Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Kowal"

ANALIZA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH BLACH Z ALUMINIUM ORAZ JEGO STOPÓW OTRZYMANYCH Z WSADU Z LINII TRC DOI:10.15 199/67.2015.12.14


  Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Jednym z coraz częściej stosowanych procesów produkcyjnych wyrobów płaskich zimnowalcowanych jest metoda twin roll casting (TRC). Dzięki niej istnieje możliwość wyeliminowania z procesu walcowania na gorąco. Wsad z linii TRC w postaci taśmy może być bowiem poddany bezpośredniemu procesowi walcowania na zimno. Artykuł przedstawia wyniki parametrów procesowych walcowania na zimno taśm z linii TRC. Dodatkowo przebadano własności mechaniczne blach w stanie po walcowaniu. Słowa kluczowe: twin roll casting, odlewanie, walcowanie, aluminium ANALYSIS OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM AND ITS ALLOYS OBTAINED IN TRC PROCESS Modern metal processing technologies of non-ferrous metals, particularly aluminum and its alloys are increasingly based on integrated technologies, which combine more operations in one technological line. Twin roll casting process (TRC) is one of the most frequently used technologies in flat cold-rolled products manufacturing. TRC method allows to eliminate the hot rolling process. The metal strip produced in TRC process may be subjected directly to cold rolling process. The paper presents parameters of cold rolling process of metal strips obtained in TRC line. Additionally, mechanical properties of sheet after rolling process were tested. Keywords: twin roll casting, casting, rolling, aluminium Wprowadzenie Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności przetwórstwa aluminium i jego stopów, w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych, łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Konwencjonalna technologia wytwarzania płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów obejmuje proces przygotowani[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA CIĄGŁEGO ORAZ WŁASNOŚCI STOPÓW ALUMINIUM W GAT. EN AW-2007 DOI:10.15199/67.2019.3.3


  WPROWADZENIE Powszechnie stosowane na świecie technologie produkcji wyrobów okrągłych ze stopów serii 2XXX dedykowanych głównie do bezpośredniego zastosowania bądź dalszej obróbki mechanicznej, obejmują procesy: odlewania wlewków (zazwyczaj średnic 200-250 mm) i ich studzenie, homogenizację i studzenie, nagrzewanie do wyciskania, wyciskanie na gorąco, studzenie, wygrzewanie ujednorodniające i przesycanie, starzenie naturalne na stan T4. Stosowanie tak skomplikowanej, wielooperacyjnej oraz wysokoenergetycznej technologii wytwarzania tych produktów, odpady produkcyjne (piętka z wlewka) oraz koszty towarzyszące (koszt wytworzenia matryc, ich nagrzewanie, regeneracja, wybijanie i oczyszczenie) są powodem zwiększenia ceny produktu finalnego. Inną ścieżką otrzymywania tego typu materiałów może być proces ciągłego odlewania profili o średnicach z zakresu 10-90 mm, do ich bezpośredniego zastosowania lub na wyroby poddawane obróbce mechanicznej. Proces ten jest jednak niezwykle trudny, ponieważ wiąże się z syntezą stopu oraz koniecznością nieprzerwanego ujednorodniania ciekłego metalu począwszy od chwili rozpoczęcia syntezy, aż po sam proces krystalizacji odlewów. Główny problem istnieje w pierwiastku stopowym, którym jest ołów, a którego normowana zawartość w wybranych stopach wspomnianej serii wynosi zazwyczaj 0,8-1,5% wag. Po wprowadzeniu tego pierwiastka do ciekłego aluminium, pod wpływem ciężaru własnego oraz wobec faktu, że w zasadzie nie rozpuszcza się on w aluminium, z czasem opada on na dno tygla, zubożając odlew w ten pierwiastek. Jak wynika z przeprowadzonych analiz i wstępnyc[...]

Badania wpływu dodatku chromu do aluminium na własności mechaniczne i elektryczne drutów AlCr DOI:10.15199/24.2015.1.12


  Współczesny nieustający rozwój systemów elektroenergetycznych prowadzi do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych w celu udoskonalenia danego materiału przewodzącego pod względem wzrostu wytrzymałości mechanicznej, odporności cieplnej, reologicznej i zmęczeniowej, zmniejszenia masy jednostkowej, zachowując przy tym jak najlepszą przewodność elektryczną. Potencjalnym obszarem zastosowania aluminium z dodatkiem chromu są aplikacje elektryczne, a w szczególności druty, przewody i osprzęt przewodowy cechujący się podwyższonym zakresem temperatur roboczych. W artykule przedstawiono analizę wpływu dodatku chromu do aluminium w zakresie 0,05÷0,4% masowego na własności użytkowe drutów AlCr. Badania prowadzono dla różnych stanów strukturalnych uzyskanych drutów, zależnych od przeprowadzonej obróbki cieplno-mechanicznej. Current extensive development of electroenergetic systems leads to researches on improvement of mechanical thermal, rheological and fatigue properties and also weight reduction, preserving the best possible electrical conductivity properties at the same time. One of the possible applications of aluminum chromium alloys are electrical applications, especially for wires and cables with increased range of operating temperatures. In this article authors present analysis of influence of chromium addition to aluminum (0,05÷0,4% mass %) on the final properties of AlCr wires. Performed tests were conducted for different structural states of obtained wires, depending on thermal and mechanical processing. Słowa kluczowe: aluminium, chrom, przewody AlCr, obróbka cieplna, ciągnienie, przewodność elektryczna Key words: aluminum, chromium, AlCr wires, heat treatment, drawing process, electrical conductivity.Wprowadzenie. W krajowej elektroenergetyce w liniach napowietrznych powszechnie stosuje się przewody stalowo-aluminiowe, z rdzeniem nośnym z wysokowytrzymałych ocynkowanych drutów stalo- wych oraz warstwami przewodzącym z czystego alu- [...]

Badania wpływu dodatku wapnia do aluminium na własności mechaniczne i elektryczne stopów Al-Ca DOI:10.15199/24.2015.1.17


  Ze względu na wysoką cenę miedzi, jako materiału powszechnie stosowanego w przemyśle elektrycznym trwają poszukiwania alterna- tywnych rozwiązań materiałowych dla szeregu zastosowań w elektrotechnice. W ostatnich czasach z uwagi na własności elektryczne oraz niską masę, aluminium i jego stopy są coraz powszechniej stosowane jako taka alternatywa. Poszukuje się przy tym nowego materiału na bazie aluminium, który przy wysokiej przewodności elektrycznej na poziomie czystego aluminium będzie wykazywał poprawę własności mechanicznych, reologicznych, a także zwiększoną odporność cieplną w stosunku do materiału bazowego. W ramach niniejszego artykułu poruszono aspekt badań nad możliwością kształtowania własności użytkowych aluminium z dodatkiem wapnia z przeznaczeniem tego typu materiałów do zastosowań w aplikacjach elektrycznych. Stopy AlCa z dodatkiem 0,03%; 0,2%; 0,4% oraz 0,6% wag. wapnia wytworzo- no na drodze topienia, stopowania i krystalizacji. Powstałe w ten sposób stopy poddano badaniom w zakresie podstawowych własności mechanicznych i elektrycznych. In view of the high price of copper, material commonly used in electrical industry, there has been some research done to find an alternative material solutions dedicated to electrotechnical industry. Recently, due to relatively high electrical properties and low weight, aluminum and aluminum alloys have been used more and more often as a commercial alternative to copper. A new material based on aluminum, with improved mechanical and rheological properties increased thermal resistance and close to pure aluminum electrical conductivity is a subject of ongoing research. In this paper, research on possibilities of exploitation properties formation of aluminum calcium alloys dedicated to electrical applications are discussed. AlCa alloys with 0,03; 0,02; 0,4 and 0,6 wt. % calcium addition were prepared by melting, alloying and solidification in air. Then, these alloys have been tested in the field[...]

Badania wpływu stosowania emulsji w procesie ciągnienia drutów gatunku EN AW-1370 na parametry siłowe procesu i jakość powierzchni wyrobów gotowych DOI:10.15199/24.2017.1.8


  Rozwój przemysłu metali lekkich wymusza prowadzenie prac nad doskonaleniem technik przetwórstwa aluminium i jego stopów. Jednym z podstawowych procesów dedykowanych do wytwarzania drutów, prętów i rur aluminiowych jest proces ciągnienia. W praktyce przemysłowej do procesu ciągnienia stopów aluminium, realizowanego metodą konwencjonalną, powszechnie stosowane są głównie różnego typu oleje o wysokiej gęstości często przekraczającej 150 CSt zapewniające obniżenie współczynnika tarcia, a tym samym redukcję parametrów siłowych procesu ciągnienia. Stosowanie olejów zapewniają prawidłową separację powierzchni narzędzia i wyrobu ciągnionego, jednakże przyczynia się do zanieczyszczenia powierzchni wytwarzanych wyrobów. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy przeprowadzono szereg badań koncentrujących się wokół możliwości zastosowania emulsji w procesie ciągnienia aluminium w gat. EN AW-1370. Słowa kluczowe: stopy aluminium, ciągnienie, środki smarne, emulsja.Wprowadzenie. Proces ciągnienia uważa się za jedną z najstarszych i najprostszych metod przeróbki plastycznej metalu. Wyroby ciągnione charakteryzują się bardzo wysoką jakością powierzchni, jak również wysoką tolerancją wymiarową. Powyższe aspekty warunkują fakt, iż uzyskanie wyrobu finalnego odbywa się z pominięciem obróbki skrawaniem, co jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Niemniej jednak w klasycznym ujęciu proces ciągnienia charakteryzuje się dużym umocnieniem materiału, co w wielu przypadkach limituje walory plastyczne [1]. Za niekorzystny efekt procesu ciągnienia z uwagi na hamowanie płynięcia metalu przez ciągadło uznaje się tarcie. Zjawisko to generuje nierównomierne odkształcenie i niejednorodnie pole naprężeń w ciągnionym materiale oraz pojawienie się naprężeń własnych w wyrobie gotowym. Z licznych badań wynika, że około 30-50% siły ciągnienia jest zużywane na pokonanie siły tarcia [2]. Również z energetycznego punktu widzenia, siła potrzebna do pokon[...]

Badania wpływu warunków odkształcenia zadanego w procesie ciągnienia na pusto rur ze stopu aluminium na chropowatość ich powierzchni wewnętrznej DOI:10.15199/24.2017.1.13


  Najnowszym przykładem rozwiązań z obszaru CHP - kogeneracji ciepła i energii elektrycznej są hybrydowe kompaktowe kolektory słoneczne. Kolektory takie zamieniają docierającą do powierzchni ziemi energię promieniowania słonecznego częściowo na energię elektryczną w panelu fotowoltaicznym, a powstające w takim panelu ciepło odpadowe wykorzystywane jest do podgrzewania wody w systemach CO i CWU poprzez specjalny wymiennik płaszczowy. Nowoczesne wysokoefektywne wymienniki ciepła pracujące w systemach OZE bazują coraz częściej na metalach lekkich i ich stopach. O parametrach wymiennika ciepła decyduje cały zestaw cech materiałowych, jak również właściwości fizyczne, technologiczne oraz podatność na korozję i erozję w kontakcie z płynem zlokalizowanym w wymienniku. Parametry użytkowe wymiennika ciepła są również zależne od stanu powierzchni wewnętrznej rur wymiennika, bowiem jakość powierzchni wewnętrznej rur może decydować o oporach przepływu medium w wymienniku ciepła. W pracy przedstawiono pomiary chropowatości wewnętrznych powierzchni rur ciągnionych na pusto ze stopu aluminium serii 3XXX wykorzystywanych w wymiennikach ciepła. Słowa kluczowe: stopy aluminium, ciągnienie na pusto rur, chropowatość, kompaktowy kolektor hybrydowy.Wprowadzenie. Nowoczesne wysokoefektywne wymienniki ciepła pracujące w systemach OZE, dedykowanych do podgrzewania CWU i CO, bazują coraz częściej na metalach lekkich i ich stopach. Wynika to z czynników o charakterze ekonomicznym oraz technicznym. Walory ekonomiczne lokują się w korzystnej proporcji cen aluminium względem tworzyw alternatywnych, podczas gdy korzyści techniczne wynikają m.in. z niskiej masy właściwej i korzystnego współczynnika przewodzenia ciepła aluminium. Równocześnie wyzwaniem eksploatacyjnym są problemy korozyjne w przypadku instalacji grzewczych wykorzystujących rury z różnych materiałów. Omawiana wyżej grupa wymienników ciepła znajduje m.in. zastosowanie w nowej generacji hybrydow[...]

WŁASNOŚCI REOLOGICZNE NOWYCH STOPÓW NA BAZIE ALUMINIUM DEDYKOWANYCH DO ZASTOSOWAŃ NA CELE ELEKTRYCZNE DOI:10.15199/67.2017.7.2


  Materiał przewodzący przeznaczony na przewody napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinien charakteryzować się: wysoką przewodnością elektryczną, możliwie niską masą jednostkową, własnościami wytrzymałościowymi na odpowiednio wysokim poziomie oraz wykazywać wysoką odporność cieplną, reologiczną oraz zmęczeniową po to, aby sprostać warunkom eksploatacyjnym, wynikającym z oddziaływań klimatycznych, takich jak: zmienna temperatura otoczenia, promieniowanie słoneczne, statyczne i dynamiczne siły parcia wiatru, narażenia korozyjne oraz ciepło generujące się w przewodzie wskutek przepływu prądu elektrycznego. Historycznie rzecz biorąc, miedź od zawsze była podstawowym metalem przewodowym, jednakże u progu XX w. stała się metalem strategicznym, w związku z czym, w elektroenergetyce napowietrznej zaczęto stosować aluminium oraz jego stopy, z uwagi na jego atrakcyjne własności oraz względy ekonomiczne. Pierwsze przewody wykonane z aluminium zaaplikowano w liniach energetycznych w USA już u schyłku XIX w. Aluminium zajmuje czwarte miejsce wśród pierwiastków pod względem przewodności elektrycznej, zaraz po srebrze, miedzi i złocie [1, 2, 5, 6]. Rozważając skłonność aluminium oraz miedzi do pełzania, przy naprężeniu 55 MPa prędkość pełzania w przypadku miedzi jest na poziomie ok. 0,76 × 10‒6 h-1, natomiast w tych samych warunkach dla aluminium jest ona ok. 3,5 razy większa. Aluminium wykazuje niską odporność reologiczną, procesowi pełzania podlega już w temperaturze pokojowej. Stało się to przyczyną wieloletnich i szeroko zakrojonych poszukiwań różnych dodatków stopowych do aluminium, zmniejszających pr[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA TAŚM ZE STOPÓW ALUMINIUM SERII 6xxx METODĄ TRC ORAZ ICH WALCOWANIE NA ZIMNO DOI:10.15199/67.2018.3.1


  WPROWADZENIE Konkurencyjność wyrobów zimnowalcowanych posiadających obecnie szerokie spectrum zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa. Wielce korzystne dla rozwoju firmy jest zatem wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na skrócenie czasu wytworzenia danego produktu czy też optymalizację metody jego pozyskiwania. Z tego tytułu współczesne przetwórstwo metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów, w coraz większym stopniu opierają swoją działalność na technologiach zintegrowanych, łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej [2, 3, 11]. Innowacyjna technologia bazująca na procesie ciągłego odlewania metalu między obracające się cylindryczne krystalizatory (TRC) pozwalająca wyeliminować proces walcowania na gorąco z ciągu technologicznego, stanowi alternatywną metodę wytwarzania wyrobów płaskich zimnowalcowanych. Metoda ta obejmuje etap przygotowania metalu w procesie metalurgicznej syntezy, proces kontrolowanej krystalizacji metalu pomiędzy chłodzonymi wodą cylindrycznymi walcami, jego późniejsze walcowanie na zimno oraz opcjonalnie obróbkę cieplną międzyoperacyjną lub końcową [1, 4, 10]. Proces odlewania metodą TRC daje możliwość uzyskania wyrobów o wysokiej jakość powierzchni, korzystnej drobnoziarnistej strukturze wewnętrznej oraz odpowiednio wysokich własnościach mechanicznych. W istocie nacisk wywierany przez walce odkształcające materiał będący w stanie gęstopłynnym zmniejsza ryzyko pojawienia się pęknięć na gorąco. Jednakże deformacja materiału ma miejsce w warunkach znacznego gradientu temperatury, co może przyczyniać się do występowania niejednorodności odkształcenia, a także segregacji składników stopowych, co może skutkować odmiennymi własnościami materiału w obrębie wyrobu gotowego. Ponadto stosunkowo niewielki obszar strefy krystalizacji wymusza precyzyjny dobór ANDRZEJ MAMALA KRYSTIAN[...]

BADANIA NAD NOWYMI MATERIAŁAMI KRYSTALIZATOROWYMI DO ODLEWANIA CIĄGŁEGO STOPÓW ALUMINIUM SERII 6XXX DOI:10.15 199/67.2015.12.18


  Obecnie na świecie prowadzone są szeroko zakrojone prace badawcze nad różnego rodzaju procesami ciągłego odlewania, które będąc w fazie rozkwitu cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony producentów półwyrobów z metali nieżelaznych. Jakość produktu uzyskanego w technologii odlewania ciągłego definiowana jest głównie poprzez dokładność geometryczną wyrobu, jednorodność jego składu chemicznego oraz brak wewnętrznych i zewnętrznych nieciągłości strukturalnych. Otrzymanie wysoko gatunkowego wyrobu możliwe jest poprzez odpowiednie sterowanie parametrami procesu odlewania (np. prędkość odlewania, temperatura) oraz co równie istotne poprzez dobór optymalnego gatunku i jakości materiałów stosowanych na tygle i krystalizatory. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania numeryczne z wykorzystaniem metody MES pozwalające na oszacowanie efektywności odbioru ciepła od ciekłego metalu przez krystalizator do układu chłodzenia z zastosowaniem różnych geometrii i materiałów krystalizatorów. W szczególności zaprezentowano koncepcję i badania krystalizatorów wykonanych z grafitu izostatycznie prasowanego oraz azotku boru, a ponadto przeprowadzono analizy możliwości zastosowania nowatorskiego rozwiązania obejmującego zastosowanie wkładek z diamentu polikrystalicznego (TSP) oraz węglika wolframu (TC). W pracy przedstawiono uzyskane wyniki symulacji obejmujące charakterystyki rozkładu temperatury w układzie odlew-krystalizator-głowica chłodząca dla dynamicznej symulacji procesu odlewania ciągłego pręta w układzie poziomym. Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, aluminium, krystalizator, diament TSP, analiza numeryczna RESEARCH ON NEW MATERIALS FOR THE CRYSTALLIZERS FOR CONTINUOUS CASTING OF ALUMINUM ALLOYS SERIES 6XXX Nowadays, scientists from around the world are conducting an extensive research on various types of continuous casting processes, which are in the flowering stage and great interest from manufacturers of semi-finished non-ferrous metals. Th[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA CIĄGŁEGO Z UKŁADEM ELEKTROMAGNETYCZNEJ MODYFIKACJI STRUKTURY STOPÓW ALUMINIUM SERII 6XXX POZYSKIWANYCH Z MATERIAŁÓW ODPADOWYCH DOI:10.15 199/67.2015.12.22


  Własności mechaniczne wyrobów ze stopów aluminium zależą zarówno od gatunku stopu aluminium, co jest związane bezpośrednio z obecnością dodatków stopowych w strukturze metalu bazowego, jak i stanu materiału. Innym czynnikiem wpływającym na te własności oraz podatność materiału do przetwarzania metodami przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco jest stopień rozdrobnienia struktury. Najbardziej rozpowszechnioną metodą rozdrobnienia struktury stosowaną przemysłowo jest modyfikacja chemiczna z wykorzystaniem zaprawy AlTi5B1. Alternatywą dla tej metody, również skutkującą modyfikacją struktury wewnętrznej materiału, może być mieszanie elektromagnetyczne w strefie przykrystalicznej. Zastosowanie tej metody pozwala na uzyskanie struktury zarówno drobnoziarnistej, jak i jednorodnej oraz prowadzi do zmniejszenia segregacji dodatków stopowych. W ramach niniejszej pracy dokonano analizy wpływu elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów EN AW 6060 otrzymanych w linii ciągłego odlewania w połączeniu z klasyczną modyfikacją chemiczna na efekt rozdrobnienia struktury oraz jej jednorodność. Dodatkowo dokonano szerokiej analizy własności mechanicznych, elektrycznych oraz fizycznych otrzymanych materiałów. Słowa kluczowe: odlewanie ciągłe, mieszanie elektromagnetyczne, aluminium RESEARCH ON CONTINUOUS CASTING WITH ELECTROMAGNETIC SYSTEM TO MODIFY THE STRUCTURE OF 6XXX SERIES ALUMINUM ALLOY DERIVED FROM WASTE MATERIALS Mechanical properties of products made from aluminum alloys depends both on the grade of aluminum alloy (which it is directly connected with the presence of alloy additions in the aluminum structure) and also on the temper of the material. Fineness of metal structure is another factor which has an influence on this properties as well as it influence metal susceptibility to hot and cold metal forming processes. The most commonly used industrial method of structure refinement is chemical modification with the use of AlTi5B1 master alloy[...]

 Strona 1  Następna strona »