Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SZCZURKOWSKI"

Kompatybilność elektromagnetyczna w podziemiach wyrobisk górniczych

Czytaj za darmo! »

Gwałtownie rozwijająca się automatyzacja procesów wydobywczych powoduje stosowanie coraz większej liczby złożonych systemów elektronicznych, których poprawność działania bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy pod ziemią. Niewielkie odległości urządzeń elektronicznych sąsiadujących ze sobą, elementy metalowe w ich bliskim otoczeniu, obecność urządzeń elektrycznych dużej mocy, trudne warunki środowiskowe związane z silnym zasoleniem i wilgotnością oraz konieczność ochrony przez narażeniami mechanicznymi powoduje powstawanie poważnych problemów związanych z poprawnym działaniem aparatury elektrycznej. Odpowiednie regulacje prawne w tej kwestii wydają się niezbędne gdyż ujednolicą sposób badania specyficznej grupy wyrobów. W konsekwencji wpłynie to bezpośrednio na jakość proce[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykład podejścia do konstruowania urządzeń spełniających jednocześnie wymagania dyrektyw 94/9/WE (ATEX) i 2004/108/WE (EMC). W celu rozwiązywania szczegółowych problemów autorzy zaproponowali sprawdzoną w wielu projektach procedurę opierającą się na weryfikacji elementów składowych w układach testowych pod kątem spełnienia wymagań zarówno funkcjonalnych jak i dyrektywy EMC. Abstract. This paper presents a specific approach to design of electronic circuits for devices, that must meet the requirements of ATEX (94/9/EEC) and (2004/108/EEC) EMC directives. In order to solve particular problems, authors propose a procedure of dividing project into functional units and verifying them in test applications for compliance with functional and EMC requirements. (Elect[...]

Czytnik RFID przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule określono i podano wyniki analizy podstawowych problemów konstrukcyjnych oryginalnego czytnika pracującego w systemie zdalnej identyfikacji obiektów RFID (Radio Frequency IDentification) przystosowanego do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych i spełniającego wymogi dyrektyw ATEX i EMC. Prezentowane urządzenie zostało wdrożone do produkcji jako element projektu celowego ROW 394-[...]

Tester tekstronicznych czujników częstości oddechu DOI:10.15199/48.2018.08.13

Czytaj za darmo! »

Parametry życiowe są wyrazem podstawowych funkcji życiowych najważniejszych organów ciała. Czterema głównymi są: - częstość rytmu serca, - temperatura, - ciśnienie tętnicze, - częstotliwość oddychania. Według wielu statystyk medycznych, ten ostatni parametr, nie cieszy się niestety wśród Personelu Medycznego największą popularnością [1]. Jednak istnieją bezdyskusyjne dowody na to, że zmniejszona lub zwiększona częstotliwość oddychania, jest z dużym prawdopodobieństwem zapowiedzią groźnych zdarzeń zdrowotnych, jak na przykład zatrzymania krążenia. Przyjmuje się, że osoba dorosła, wykonująca w warunkach nieobciążanego organizmu więcej niż 20 oddechów na minutę, powinna być traktowana, jako podejrzana o chorobę, zaś wykonująca więcej niż 24 oddechy na minutę jako krytycznie chora [2]. Pomiar częstotliwości oddychania jest regularnie przeprowadzany jedynie u 30% pacjentów szpitali. Tymczasem pacjenci szpitalni, oddychający z częstotliwością przekraczającą 24 oddechy na minutę wymagają ścisłego monitorowania, nawet w przypadku prawidłowych wielkości pozostałych parametrów życiowych. Pomiar częstości oddechu jako kluczowego parametru funkcji życiowych jest istotny nie tylko w przypadku leczenia szpitalnego. Może być skutecznym środkiem, ratującym życie np. w zapobieganiu tzw. "śmierci łóżeczkowej", u dzieci pomiędzy 2-im a 3-cim miesiącem życia [4]. Monitoring funkcji oddechu pozwala również na redukcję ryzyka śmierci samobójczej wśród pacjentów szpitali psychiatrycznych, więźniów w zakładach penitencjarnych oraz osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań. Metody pomiaru częstości oddechu Istnieje wiele sposobów pomiaru częstości oddechu, jednak większość z nich bazuje na dwóch głównych metodach pomiarowych. Pierwsza z tych metod polega na pomiarze przepływu wydychanego powietrza (pomiar prędkości powietrza lub temperatury), druga na detekcji zmian objętości klatki piersiowej pod wpływem pracy mięśni oddechowych. Pi[...]

 Strona 1