Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Krajewska"

Współpraca banków żywności z darczyńcami DOI:


  Polsce według Eurostatu marnuje się 9 mln t żywności rocznie. Tą żywnością można przez rok wyżywić 1/3 Polski! Konsumenci marnują 2 mln t żywności, 6 mln t marnuje się w branży spożywczej na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji. Problem niewykorzystania żywności zgodnie z przeznaczeniem nabiera dodatkowego znaczenia ze względu na skalę ubóstwa skrajnego. W Polsce 2,8 mln osób na miesięczne utrzymanie ma mniej niż 550 zł. Problem ubóstwa skrajnego najczęściej dotyczy rodzin wielodzietnych. Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego, która chce rozwiązać ten problem. Jest to wspólnota 32 banków żywności, których misją jest przyjmowanie darowizn w postaci żywności i przekazywanie jej osobom potrzebującym. Aby zachęcić i ułatwić producentom oraz dystrybutorom żywności przekazywanie darowizn, banki żywności przygotowały standardowe zasady współpracy z przedsiębiorstwami spożywczymi działającymi na polskim rynku w zakresie zagospodarowania żywności na cele charytatywne. Przekazywanie darowizn w postaci żywności na cele charytatywne zapewnia wielostronne korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu. KORZY ŚCI SPOŁECZN E i po stronie darczyńcy Każdy darczyńca, który chce przekazać bankom żywności lub FPBŻ darowiznę żywnościową, może to zrobić bez obciążeń podatkowych i dodatkowo skorzystać z korzy[...]

Określenie wskaźników zapotrzebowania na energię w budynku biurowym na podstawie danych pomiarowych DOI:10.15199/33.2018.01.14


  Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej [5], na dużych przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek sporządzenia audytu energetycznego. W praktyce okazuje się, że dotyczy to również przedsiębiorstw, których jedyną działalnością jest praca biurowa. Audytorzy wykonujący audyt energetycznymają zazwyczaj trudności w ocenie jakości energetycznej takiego przedsiębiorstwa, gdyż niema danych, do którychmożna się odnieść. W przypadku każdego budynku, w którym wynajmowane są powierzchnie biurowe, powinno być dostępne świadectwo charakterystyki energetycznej. Znajdują się w nim wartości wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) oraz pierwotną (EP) takich systemów technicznych, jak ogrzewanie i wentylacja, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie (jeśli występuje) oraz oświetlenie [4]. Niestety wartości te zazwyczaj różnią się od rzeczywistego zapotrzebowania na energię w budynku w czasie eksploatacji. Ciężko zatemosobie sporządzającej audyt energetyczny odwoływać się do takich danych.Wostatnich latach pojawiły się raporty, w których opisano zużycie energii w budynkach biurowych na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych [1, 2, 3]. Niestety dane dotyczą albo całego budynku i nie są odniesione do żadnej jednostki referencyjnej [3] lub też podane zostały tylko cząstkowe wskaźniki [1, 2]. Brakuje zatem wartości, do którychwczasiewykonywania audytu energetycznego można byłoby się odwołać. Celemartykułu jest określenie wskaźnikówzapotrzebowania na energię u różnych najemców w tym samym budynku biurowym. Wramach analizy określono wskaźniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia oraz na energię końcową elektryczną dla głównych najemców. Wskaźniki te odniesiono zarówno do powierzchni użytkowej zajmowanej przez najemcę, jak i liczby pracowników danego najemcy. Tak przedstawione wskaźniki mają pokazać, czy wartości odniesione do powierzchni użytkowej są podobne wśród różnych najemc[...]

Analiza zużycia energii w budynku biurowym na podstawie rzeczywistych pomiarów DOI:10.15199/33.2018.02.12


  WPolsce Dyrektywa 2012/27/UE [3] wdrożona została Ustawą o efektywności energetycznej [5], która nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytu energetycznego, w ramach którego należy przeprowadzić przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Przegląd ten powinien być wykonany na podstawie aktualnych i mierzalnych danych dotyczących zużycia energii. Wiele dużych przedsiębiorstw ma albo wynajmuje lokale lub całe budynki, zatem analiza zużycia energii w budynkach biurowych jest ważna. Niestety w literaturze trudno znaleźć opracowania poświęcone zapotrzebowaniu na energię w istniejących budynkach biurowych. Są raporty dotyczące np. energochłonności różnych rodzajów budynków [6], w których porównano wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową (EK) oraz pierwotną (EP) budynków w Polsce. W artykule [4] przedstawiono podział zużycia energii oraz wskaźniki EK i EP centrów handlowych. Niestety w obu przypadkach wskaźniki bazują na metodzie obliczeniowej, zgodnej z metodyką obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej i nie wskazują rzeczywistego zużycia energii w budynkach.Wniektórych danych można znaleźć informacje o wskaźnikach pomiarowych, jednak zazwyczaj dotyczą one budynkówmieszkalnych [1] lub zmienności jednego parametru i to w krótkim okresie [2]. W artykule przedstawiono zależność między zapotrzebowaniemna ciepło, chłód i energię elektryczną a poszczególnymokresem roku, temperaturą zewnętrzną oraz promieniowaniem słonecznym. Do analizy użyto dobowych danych pomiarowych z rzeczywistego budynku biurowego oraz rzeczywistych danych pomiarowych klimatu zewnętrznego w analizowanym okresie. Zapotrzebowanie na ciepło i chłód rozdzielono także na ilość energii zużywanej w centralach wentylacyjnych do przygotowania powietrza wentylacyjnego oraz energii [...]

 Strona 1