Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej M. WILK"

Techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ICTs and improving road safety)1)


  Tegoroczne hasło Światowego Dnia Telekomunikacji I Społeczeństwa Informacyjnego, ustalone przez Światową Unię Telekomunikacyjną z siedzibą w Genewie, jednocześnie zaskakuje i inspiruje. Zaskakuje - gdyż wydawałoby się - dotyczy spraw nieco marginalnych wobec sygnałów narastania ryzyka cyberterroryzmu oraz rozwoju tak wielu innych obszarów, kluczowych dla gospodarki i przemian społecznych, w których techniki ICT mają decydujące znaczenie. Inspiruje, bo ma bardzo konkretny, wymierny charakter. Zmusza do nowego, całościowego, systemowo spójnego spojrzenia na wpływ, jaki ma lub może mieć ICT na ruch drogowy, a ściślej - na jego bezpieczeństwo. Ruch drogowy stał się elementem naszej codzienności. Jest wszechobecny, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie mieszka i pracuje większość ludności najwyżej rozwiniętych krajów świata. Podobnie jest też w Polsce, gdzie prawie wszyscy mieszkańcy są w jakimś stopniu jego uczestnikami. Mimo tego jednak skala ryzyka związanego z ruchem drogowym, a w konsekwencji problem bezpieczeństwa ruchu drogowego, umyka często naszej świadomości w zakresie wyczucia jego skali. Koncentrując swą uwagę na najbardziej spektakularnych, oskarżonych chyba słusznie o fiskalizm, kampaniach stawiania fotoradarów, nie zwracamy uwagi na liczne inne zmiany, jakie dzięki ICT następują powoli w ruchu drogowym. Trzeba dopiero spojrzenia wstecz, aby zobaczyć, jak wielka droga została pokonana w ciągu 20-30 lat i jakie z jednej strony - kolejne ryzyka, a z drugiej - nowe perspektywy pojawiają się przed nami. W obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak w soczewce, skupia się wiele różnych aplikacji ICT. Tylko niektóre z nich są bezpośrednio widoczne i zauważalne na co dzień przez przeciętnego uczestnika tego ruchu. Inne, często równie istotne, kryją się pod zgrabną maską pojazdu, w wyposażeniu pasa drogowego oraz w różnorodnych systemach kierowania ruchem. Jeszcze inne mają wpływ na środowisko administracyjne, związ[...]

Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego wirtualny świat a realne bezpieczeństwo


  Zapewnienie realnego bezpieczeństwa państwu, gospodarce i społeczeństwu w warunkach rozwoju wirtualnego świata to nowe wyzwanie stojące przed Polską, stanowiące rezultat kolejnego etapu rewolucji naukowo-technicznej. W wyniku rozwoju i masowego upowszechniania, we wszystkich dziedzinach życia i pracy, elektronicznej techniki cyfrowej, następują tak duże zmiany w życiu społeczno-gospodarczym, że można mówić o powstawaniu nowej formacji cywilizacyjnej. Zależnie od rozłożenia akcentów, nazywamy ją społeczeństwem poprzemysłowym, informacyjnym lub wiedzy. Szczególną rolę w tym procesie spełniają techniki informacyjne i komunikacyjne (Information& Communication Technologies, w skrócie - ICT lub I&CT). Tworzą one podstawowe narzędzia i systemy stanowiące bazę techniczną następujących przemian. Polska, która z przyczyn od siebie niezależnych stosunkowo późno włączyła się - na właściwą dla swego potencjału skalę - w proces rewolucji przemysłowej, zapłaciła za to niższym przez kilka pokoleń poziomem życia swoich mieszkańców oraz trudnym do odrobienia opóźnieniem cywilizacyjnym. Powstawanie społeczeństwa informacyjnego tworzy wielką szansę, pierwszą od czasu rewolucji przemysłowej. Przez aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia nowej formacji cywilizacyjnej powstaje szansa znalezienia się w grupie liderów przemian i zajęcia strategicznej pozycji, umożliwiającej uzyskanie wymiernych korzyści z tego pierwszeństwa. Zaniedbanie tej szansy może spowodować, że Polska, zamiast dobrego miejsca w światowym podziale pracy, będzie w przyszłości ponosiła niewspółmiernie wysokie koszty dalszego rozwoju, przenoszące się zwykle na outsiderów. Rosnąca konkurencja w obszarze tradycyjnych produktów oraz zwiększający się udział różnorodnych opłat z tytułu korzystania z przywilejów niematerialnych i prawnych w kosztach produkcji i usług, a nawet w dostępie do kultury, skorelowany z malejącym popytem na produkty niewłaściwie "wyprofilowane" oraz niedostos[...]

INTERNETOWA POLONIA a nowe narzędzia edukacji i promocji kultury narodowej na bazie szerokopasmowego dostępu do Internetu


  Polska - Polonia i Polacy za granicą Polska w czternastym roku trzeciego tysiąclecia, w ćwierć wieku od transformacji ustrojowej przeżywa kolejny trudny okres w swej historii. W wyniku dwudziestu pięciu lat transformacji, gospodarka Polska stała się silnie asymetryczna własnościowo w stosunku do naszych głównych partnerów gospodarczych, co, obok typowych tego skutków dla krajowej gospodarki, powoduje również stały, znaczny odpływ kapitału za granicę. W połączeniu z rosnącym poziomem długu publicznego, zbliżającym się do krytycznej dla budżetu granicy i uzależniającym Polskę od życzliwości instytucji finansowych, powstała groźna mieszanka czynników, ograniczająca szanse rozwojowe i pole manewru każdego kolejnego rządu. Brak Polskich lokomotyw gospodarczych, generujących zapotrzebowanie na kooperację i powstawanie łańcuchów zaopatrzeniowych, złożonych w dużej części z małych i średnich krajowych przedsiębiorstw, utrudnia również proces powstawania i rozwoju tych firm w Polskiej gospodarce. Rezultatem tych wieloletnich procesów jest utrata znacznej liczby miejsc pracy, będąca również wynikiem automatyzacji wielu procesów produkcyjnych i usługowych. Powszechnie krytykowana, niesprzyjająca krajowym firmom, praktyka administracyjna i skarbowa, utrudnia również ich rozwój, pogłębiając brak pracy, powodujący ograniczenie perspektyw życiowych, szczególnie wśród młodych osób, wkraczających na rynek pracy. Skutecznie zniechęca ich również do podejmowania na większą skalę wysiłku poszukiwania miejsc pracy w Kraju, lub inicjowania działalności gospodarczej, mimo relatywnie dobrego przygotowania zawodowego i determinacji w działaniu. W połączeniu ze zmianami cywilizacyjnymi, dotyczącymi wzorców życia i pracy, skutkuje to narastającą w wielu środowiskach społeczną frustracją, dramatycznym spadkiem liczby urodzeń w Polsce i nasiloną, masową emigracją młodych i aktywnych zawodowo osób. Tam też, na emigracji, przychodzi na świat kolejne (cz[...]

Telekomunikacja oraz techniki informacyjne i komunikacyjne: źródła i siły napędowe innowacyjności DOI:10.15199/59.2015.5.1


  Cyfrowa iprogramowa prze budowa świata Telekomunikacja oraz techniki informacyjne i komunikacyjne: źródła i siły napędowe innowacyjności to hasło szczególne1). Nie tylko dlatego, że podkreśla wiodącą rolę tych technik i technologii w przemianach współczesnego świata. Również dlatego, że uwypukla rolę telekomunikacji przez fakt, że została ona wymieniona w pewnym sensie podwójnie: raz bezpośrednio, jako pierwszy człon hasła, a drugi pośrednio, niejako "w pakiecie". Telekomunikacja bowiem jest również integralną częścią technik informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), zwanych w języku angielskim Information and Communications Technologie (ICT). Takie podkreślenie znaczenia telekomunikacji przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) z siedzibą w Genewie stanowi zapewne wyraz uznania bezpośredniej "współodpowiedzialności" tej techniki i technologii za kształt i kierunki zmian, tworzących infrastrukturę globalizacji i ogromnego spłaszczania świata. Spojrzenie ITU ma przy tym solidne podstawy naukowe, jeśli na problemy cywilizacyjne spojrzymy z systemowej perspektywy. Wyróżnia ona, przy opisie każdego systemu, uporządkowane zbiory obiektów i relacji między nimi oraz funkcję celu. Telekomunikacja, jako technika i technologia kształtująca nowe formy i kanały komunikacji, ma zasadniczy wpływ nie tylko na kształt relacji między obiektami, ale również - decydując o kształcie wewnętrznej komunikacji w poszczególnych obiektach - bezpośrednio wpływa na ich funkcjonowanie oraz tworzy warunki, umożliwiające globalizację funkcji celu. W ten sposób jej bezpośredni wpływ na zmiany współczesnego świata jest szczególnie duży. Oczywiście długo można dyskutować o znaczeniu i roli tych technik i technologii, do których nawiązuje w swoim haśle ITU, ale - sięgając głębiej - wydaje się, że u podstaw zmian również w wymienionych dziedzinach znajdujemy dwa przełomowe procesy: - rozwój uniwersalnej techniki cyfrowej oraz jej upowszechnienie w prze[...]

Przerwać cyfrowy letarg DOI:


  Jesienią 2015 r. ukazała się kolejna edycja ważnej publikacji Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego ówczesnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zatytułowana: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2015. To tradycyjnie starannie wydane opracowanie, od lat stanowić powinno obowiązkową lekturę wielu ważnych decydentów. Nie wiadomo jednak czy stanowiło, bo jego treść nie pasuje do obowiązującej od lat, również w tym obszarze, propagandy sukcesu.Więcej, zawarte w opracowaniu informacje, powinny wszystkie osoby odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Polsce przyprawić, co najmniej, o ból głowy. Wskazują wyraźnie, że Polska, mimo znacznych środków kierowanych w ramach programów UE na rozwój społeczeństwa informacyjnego, nie wykorzystuje w wystarczającym stopniu tej niezwykłej szansy do zdynamizowania swojego cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju. Awans w 2014r. z 23 na 2[...]

Dorobek KOS jako podstawa do dyskusji nad hasłem ŚDTiSI 2016: Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz społecznego rozwoju DOI:10.15199/59.2016.5.1


  W nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI): Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz społecznego rozwoju przedstawiono wieloletnie działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w tym obszarze. W szczególności przedstawiono dorobek organizowanej od 2000 r. Konferencji Okrągłego Stołu (KOS) pod ogólnym tytułem Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Analiza pokazuje, że dorobek ten może mieć duże znaczenie dla wsparcia podejmowanego obecnie procesu cyfryzacji oraz wdrażania idei "dobrej zmiany". Może również wspierać proces uszczegóławiania zadań, przewidywanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - opracowanym przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego i zatwierdzonym przez Radę Ministrów RP. Przedstawiony materiał ma służyć wyprofilowaniu dyskusji na XVII KOS - 2016, która, pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, będzie obradować w Sali Kolumnowej Sejmu RP w dniu 17 maja, stanowiąc główne wydarzenie polskich obchodów ŚDTiSI 2016. Słowa kluczowe: ICT, KOS, ŚDTiSI - Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, cyfryzacja, rozwój, przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne, Polska, społeczny rozwój, odpowiedzialny rozwój, dobra zmiana,Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego - okruchy historii id zień dzisiejszy W dniu 17 maja 2016 r. obchodzony jest corocznie w Polsce Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Ogłaszane przez ITU1) na każdy rok hasło ukierunkowuje światowe obchody na szczególnie istotne w danym czasie zagadnienia i problemy. W 2016 r. hasło to w polskim tłumaczeniu brzmi: Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz społecznego rozwoju. Tego dnia w Polsce, pod patronatem marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego, odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu tradycyjna doroczna XVII Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) z cyklu: Polska w drodze.do Społeczeńs[...]

Big Data for Big Impact - aktualnym wyzwaniem stojącym przed Polską DOI:10.15199/59.2017.5.1


  Big Data for Big Impact to główne hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, a jednocześnie szczegółowe hasło tegorocznej Konferencji Okrągłego Stołu Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego. Hasło bardzo syntetyczne, trudne do skrótowego przetłumaczenia, a jednocześnie niezwykle bogate w różnorodne treści i zmuszające do przyjrzenia się na nowo kierunkom rozwoju cywilizacji cyfrowej i powstającym formom społeczeństwa informacyjnego. Na potrzeby KOS chciałbym podjąć próbę wstępnego zdefiniowania zakresu tematycznego, który wynika z tego hasła. Big Data to w istocie rozproszone masywy różnorodnych, cyfrowych informacji dziedzinowych, w tym również osobowych, obejmujące coraz szersze obszary naszego życia i pracy. Krok za krokiem, w miarę rozwoju - na podstawie aplikacji cyfrowych - społeczeństwa informacyjnego, poszczególne wyspowe lub specjalistyczne aplikacje zaczynają przenikać się wzajemnie. W rezultacie życie i praca, niezależnie od naszej woli, stają się coraz bardziej zanurzone w cyfrowej rzeczywistości. Wraz z rozwojem nowych narzędzi i aplikacji, takich jak przetwarzanie w chmurze czy Internet rzeczy, oraz w miarę doskonalenia metod i narzędzi analizy zbiorów rozmytych i sztucznej inteligencji, system powiązań i wzajemnych uzależnień między przestrzenią fizyczną i jej elementami a przestrzenią cyfrową (wirtualną) staje się coraz bardziej złożony i wielowymiarowy. Stąd Big Impact, czyli wielki wpływ albo silne oddziaływanie pokazuje, jak synergia różnorodnych informacji i umiejętność ich ekstrakcji oraz syntezy, w celu uzyskania wartościowej informacji, a nawet użytecznych do różnych celów danych, staje się stopniowo narzędziem do kontroli i sterowania nie tylko systemów produkcyjnych czy systemów masowej obsługi, ale również całych społeczeństw. Może stanowić poważne wyzwanie dla szeroko pojętej wolności człowieka jako osoby i ujawniać iluzoryczność, w dzisiejszym świecie, prawa do i[...]

Sztuczna inteligencja - wyzwaniem XXI wieku DOI:10.15199/59.2018.5.1


  Sztuczna Inteligencja - cudowne dziecko czy golem XXI wieku ? Sztuczna inteligencja, znana częściej pod angielskim akronimem AI (Artificial Intelligence)1), stanowi przedmiot badań i prac prowadzonych od ponad pół wieku w stale rosnącej liczbie laboratoriów, centrów i instytutów, zarówno uczelnianych, jak i przemysłowych. Stopniowo coraz więcej rozwiązań osiąga dojrzałość techniczną i jest wdrażanych w praktyce. Jako decydujący moment dla uświadomienia problemu badawczego AI uznaje się podanie w 1950 r. przez Alana Turinga propozycji testu. Określa się w nim wymagania, umożliwiające uznanie, że maszyna "myśli", a właściwie, że w procesie komunikacji może skutecznie udawać człowieka. Samo pojęcie sztucznej inteligencji zaproponował dopiero w 1956 r. John McCarthy podczas pierwszej specjalistycznej konferencji w Dartmouth, która zainicjowała szeroko zakrojone prace poświęcone tej nowej tematyce. W pierwszej fazie fascynacji AI, już w 1959 r., w Massachusetts Institute of Technology (USA) powstało AI Laboratory, które w wyniku przekształceń połączyło się w 2003 r. z utworzonym w 1963 r. Laboratory for Computer Science, tworząc Computer - Science and Artificial Intelligence Laboratory. Z kolei na Uniwersytecie Stanford odpowiednie laboratorium - The Stanford Artificial Intelligence Laboratory (SAIL) - powstało w 1962 r. Stanowi ono obecnie znaczące centrum doskonałości w dziedzinie badań, nauczania, teorii i praktyki w zakresie sztucznej inteligencji. Oczywiście, intensywność badań prowadzonych nad AI i ich szczegółowe ukierunkowanie były zależne od możliwości dostępnej techniki komputerowej i stanu rozwoju innych dyscyplin naukowych, istotnych dla rozumienia procesów postrzegania zmysłowego, myślenia i podejmowania decyzji. W poszczególnych latach, od końca lat pięćdziesiątych XX wieku do chwili obecnej, były okresy intensywnego finansowania i dynamicznego rozwoju oraz okresy "posuchy". Lata prowadzonych szerokim frontem prac [...]

Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni

Czytaj za darmo! »

Tegoroczny Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, który obchodzimy w połowie maja 2009 r., podejmuje po raz kolejny temat cyberbezpieczeństwa, powiązany tym razem z problematyką młodych, nieletnich osób - dzieci. Problem bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej był treścią obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji w 2006 r., a artykuł poruszający tę tematykę, który ukazał się z tej okazji w majowym numerze PTiWT, nosił tytuł Globalne cyberbezpieczeństwo - Primum non nocere. Poruszał on wiele aspektów wynikających ze wzrastającego uzależnienia współczesnych społeczeństw od cyberprzestrzeni i wskazywał na konieczność stosowania, przy wprowadzaniu nowych rozwiązań technicznych, starożytnej zasady medycznej: po pierwsze nie szkodzić. Światowy Dzień Telekomuni[...]

 Strona 1  Następna strona »