Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Lelusz"

Potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu DOI:10.15199/33.2016.03.08


  Wartykule zaprezentowano potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu. Przedstawiono najczęściej stosowane nanocząstki i nanokompozyty. Jednymz nanomateriałów możliwych do wykorzystania w kompozytach cementowych są nanorurki węglowe, ale wykazują one tendencję do agregacji. Wzwiązku z tymbardzo istotne jest opracowanie odpowiedniego sposobu równomiernego rozmieszczenia nanododatku w masie materiału. W Politechnice Białostockiej prowadzone są badania, które mają na celu określenie wpływu nanorurek węglowych na właściwości zapraw cementowych oraz znalezienie metody ich równomiernej dyspersji w kompozycie cementowym. Przedstawionowyniki badańwpływu nanowłókien nawytrzymałość zapraw.Nanomodyfikowane zaprawy przygotowywano zwykorzystaniemmieszadłamagnetycznego. Nawet niewielka zawartość nanocząstek węglowych (rzędu 0,06% masy cementu) spowodowaławzrostwytrzymałości na zginanie o ok. 25%, natomiast wytrzymałość na ściskanie zwiększyła się nawet o ok. 35%. Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząstki, nanokompozyty, beton.nanowypełnia- ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 3 ’2016 (nr 523) 1) Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: n.stankiewicz@pb.edu.pl Potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu Potential use of nanotechnology in concrete technology dr inż. Małgorzata Lelusz1) mgr inż. Natalia Stankiewicz1)*) Streszczenie.Wartykule zaprezentowano potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu. Przedstawiono najczęściej stosowane nanocząstki i nanokompozyty. Jednymz nanomateriałów możliwych do wykorzystania w kompozytach cementowych są nanorurki węglowe, ale wykazują one tendencję do agregacji. Wzwiązku z tymbardzo istotne jest opracowanie odpowiedniego sposobu równomiernego rozmieszczenia nanododatku w masie materiału. W Politechnice Białos[...]

Wpływ aktywacji popiołu lotnego ze spalania biomasy na właściwości betonów z takim dodatkiem DOI:10.15199/33.2017.10.17


  Utylizacja popiołów lotnych ze spalania biomasy jest trudna ze względu na obowiązujące przepisy prawa [9]. Normy PN-EN 450-1 [12] i PN-EN 206-1 [11] zezwalają na wykorzystanie popiołów pochodzących z konwencjonalnego spalania lub współspalania węgla jako dodatku do betonu. PN-EN 197-1 [10] zezwala na zastosowanie popiołów krzemionkowych i wapiennych do produkcji cementu [1, 8]. Popioły pochodzące ze spalania biomasymająwłaściwości podobne do popiołówwęglowych, a problem ich zagospodarowania zachęca do poszukiwania dróg utylizacji w branży betonów [2]. W porównaniu z popiołami ze spalania węgla kamiennego popioły lotne ze spalania biomasy drzewnej zawierają więcej CaO i K2O, mniej SiO2 i Al2O3 [6]. Drobiny popiołu mogąmieć nieregularne ziarna o różnej powierzchni właściwej [2]. Dodatek popiołu lotnego ze spalania biomasy drzewnej powyżej 20% masy spoiwa zmniejsza maksymalną wartość ciepła hydratacji [15], natomiast dodatek 20% może znacząco zmniejszyć ciekłość świeżej zaprawy [16]. Wpływ popiołu na wytrzymałość na ściskanie jest różny [5, 7]. Zaobserwowano zwiększenie wytrzymałości po 28 dniach od zaformowania. Właściwości popiołu lotnego można kształtować przez jego aktywację lub obróbkę, awęgiel usunąć przez przesianie. Zaobserwowano poprawę właściwości pucolanowych popiołów lotnych z biomasy przez ich mielenie [4], natomiast prażenie, nasycanie CO2 i przemywanie w wodzie popiołu pozwala usunąć do 97% chlorków [3]. Celem badań własnych było ustalenie wpływu aktywacji (przez przesiewanie lub mielenie) popiołu lotnego pochodzącego z biomasy na właściwości kompozytów cementowych. Wpływ aktywowanych popiołów został porównany z nieaktywowanymi. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości masowej, gęstości objętościowej i ścieralności betonów oraz ciepła hydratacji spoiw cementowych. Badania Do wykonania próbek betonów wykorzystano cement CEM I 42,5R spełniający wymagania PN-EN 197-1 [...]

 Strona 1