security. (Polityka bezpieczeństwa i dobre praktyki w implementacji rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych). Słowa kluczowe: inteligentne sieci elektroenergetyczne, bezpieczeństwo cyfrowe, inteligentne opomiarowanie, polityka bezpieczeństwa. Keywords: smart power grid, digital security, smart metering, security policy. Introduction Development of ICT (Information and Communication Technologies) networks cooperating with virtually every industry sector observed in the recent decades has seen an increased use in comprehensive management in electrical energy transmission and distribution system. This development is headed to in-creased integration of this grid with a power system where the said grid performs more and more functions integrating the system, i.e. the SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system supervising the technological process, PLC (Power Line Communication) transmission, or encryption and transmission of control commands by use of open communication s[...]

Development and efficiency of distributed generation in the context of safety distribution electrical power networks' operation DOI:10.15199/74.2016.10.3


  Obecnie systemy elektroenergetyczne za sprawą nieustannie zwiększającego się popytu na energię elektryczną, przechodzą zauważalne zmiany pod wieloma względami. Rozwój tych systemów, nie tylko widoczny jest pod względem wykorzystanych rozwiązań teleinformatycznych oraz urządzeń inteligentnej automatyki sterowania procesami technologicznymi, ale również dzięki nowej koncepcji dwukierunkowego przepływu informacji oraz energii. Modernizacje tych sieci oraz możliwość przyłączenia źródeł rozproszonych - w tym źródeł energii odnawialnej zmierzają w stronę nowoczesnych inteligentnych systemów elektroenergetycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu sieci te zwiększają swoją efektywność, co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa pracy całego systemu.Historical background The beginnings of electrical power systems go as far as the late XIX-th century, they were composed solely of distributed and independent energy sources. Initially, electricity was generated only for the needs of local reception and was not available for everyone. Although the first references go as far back as the 70’s of the XIX-th century (Fig. 1, Philadelphia 1878, Cleveland Ohio 1879, Wabash Indiana 1880, New York City 1880), Pearl Street Power Station in New York is considered to have been the first local power plant. The coal-powered plant, owned by Thomas Edison, was located in Manhattan and began its generation of direct electricity current on September 4, 1882. Initially, it powered 400 lamps and had 82 clients, but two years later that number grew to 508 clients, at which point it powered 10164 lamps at one time [2]. The power plant was originally equipped with high speed Porter-Allen steam turbines with a capacity of 175 horsepower at 700 rpm. The Pearl Street Power Plant was not only the world’s first central power station. Its side-effect in the form of steam and its discharge into nearby buildings for heating made it the first cogeneratio[...]

Development and digital security of distributed generation and smart electrical power grids in terms of cybernetic threats DOI:10.15199/74.2016.11.2


  Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące stosowania rozwiązań teleinformatycznych oraz pełnionej przez nie roli oraz funkcjonalności w nowoczesnych inteligentnych systemach elektroenergetycznych. Szczególną uwagę poświęcono integracji systemów elektroenergetycznych z polityką bezpieczeństwa oraz metodologii projektowania oraz ich zarządzania. Sterownie i nadzór pracy tak dużych systemów w dużym stopniu uzależniony jest od systemów sterowanych komputerowo oraz urządzeń programowalnych, a ich obsługa sprawia, że systemy te stają się coraz bardziej skomplikowane. W artykule poruszono również kwestie bezpieczeństwa cyfrowego tych systemów w obszarze ich wewnętrznego sterowania i zarządzania oraz komunikacji z siecią smart grid.Digital security Cybersecurity, although commonly associated mainly with security of servers and computers, has assumed a new meaning in the recent years. It is especially important to large critical systems, like companies distributing electricity. Aside from standard and popular ICT (Information and Communication Technologies) solutions ensuring communication based on known communication protocols, electrical power systems increasingly often make use of dedicated telemechanic devices. In order for a current system to strive towards the ever more popular concept of smart grids, it is necessary to keep the security of not only communication means, but also the acquired, stored and processed data on a high level. This assumption requires a brand new approach to the issue of system protection and has to take all the components of an electrical power system (Fig. 1) into account. In order to modernize a system according to the guidelines of smart grid concept, it is necessary to modernize the currently used IT tools, as well as design and implement new tools for planning and managing information transfer in transmission and distribution systems. The need to store, process and analyze large amounts of data in re[...]

Management of flow and storage of electrical vehicles' electricity in terms of smart electrical power systems DOI:10.15199/74.2016.12.3


  Rozwój sektora energetyki często przyczynia się do wprowadzania innowacji i nowych technologii w zupełnie innych gałęziach przemysłu, w których często produkty końcowe nie mają nic wspólnego z systemami elektroenergetycznymi. Artykuł szeroko omawia możliwość bilansowania energii elektrycznej z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych, kwestie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, użytkowników pojazdów oraz możliwości rozwoju tego systemu w przyszłości.Current problems The development of motoring in the second half of the XIX-th century was initiated by vehicles for transportation of heavy objects. It was not until the turn of the XIX-th and XX-th century that various types of cars with different drives appeared: gas, steam and internal combustion. Their rapid development was the reason, said period which is considered to be the first years of motoring. Creation of the electric car as we know it today has a rather long history, therefore the credit for achievements in this field cannot be given just to one designer, as there were many initiators for further improvements which are used today. In the first half of the XIX-th century, or more precisely between the year 1832 and 1839, a Scottish businessman Robert Anderson constructed the first electric carriage [1]. At the same time, in 1835 in the Netherlands, professor Sibrandus Stratingh Groningen designed an electric car [2], then a scale model was made by his assistant, Christopher Becker [3]. The Voltaic pile was used as the power source at the time. At a similar time, in the years 1834-36, a prototype of an electrically driven vehicle was designed and constructed by an American blacksmith, Thomas Davenport. R. Davidson presented an electric car in Scotland, 1837. It became easier to construct electric vehicles when a Frenchman, Gaston Planté, invented the lead-acid battery in 1859 in Belgium. Ten years later (in the year 1869), a Belgian electrotechnician, Zénobe Gramme,[...]

Analiza bezpieczeństwa cyfrowego na etapie projektowania inteligentnych sieci i systemów elektroenergetycznych DOI:10.15199/74.2019.10.1


  Dążenie do unowocześnienia systemu wg wytycznych zawartych w ogólnej koncepcji smart grid wymaga przeprowadzenia modernizacji oraz przeprojektowania już obecnie wykorzystywanych narzędzi informatycznych oraz wdrożenia nowych narzędzi planowania i zarządzania przesyłem informacji przeznaczonych dla elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.Bezpieczeństwo cyfrowe Potrzeba gromadzenia, przetwarzania i analizowania bardzo dużych ilości danych, często w czasie rzeczywistym, powoduje, że narzędzia te (pełniące funkcję służebną), muszą być w pełni skalowane i autonomiczne oraz w minimalnym stopniu wymagać ingerencji człowieka. Z czasem zcentralizowane hierarchiczne systemy muszą być stopniowo zastępowane w obszarze technicznym przez rozproszone, niezależnie działające lokalne systemy IT oraz OT, oparte (co jest szczególnie ważne) na systemach czasu rzeczywistego [2]. Zastosowanie technologii informatycznych jest dziś podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania każdego systemu elektroenergetycznego, a stopień integracji tych systemów z roku na rok będzie tylko wzrastał. Te systemy będą ewoluowały, dzięki dużej integracji aplikacji informatycznych z klasycznym systemem elektroenergetycznym, który obsługiwany jest praktycznie w każdej warstwie systemu. Obecnie, w celu uniknięcia poważnych błędów na etapie projektu oraz w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajności sieci - niezbędne staje się wzorowanie na modelach teoretycznych z wykorzystaniem dostępnego i darmowego oprogramowania. Projektowanie i symulacja modeli Analiza bezpieczeństwa cyfrowego wszystkich komponentów systemu elektroenergetycznego jest bardzo trudnym zagadnieniem, gdyż obecna generacja systemów, zazwyczaj składająca się z dużej liczby niezależnych podsystemów, procesów i podmiotów połączonych, tworzy niezwykle złożoną strukturę. Zagrożenia związane ze stanem systemu wynikają często z błędów popełnianych w trakcie jego projekt[...]

 Strona 1