Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Jeżewska"

Informowanie o możliwej obecności alergenów w produkcie - wymogi prawne i interpretacje DOI:10.15199/65.2019.5.3


  Podawanie informacji na temat żywności na etykiecie czy opakowaniu służy ochronie zdrowia konsumentów i umożliwia dokonywanie świadomych wyborów spośród szerokiego asortymentu produktów znajdujących się na rynku. Składniki alergenne w danym rodzaju żywności stanowią nierzadko kryterium wyboru dla pewnych grup konsumentów, szczególnie tych cierpiących na alergie lub nietolerancje pokarmowe. Rzetelne informowanie to nic innego jak przekazanie wszystkich wymaganych prawem informacji w oznakowaniu produktu. Przystępując zatem do prac nad komercjalizacją nowego produktu spożywczego, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z regulacjami dotyczącymi wskazywania alergenów, ponieważ tylko poprawne oznakowanie jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. SKŁADNIKI ALERGENNE w żywności Alergeny to substancje powszechnie występujące w naturalnym środowisku, które nie są toksyczne, nie mają właściwości drażniących, ale jednak u pewnej grupy osób uczulonych, tzn. mających uwarunkowaną genetycznie nadprodukcję przeciwciał IgE, powodują różne objawy chorobowe. Alergia to bardzo rozpowszechnione zjawisko. Spożycie alergennej żywności przez osobę uczuloną może wywołać reakcję skóry, układu pokarmowego, oddechowego, krążenia, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy (krtani, warg, języka, twarzy), atopowe zapalenie skóry (egzemę), astmę, nieżyt nosa, wymioty, biegunkę, skurcze żołądka, podciśnienie tętnicze krwi oraz zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny [14]. Substancją wywołującą alergie i nietolerancje pokarmowe nie musi być wyłącznie typowy składnik żywności. Często problemy takie powodują niepozorne dodatki do żywności (np. emulgatory), substancje pomocnicze w przetwórstwie, inne substancje pozostające w składzie produktu po zakończeniu procesu produkcyjnego [11]. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 wyróżnia się 14 substancji alergennych, które objęte są obowiązkiem znakowania [7]: 1. Zboża zawierające [...]

Znakowanie napojów alkoholowych wartością odżywczą DOI:


  Wiedza o zasadach prawidłowego znakowania produktów spożywczych jest niezbędna wszystkim producentom żywności. Podstawowym aktem prawnym regulującym znakowanie żywności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (dalej: rozporządzenie nr 1169/2011). Od 13 grudnia 2016 r. przepis ten nałożył na producentów większości produktów spożywczych obowiązek zamieszczania na opakowaniu informacji o wartości energetycznej i odżywczej. Wyjątek stanowią napoje o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowo, a więc informacja ta nie jest obecnie obowiązkowa i można ją podać na zasadzie dobrowolności [6]. Po opublikowaniu w marcu 2017 r. sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego aktualnej sytuacji w zakresie etykietowania napojów alkoholowych, a w Polsce dodatkowo projektu zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pomysł wprowadzenia obowiązku umieszczania na opakowaniach informacji o wartości energetycznej alkoholi jest coraz bardziej realny. Ważne jest zatem pytanie czy dzięki nowym przepisom wzrośnie świadomość konsumentów i spadnie spożycie alkoholu i jak taka zmiana w prawie wpłynie na producentów i dystrybutorów trunków? ZNAKOWANIE WARTOŚCIĄ odżywczą środków spożywczych - ogólne wymagania Przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych mają na celu zapobieganie nieprawidłowym praktykom i fałszowaniu żywności. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 1169/2011 obowiązkowo podaje się następujące dane szczegółowe: ??nazwę produktu, ??wykaz składników, w tym alergeny, ??ilość określonych, charakterystycznych składników lub kategorii składników, ??ilość netto, ??datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, ??wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia, ??nazwę lub firmę i jej adres, ??kraj lub mi[...]

 Strona 1