Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Trajer"

Sytuacja na rynku mięsa w Polsce w 2017 roku DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska na tle krajów UE jest znaczącym producentem mięsa oraz jednym z wiodących jego eksporterów. Wartość eksportu najbardziej popularnych w Polsce gatunków mięsa (drobiu, wołowiny i wieprzowiny) w 2017 r. wyniosła 5,4 mld euro i stanowiła 20% wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.Dobre wyniki osiągamy przede wszystkim w branży drobiarskiej, a Polska od kilku lat jest liderem w produkcji i eksporcie tego gatunku mięsa. Wzrostowi eksportu sprzyja fakt, że polski drób jest konkurencyjny cenowo na rynku unijnym. Cena tuszek kurcząt w Polsce jest o 25-30% niższa od średniej ceny w UE oraz najniższa wśród liczących się unijnych producentów drobiu. Krajowi przedsiębiorcy sprzedają za granicę ponad połowę wolumenu krajowej produkcji drobiarskiej. Głó[...]

Rozwój rynku mięsnego w Polsce w 2018 r. DOI:


  Produkcja mięsa jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa w Polsce. Dobre wyniki osiągamy przede wszystkim w branży drobiarskiej. Polska od kilku lat jest liderem w produkcji i eksporcie mięsa drobiowego. W 2018 r., zgodnie z szacunkami IERiGŻ-PIB1, wyprodukowano 2,4 mln ton drobiu (w przeliczeniu na masę poubojową ciepłą), o 1,5% więcej niż w 2017 r. Drób Krajowi przedsiębiorcy sprzedają za granicę ponad połowę wolumenu produkcji drobiarskiej. W 2018 r. odnotowano dalszy - 12%, dynamiczny wzrost eksportu drobiu2. W 2018 r. udział eksportu w krajowej produkcji wyniósł 67%. Polski drób jest konkurencyjny cenowo na rynku unijnym, co sprzyja zwiększaniu wywozu. Cena tuszek kurcząt w Polsce jest o 30-40% niższa od średniej ceny w UE oraz najniższa wśród liczących się unijnych producentów drobiu. Sprzedaż zagraniczna łącznie: żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych osiągnęła blisko 1,6 mln ton (w ekwiwalencie tuszek) wobec 1,4 mln ton w 2017 roku. Wzrost wolumenu odnotowano zarówno w eksporcie na rynek UE, jak i do krajów pozaunijnych. Eksportowano głównie mięso drobiowe (93% wolumenu eksportu wyrażonego w ekwiwalencie tuszek - 1,5 mln ton), w tym kurze (82% wolumenu eksportu mięsa drobiowego - 1,2 mln ton) i indycze (16% eksportu mięsa drobiowego - 0,2 mln ton) oraz w mniejszym zakresie przetwory drobiowe (6% wolumenu eksportu produktów drobiowych - 87 tys. ton)3. Przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej asortymentu drobiowego wyniosły 2,7 mld euro i były o 18% większe niż w 2017 r. W 2018 r. z Polski wyeksportowano 1,3 mln ton mięsa drobiowego wraz z podrobami (w wadze produktu). Na rynek unijny sprzedano 963 tys. ton, co stanowiło 73% eksportu, a do krajów pozaunijnych - 348 tys. ton[...]

Rynek mięsa w Polsce w 2019 r. DOI:


  Od kilku lat ma miejsce systematyczny rozwój branży mięsnej w Polsce. Sytuacja ta wynika w dużym stopniu z rosnącego popytu eksportowego i krajowego. Czynnikami pośrednio wpływającymi na rozwój tej gałęzi rolnictwa jest wzrost gospodarczy oraz poprawa sytuacji dochodowej społeczeństwa. W 2018 r. towarowa produkcja żywca rzeźnego wyniosła 31 mld zł, co stanowiło 35,8% w towarowej produkcji rolniczej. Od akcesji Polski do UE zmienia się struktura towarowej produkcji rolniczej - rośnie udział żywca drobiowego i bydła, a maleje - żywca wieprzowego. W latach 2004-2018 udział drobiu w towarowej produkcji rolniczej zwiększył się z 10% do 14,6%, bydła - z 4% do 7,8%, a udział żywca wieprzowego zmalał z 21% do 13,1%. Polska jest w czołówce unijnych producentów i eksporterów produktów mięsnych. Od stycznia do maja 2019 r. łączne przychody z eksportu produktów drobiowych, wołowych i wieprzowych wzrosły do 2,5 mld euro, tj. o 3% w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. i stanowiły 21% wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych (rys. 1). W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2019 r. największe - 15% tempo wzrostu wolumenu eksportu odnotowano na rynku drobiu. Równocześnie dynamika wzrostu eksportu produktów wieprzowych wyniosła 3%. W przypadku sprzedaży zagranicznej produktów wołowych i cielęcych odnotowano 8% spadek wolumenu eksportu. Największy udział w wartości eksportu produktów mięsnych miał drób - 46% (1,2 mld euro), a udział wieprzowiny oraz wołowiny wraz z cielęciną wyniósł odpowiednio 25% (672 mln euro) i 23% (609 mln euro). Drób Od lat w Polsce rośnie spożycie drobiu, na co wpływ mają zmieniające się nawyki żywieniowe konsumentów, którzy postrzegają mięso drobiowe jako bardziej dietetyczne i zdrowsze. W Polsce drób zajmuje drugie miejsce po wieprzowinie w strukturze spożycia mięsa i podrobów, a jego konsumpcja na jednego mieszkańca jest o około 2-3 kg wyższa niż średnio w UE. W 2018 r., według oceny IERiGŻ-PIB, [...]

Unijne i krajowe systemy gwarantowanej jakości żywności


  W artykule przybliżono założenia wprowadzenia certyfikacji żywności funkcjonujące w Unii Europejskiej i w Polsce oraz zaprezentowano rolę wspólnotowego systemu certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym polskich produktów w nim zarejestrowanych. Omówiono również możliwości otrzymania wsparcia przez producentów w związku z prowadzoną działalnością w zakresie systemów certyfikacji żywności. Słowa kluczowe: certyfikat, ochrona konsumentów, rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne The article gives an overview of basis for introduction of food certification schemes functioning in the European Union and in Poland. It also describes the role of the EU certification scheme for regional and traditional products, including Polish products registered in it. The article presents the possibilities of obtaining support by producers carrying out an activity covered by the food certification schemes. Key words: certificate, consumer protection, organic farming, regional and traditional products.Rada Europejska podjęła działania mające na celu objęcie rolnictwa ekologicznego regulacjami prawnymi, realizując postanowienia wynikające z Traktatu z Maastricht, podpisanego w 1992 roku, ustanowione rozporządzeniem nr 2092/91 . System prawny miał na celu ochronę konsumentów przed fałszywym znakowaniem produktów jako ekologiczne, ochronę producentów przed nieuczciwą konkurencją, oferującą pseudoekożywność, jak również ochronę środowiska rolniczego przed chemicznymi nawozami i pestycydami. Podjęte działania były wynikiem przyjętych zasad: - rolnictwo ma za zadanie dostarczać żywność i świadczyć usługi środowiskowe oraz wspierać formy gospodarowania przyjazne dla środowiska naturalnego, ochronę zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i krajobrazowej, - należy popierać rolnictwo ekologiczne i redukować szkody środowiskowe spowodowane działalnością rolniczą. Ustanowienie legislacji w zakresie systemów jakości żywności był[...]

 Strona 1