Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Roman Nierebiński"

Europejska agenda cyfrowa w 2014 r. DOI:10.15199/59.2015.7.5


  Europejska agenda cyfrowa [1] jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020 [2]. Celem agendy jest nakreślenie drogi umożliwiającej maksymalne wykorzystanie ekonomicznego i społecznego potencjału technik informacyjnokomunikacyjnych (TIK), w szczególności Internetu, który stanowi ważny środek działalności gospodarczej i społecznej: służy on pracy, zabawie, komunikacji oraz zapewnia swobodne wyrażanie poglądów. Sukces agendy ma się przyczynić do zwiększenia innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy codziennego życia obywateli i przedsiębiorstw. Powodzenie agendy cyfrowej wymaga skrupulatnego wykonania kompleksowego zestawu działań zgodnie ze strukturą zarządzania strategii Europa 2020. Agenda cyfrowa określiła 13 głównych wskaźników wydajności, mających pokazywać, w jakim stopniu Europa czyni postępy w tym zakresie. W maju 2011 r. ukazał się raport Digital Agenda Scoreboard [3], który był pierwszym dokumentem rejestrującym postępy w zakresie realizacji agendy cyfrowej w okresie między majem 2010 r. i majem 2011 r. Kolejne raporty ukazały się w maju 2012 r. [4] i czerwcu 2013 r. [5]. Dane prezentowane poniżej pochodzą z najnowszego raportu [6], który opublikowano w maju 2014 r. Główne cele wydajności Kluczowe cele wydajności pochodzą głównie z ram analizy porównawczej 2011-2015 zatwierdzonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w listopadzie 2009 r. Wyodrębniono 13 celów wydajności, dotyczących takich zagadnień, jak: Internet szerokopasmowy, jednolity rynek cyfrowy, cyfrowe włączenie społeczne, służby publiczne, badania i innowacje oraz gospodarka niskoemisyjna. Poniżej przedstawiono pokrótce założone cele oraz aktualny stopień ich realizacji. Cele dotycz ące Internetu szerokopa smowego - Cel 1a. Podstawowy szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich do 2013 r.: podstawowy szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% obywateli Unii Europejskiej (poziom bazowy: całkowity odsetek dost[...]

Europejska agenda cyfrowa w 2015 r. DOI:10.15199/59.2015.11.4


  Cyfryzacja zmienia nie tylko naszą gospodarkę, ale także znacząco wpływa na nasze codzienne życie już od ponad 20 lat. W najbliższej przyszłości proces ten będzie dalej postępował. Niegdyś cyfryzacja stanowiła niszowy rynek dla specjalistów, obecnie stanowi technologię ogólnego przeznaczenia, która ma wpływ na wszystkie sektory gospodarki i społeczeństwa, na cyfrową gospodarkę. Zmiany te następują na ogromną skalę i z dużą szybkością, stwarzając ogromne możliwości w zakresie innowacyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Z agadnienia te stanowią wyzwanie dla władz publicznych poszczególnych państw, co wymaga skoordynowanego działania całej Unii Europejskiej. To dlatego Komisja Europejska w 2010 roku wdrożyła Europejską Agendę Cyfrową. Cyfryzacja przyniosła już wiele pożytku dla rozwoju gospodarczego Europy. P rzykładowo w latach 2001 - 2011 digitalizacja spowodowała 30% wzrost P KB w całej Unii Europejskiej. Jednak w innych krajach wkład technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) we wzrost gospodarczy jest znacznie wyższy. W ostatnich latach stało się jasne, że jednym z powodów ograniczonej wydajności nowych technik w Europie jest brak jednolitego rynku cyfrowego. Z tego powodu Komisja Europejska w 2015 r. uruchomiła strategię jednolitego rynku cyfrowego. Najnowszy raport rejestruje postępy w zakresie realizacji Agendy Cyfrowej w ostatnim roku i stanowi punkt odniesienia dla strategii jednolitego rynku cyfrowego. Europejska Agenda Cyfrowa [1] jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020 [2]. Celem jej jest nakreślenie drogi zapewniającej maksymalne wykorzystanie ekonomicznego i społecznego potencjału technik informacyjno- komunikacyjnych, w szczególności Internetu, który stanowi ważny środek działalności gospodarczej i społecznej: służy pracy, zabawie, komunikacji oraz umożliwia swobodne wyrażanie poglądów. Powodzenie Agendy Cyfrowej wymaga skrupulatnego wykonania kompleksowego zestawu działań [...]

Wskaźnik cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa w 2015 r. DOI:10.15199/59.2016.4.4


  Komisja Europejska zaproponowała nowe narzędzie, a mianowicie wskaźnik cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa (The Digital Economy and Society Index - DESI). Mierzy on postępy państw europejskich w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono wartości wskaźnika całkowitego DESI 2015 i wskaźników głównych dla Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski. Słowa kluczowe: wskaźnik cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, Europejska Agenda Cyfrowa, Internet, nowe techniki informacyjno-komunikacyjne, Unia Europejska Cyfryzacja zmienia nie tylko gospodarkę, ale także istotnie wpływa na nasze codzienne życie już od ponad 20 lat. Stanowiła ona niegdyś niszowy rynek dla specjalistów, obecnie jest technologią ogólnego przeznaczenia, która ma wpływ na wszystkie sektory gospodarki i społeczeństwa, na cyfrową gospodarkę. Zagadnienia te stanowią wyzwanie dla władz publicznych poszczególnych państw, co wymaga skoordynowanego działania całej Unii Europejskiej. To dlatego Komisja Europejska wdrożyła w 2010 roku Europejską agendę cyfrową [1]. Jest ona jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020 [2]. Celem agendy było nakreślenie drogi umożliwiającej maksymalne wykorzystanie ekonomicznego i społecznego potencjału technik informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności Internetu, który stanowi ważny środek działalności gospodarczej i społecznej: służy on pracy, zabawie, komunikacji oraz zapewnia swobodne wyrażanie poglądów. Agenda cyfrowa określiła 13 podstawowych wskaźników wydajności, mających pokazywać, w jakim stopniu Europa czyni postępy w tym zakresie. W artykule [3] omówiono raport, przedstawiający postępy w zakresie realizacji podstawowych celów agendy cyfrowej w okresie między czerwcem 2014 r. i majem 2015 r. Mimo postępu, istnieje ciągle wiele możliwości cyfrowych wymagających odblokowania. Przyniosłyby one korzyści europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom, zapewnia[...]

Wskaźnik cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa w 2016 r. DOI:10.15199/59.2017.7.5


  Cyfryzacja zmienia nie tylko gospodarkę, ale także znacznie wpływa na nasze codzienne życie już od ponad 20 lat. Jest ona obecnie technologią ogólnego przeznaczenia, która ma wpływ na wszystkie sektory gospodarki i społeczeństwa. Zagadnienia te stanowią wyzwanie dla władz publicznych poszczególnych państw, co wymaga skoordynowanego działania całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego Komisja Europejska wdrożyła w 2010 roku Europejską Agendę Cyfrową. Określiła ona 13 głównych wskaźników wydajności, mających wskazywać, w jakim stopniu Europa czyni postępy w tym zakresie. W lutym 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe narzędzie [1], które mierzy postępy państw europejskich w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, a mianowicie wskaźnik cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa DESI (The Digital Economy and Society Index)1). Wskaźnik cyfryzacji umożliwia: - ocenę wydajności ogólnej: uzyskanie ogólnej charakterystyki wydajności poszczególnych państw członkowskich na podstawie obserwacji wyniku indeksu całkowitego i wyników wymiarów głównych indeksu, - uszczegółowienie oceny: wskazanie obszarów, w których można poprawić wydajność państw członkowskich, analizując wyniki indeksów pośrednich i poszczególnych wskaźników indywidualnych, - ocenę, czy następuje postęp dotyczący wartości analizowanych wskaźników w czasie, - analizę porównawczą państw członkowskich zgodnie z wynikami ich indeksów przez porównanie krajów będących w podobnym stadium rozwoju cyfrowego, ze zwróceniem uwagi na potrzebę poprawy w odpowiednich obszarach polityki każdego z tych krajów. W artykule [2] omówiono raport przedstawiający wartości wskaźnika całkowitego DESI 2015 i wskaźników głównych dla Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski. W niniejszym artykule zaprezentowano aktualne wartości wskaźnika cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, a mianowicie DESI 2016.Wskaźnik cyfryzacji Wskaźnik cyfryzacji opracowano zgodnie z w[...]

Korzystanie z Internetu w 2012 r.


  Nowe techniki informacyjne i komunikacyjne (TIK), w szczególności Internet, stanowią potężną siłę napędową rozwoju gospodarki, wzrostu zatrudnienia oraz przyczyniają się do poprawy jakości codziennego życia, a także zwiększenia udziału mieszkańców w życiu społecznym i ekonomicznym. W Europie podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. W marcu 2010 r. Komisja Europejska przyjęła strategię Europa 2020 [1] mającą wyprowadzić nasz kontynent z kryzysu i przygotować unijną gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. Jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020 jest Europejska agenda cyfrowa [2]. W Logistyce nr 6/2012 [3] omówiono wyniki raportu, rejestrującego postępy w zakresie realizacji tego projektu w okresie między majem 2011 r. i majem 2012 r. Źródłem danych statystycznych obrazujących rozwój społeczeństwa informacyjnego jest strona internetowa Europejskiej agendy cyfrowej [4]. Można tam znaleźć wartości liczbowe ponad 100 wskaźników, podzielonych na grupy tematyczne. Ilustrują one zasadnicze wymiary europejskiego społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie: sektor telekomunikacyjny, szerokopasmowy dostęp do Internetu, łączność mobilną, korzystanie z Internetu, korzystanie z usług internetowych, e-administracji, e-handlu i e-biznesu, umiejętności z dziedziny TIK oraz badania i rozwój. Dodatkowym źródłem informacji jest portal Europejskiego Urzędu Statystycznego - Eurostatu [5]. W niniejszym artykule autorzy oparli się na najnowszych danych statystycznych, które pojawiły się na wymienionych portalach. Przedstawiono w nim wartości wskaźników dotyczących korzystania z Internetu w Europie oraz w Polsce. Przedmiotem zainteresowania były następujące zagadnienia: częste korzystanie z Internetu, regularne korzystanie z niego oraz brak korzystania. Dane statystyczne pochodzą z badań przeprowadzonych wśród Europejczyków, będących w wieku 16-74 lat, reprezentantów z 27 pańs[...]

Europejska agenda cyfrowa w 2013 r.


  Europejska agenda cyfrowa [1] jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020 [2]. Celem agendy jest nakreślenie drogi umożliwiającej maksymalne wykorzystanie ekonomicznego i społecznego potencjału technologii informacyjno- komunikacyjnych - ICT (Information and Communication Technologies), w szczególności Internetu, który stanowi ważny środek działalności gospodarczej i społecznej: służy on pracy, zabawie, komunikacji oraz zapewnia swobodne wyrażanie poglądów. Sukces agendy ma się przyczynić do zwiększenia innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości codziennego życia obywateli i przedsiębiorstw. Dla Europejczyków będzie to oznaczać lepszą jakość życia, między innymi dzięki lepszej opiece zdrowotnej, bezpieczniejszemu i wydajniejszemu transportowi, czystszemu środowisku, nowym możliwościom w zakresie mediów oraz łatwiejszemu dostępowi do usług użyteczności publicznej i treści kulturowych. Powodzenie agendy cyfrowej wymaga skrupulatnego wykonania kompleksowego zestawu działań zgodnie ze strukturą zarządzania strategii Europa 2020. W agendzie cyfrowej określono 13 podstawowych wskaźników wydajności, mających świadczyć, w jakim stopniu Europa czyni postępy w tym zakresie. W maju 2011 r. ukazał się raport Digital Agenda Scoreboard [3], który był pierwszym dokumentem rejestrującym postępy w zakresie realizacji agendy cyfrowej w okresie między majem 2010 r. i majem 2011 r. Kolejny raport [4] ukazał się w maju 2012 r. Dane zamieszczone poniżej pochodzą z najnowszego raportu [5], który opublikowano w czerwcu 2013 r. Pod stawowe cele wydajności Podstawowe cele wydajności pochodzą głównie z ram analizy porównawczej 2011 - 2015 zatwierdzonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w listopadzie 2009 r. Wyodrębniono 13 celów wydajności, dotyczących takich zagadnień, jak: Internet szerokopasmowy, jednolity rynek cyfrowy, cyfrowe włączenie społeczne, służby publiczne, badania i innowacje oraz gospo[...]

 Strona 1