Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Tyszka"

Występowanie Listeria monocytogenes w produktach mięsnych i rybnych na terenie monitorowanym przez ZHW w O lsztynie w latach 2016-2017 DOI:


  Occurrence of Listeria monocytogenes in meat and fish products in the area monitored by the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2016-2017.Produkty żywnościowe są szczególnie narażone na skażenie Listeria monocytogenes. Celem niniejszej pracy była analiza częstotliwości występowania tej bakterii w wybranych produktach żywnościowych. Badania przeprowadzono w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, w latach 2016-2017. W 2016 roku najbardziej zanieczyszczonymi produktami były wyroby z mięsa wołowego (15%), natomiast w mięsie drobiowym indyczym oraz kurcząt i kur w żadnej z analizowanych próbek nie stwierdzono obecności pałeczek L. monocytogenes. W 2017 roku tendencja była odwrotna, a mianowicie w produktach wołowych nie wykazano obecności tej pałeczki, natomiast najwyższym poziomem skażenia oznaczały się produkty z mięsa drobiowego kurcząt i kur, dotyczyło to 40% wszystkich przebadanych próbek. Na podstawie uzyskanych wyników badań trudno jest jednoznacznie stwierdzić przyczynę namnażania się tej bakterii w produktach pochodzenia zwierzęcego, jednak najistotniejszym wydaje się zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny produkcji. Słowa kluczowe: zanieczyszczenie żywności, Listeria monocytogenes, bezpieczeństwo żywności Food products are vulnerable to the growth of Listeria monocytogenes. The aim of study was to analyse the prevalence of Listeria monocytogenes in food products of animal origin. The research was carried out at the Veterinary Hygiene Institute in Olsztyn in 2016-2017. In 2016, the most polluted products were products from beef meat (15%), while in turkey chicken meat and chickens, no L. monocytogenes were found in any of the analyzed samples. In 2017, the trend was reversed - beef products did not show the presence of this bacteria, while the highest level of contamination was the products from chicken meat of chickens and chickens, which concerned 40% of all tested samples. On the basis of the results obtained, it is [...]

 Strona 1