Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Kosk"

Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadowych płyt g-k w świetle przepisów UE

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój produkcji płyt gipsowo-kartonowych (g-k) na bazie gipsu z odsiarczania gazów wywołał problem utylizacji odpadów z tych płyt. W artykule zostanie przedstawiony problemutylizacji odpadów poprodukcyjnych powstających w procesie wytwarzania płyt gipsowo- -kartonowych, zwłaszcza gdy są one zbrojone włóknem szklanym. Badano próbki płyt gipsowo-kartonowych w celu określeniamo[...]

Przygotowanie do wykorzystania odpadów z dużych złóż antropogenicznych

Czytaj za darmo! »

Najwięcej odpadów w Polsce powstaje w energetyce, górnictwie i przemyśle metalurgicznym. Są to głównie: popioły lotne i żużle z elektrowni i elektrociepłowni; odpady górnicze, głównie skalne, z kopalń podziemnych i odkrywkowych; szlamy poflotacyjne i odpady popłuczkowe przetwórstwa węglowego, siarkowego,miedziowego i cynkowo-ołowiowego. W kraju obecnie pracuje ponad 55 cieplnych elektrowni zawodowych, które wytwarzają 90% energii. Opalane są w 60% węglem kamiennym, a w 38% węglem brunatnym. Odpady elektrowniane są transportowane na składowiska, które ze względu na położenie dzieli się na: podpoziomowe (wgłębne) - budowane w wyrobiskach kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, piasku lub materiałów budowlanych; nadpoziomowe (terenowe) - budowane na terenach otwartych. Właściwości odpadów paleniskowych zależą od rodzaju spalanego paliwa, technologii spalania oraz rodzaju transportu i składowania.Wartykule przybliżę problemy reeksploatacji odpadów z dużych złóż antropogenicznych (złoże antropogeniczne to sztuczne nagromadzenie na powierzchni lub wewnątrz wyrobiska odkrywkowego surowcamineralnego, którymoże być przedmiotemeksploatacji). Złoża te zajmują na ogół bardzo duże obszary (od 10 do przeszło 90 ha). Chcąc ocenić jakość surowców zgromadzonych na takiej powierzchni, przy kubaturze od ok. 120 000 m3 do ok. 1 080 000 m3, należałoby odwiercić dziesiątki otworów badawczych. Prace badawcze składowisk, w tym: wiercenie, opróbowanie, wykonanie analiz chemicznych, granulometrycznych czy innych oznaczeń są więc bardzo kosztowne. W artykule przedstawiono dwa przykłady udokumentowania złóż antropogenicznych, których celem było rozpoznanie jakości surowców zdeponowanych na zwałowisku odpadów złożowych i na składowisku odpadów paleniskowych. W ramach analiz surowcowych wykonano modele rozkładu różnych parametrów charakteryzujących surowce zgromadzone na tych dwóch różnych typach złóż antropogenicznych. Uzyskuje się quasi 3D obraz roz[...]

 Strona 1