Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Tańska"

Zmiany standardów jakości i znakowania soków

Czytaj za darmo! »

Jakość handlowa nektarów i soków została uregulowana w Unii Europejskiej już w 1975 r. (dyrektywa 75/726/EWG). Podstawą opracowania tego aktu prawnego było przekonanie, że różnice w przepisach krajowych dotyczących soków owocowych i nektarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą przyczyniać się do rozwoju warunków nieuczciwej konkurencji wprowadzających konsumentów w błąd, a tym samym wpływać bezpośrednio na tworzenie i funkcjonowanie wspólnego rynku. W ciągu 36 lat wielokrotnie aktualizowano regulacje prawne w tym zakresie. Również obecnie w UE trwają prace, które będą skutkować licznymi i ważnymi konsekwencjami dla produkcji oraz obrotu sokami owocowymi i nektarami. OBOWIĄZUJĄ[...]

Gdzieś zapodział się konsument


  Ostatni kwartał 2011 r. to czas licznych, bardzo ważnych dla branży spożywczej, wydarzeń o charakterze legislacyjnym. 22 listopada zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...), które w ciągu najbliższych pięciu lat w znacznym stopniu wpłynie na zmiany treści na etykietach żywności. 14 grudnia Parlament Europejski przyjął kompromisowy tekst zmieniający dyrektywę 2001/112 odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Tym samym pojawiła się nadzieja na zakończenie trwających kilka lat prac nad zmianą tej dyrektywy. Jednak z pewnością wydarzeniem, które skupiło największą uwagę podmiotów branży spożywczej, było przyjęcie w pierwszych dniach grudnia Wspólnotowego Wykazu Dozwolonych Oświadczeń Zdrowotnych. CO WYDARZYŁO SIĘ 5 GRUDNIA? Podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCFCAH) państwa członkowskie przyjęły tekst projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż odnoszące się do zmniejszania ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (rozporządzenie). Na podstawie rozporządzenia wspólnotowy rejestr (Rejestr), a dokładnie jego pozytywna lista, zostanie rozszerzona o 222 oświadczenia zdrowotne funkcjonalne. Umieszczenie oświadczenia na pozytywnej liście oznacza, że przeszło ono, odpowiednią dla danej kategorii oświadczenia, procedurę i może być bezterminowo stosowane w oznakowaniu i reklamie środków spożywczych. To dobra wiadomość. Jeśli produkt będzie spełniał warunki stosowania danego oświadczenia, np. miał odpowiednią zawartość składnika, oświadczenie można zastosować. Co więcej, dopuszczalna jest nawet modyfikacja jego treści! (O tym bardziej szczegółowo poniżej.) Jednak to nie rozszerzenie pozytywnej listy wzbudza emocje i ogromne zainte[...]

Dekada regulacji oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych


  7 stycznia 2003 r. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad rozporządzeniem w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Mija zatem 10 lat od rozpoczęcia dyskusji nad zasadami, ograniczeniami i możliwościami dotyczącymi stosowania oświadczeń. Przyjęcie aktu prawnego, a także zakończenie większości okresów przejściowych nie zamknęły tej dyskusji. Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE otwierają nowy rozdział w historii prac legislacyjnych nad oświadczeniami. Obecnie najważniejsze tematy to tworzenie wykazu oświadczeń funkcjonalnych, zmiana treści oświadczeń, stosowanie rekomendacji, korzystanie z okresów przejściowych oraz określenie zasad oceny oświadczeń odnoszących się do składników roślinnych. Jednak podczas tworzenia zapisów rozporządzenia dyskusja skupiała się na zupełnie innych zagadnieniach. Jak w większości podobnych przypadków, dopiero praktyka i doświadczenia fi rm branży spożywczej pokazały praktyczny wymiar opublikowanych sześć lat temu przepisów. RYS HISTORYCZNY 12 stycznia 2000 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła Białą Księgę w sprawie bezpieczeństwa żywności - COM (1999) 719 fi nal. Ten rodzaj dokumentów zawiera ofi cjalne propozycje w sprawie kierunków zmian polityki wspólnotowej i ma formę politycznej deklaracji. W dziale znakowanie żywności wpisany został cel - określić warunki, pod którymi mogą być stosowane oświadczenia funkcjonalne oraz oświadczenia żywieniowe. Termin realizacji (tj. przyjęcie przez Parlament oraz Radę) określono na lipiec 2002 r. Dalszy bieg wydarzeń wskazuje, że ten cel udało się zrealizować cztery i pół roku później niż założono (grudzień 2006 r.). Projekt rozporządzenia został opracowany przez KE i przedstawiony 7 stycznia 2003 r. Unię Europejską stanowiło wówczas 15 państw członkowskich. Przedstawiciel Polski uczestniczył w pracach instytucji UE jako obserwator. Pierwotnie projekt zakładał regulację wyłącznie oświadczeń funkcjonalnych oraz żywieni[...]

Znakowanie i reklama żywności funkcjonalnej - czyli jak zgodnie z przepisami podkreślić właściwości prozdrowotne żywności DOI:


  Pomimo tego, że pojęcie żywności funkcjonalnej stosowane jest powszechnie od wielu lat, nie zostało ono zdefiniowane w przepisach prawa żywnościowego Unii Europejskiej. Grupą docelową tej kategorii żywności w Polsce jest relatywnie niewielka grupa konsumentów. Jednak ich liczba znacząco wzrasta z roku na rok, na co branża spożywcza błyskawicznie odpowiada wprowadzając do obrotu coraz więcej produktów wpisujących się w koncepcję żywności funkcjonalnej. Kluczowym elementem wpływającym na sukces produktu będącego żywnością funkcjonalną jest odpowiednie zakomunikowanie jego właściwości prozdrowotnych konsumentom. Aby zapewnić bezpieczną obecność produktu na rynku oraz uniknąć kar nakładanych przez inspekcje lub procesów zainicjowanych przez konkurencję, przed rozpoczęciem kosztownych kampanii reklamowych rozsądnie jest sprawdzić, co i w jaki sposób o produkcie lub jego składniku można powiedzieć konsumentom nie naruszając przepisów. Jaka żywność jest funkcjonalna Opracowano różne definicje żywności funkcjonalnej. Analiza wielu z nich prowadzi do wniosku, że co do zasady, żywność funkcjonalna to taka, której można przypisać cechę korzystnego wpływu na zdrowie, ponad standardową funkcję odżywczą. Określenie "żywność funkcjonalna" często stosowane jest wymiennie z określeniem "żywność prozdrowotna". Suplementy diety, pomimo tego, że zgodnie z definicją są żywnością, wyklucza się z kategorii żywności funkcjonalnej. Podobnie żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Żywnością funkcjonalną mogą być natomiast produkty wzbogacane. Kwalifikuje się tu również produkty zarówno nieprzetworzone (np. awokado), jak i przetworzone (np. baton białkowy czy napój zawierający ekstrakt z aronii). Ważnym elementem koncepcji żywności funkcjonalnej jest powiadomienie konsumentów o cechach, dzięki którym dany produkt można zaliczyć do tej kategorii żywności. Wprowadzanie do obrotu żywności funkcjonalnej Żywność funkcjonalna może należeć do różnych kategor[...]

Warzywa, owoce i ich przetwory - podstawy prawne komunikowania właściwości prozdrowotnych DOI:


  Jak wynika z piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, warzywa i owoce powinno się spożywać jak najczęściej. Wszyscy wiedzą, że warzywa i owoce są zdrowe, dostarczają cennych składników, pomagają dbać o zdrowie. Jest wiele owoców i warzyw, których spożycie powszechnie rekomenduje się nawet w przypadku określonych dolegliwości, np. żurawina na problemy z układem moczowym, malina na przeziębienie, a ananas na odchudzanie. Jednak sam fakt, że owoce, warzywa czy wyprodukowane z nich przetwory mogą korzystnie wpływać na zdrowie, nie umożliwia bezpośrednio komunikowania tych właściwości w oznakowaniu, reklamie i prezentacji środków spożywczych. W Unii Europejskiej jest tylko jeden sposób, aby w zgodzie z przepisami przekazać konsumentom informację o korzystnym wpływie na zdrowie produktu, jego składnika lub kategorii żywności. Można tego dokonać wyłącznie poprzez oświadczenia zdrowotne. Jak w zgodzie z przepisami podkreślić wpływ produktu na zdrowie? W przypadku, gdy komunikat dotyczący wpływu spożycia żywności na zdrowie ma charakter oświadczenia zdrowotnego lub żywieniowego i zastosowany jest w przekazie komercyjnym a żywność, której ten przekaz dotyczy jest przeznaczona dla konsumentów końcowych, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. To rozporządzenie unijne jest stosowane w takim samym zakresie we wszystkich państwach członkowskich. Nadzór nad przestrzeganiem stosowania jego przepisów należy do krajowych organów kontrolnych (w Polsce jest to głównie Państwowa Inspekcja Sanitarna). Oświadczenia zdrowotne w praktyce Rozporządzenie 1924/2006 reguluje zasady stosowania[...]

 Strona 1