Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Klatt"

Okładziny z płytek ceramicznych układanych na zewnątrz obiektu DOI:

Czytaj za darmo! »

Płytki ceramiczne wewnątrz obiektu wraz z jastrychami i klejami podlegają w zasadzie niezmiennym warunkom środowiskowym w zakresie wilgotności (~50%) i temperatury (~20°C). W takiej sytuacji nawet znaczne, krótkotrwałe odchylenia od podanych wartości nie wywołują żadnej destrukcji w okładzinie. Natomiast płytki wbudowane w takie części obiektu, jak np. tarasy i balkony, wraz z warstwami izolacji wodochronnej, izolacji cieplnej, jastrychu tworzą przegrodę budowlaną i podlegają bardzo zmiennym warunkom środowiskowym o wilgotności względnej do 100% oraz temperaturze od -20 do +60°C. Ze względu na wilgoć w zewnętrznej przegrodzie budowlanej, wynikającą z klimatu, konieczna jest ochrona budowli, [...]

Kondensacja pary wodnej i jej skutki

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z EN ISO 13788:2001 "Transport wilgoci jest procesem bardzo złożonym, a znajomość mechanizmów transportu wilgoci, właściwości materiałów, warunków początkowych i brzegowych jest zwykle niewystarczająca, nieodpowiednia i podlegająca stale rozwojowi". Zobrazujemy to na przykładzie. Opis przypadku/problemu Na posadzce eksploatowanej hali magazynowej zaobserwowano wilgotne plamy. Woda skapywała z dachu, z okolic świetlików dachowych. Z relacji pracowników wynikało, że do przecieków dochodziło zazwyczaj po opadach deszczu lub śniegu, a także w czasie bezdeszczowym, gdy po kilku dniach z przymrozkami przychodziło ocieplenie. Ilość wody skapującej z dachu nie była duża, ale zagrażała materiałom składowanym w magazynie. Dlatego więc podjęto decyzję o jak najszybszym [...]

Wykorzystanie norm PN-EN do doboru materiałów pokryciowych

Czytaj za darmo! »

Innowacyjna działalność człowieka nie może być ograniczana i dlatego normy nie są obowiązkowe. Doskonale wyposażone laboratoria producentów w sposób ciągły przynoszą efekty w postaci nowych i udoskonalanych produktów. Równolegle w pracowniach wyższych uczelni rozwija się wiedza związana z fizyką budowli, pozwalająca coraz dokładniej rozpoznać wędrówkę wilgoci w przegrodzie. W efekcie powstają nowe produkty, a stare zyskują nowe właściwości fizykochemiczne i nowe zastosowanie. Takim przykładem są m.in. niewentylowane dachy płaskie z blach. Stały się one możliwe dzięki materiałom regulującym przepływ pary wodnej (paroizolacjom) o wskaźniku oporu dyfuzyjnego Sd przekraczającym 1500 m oraz izolacjom cieplnym, o właściwościach eliminujących konwekcję wilgoci. Pracując nad doborem warstw pokrycia dachowego, mamy możliwość wyboru spośród dużej liczby rozwiązań. Należy jednak uwzględnić wiele czynników, takich jak: ● rodzaj konstrukcji budynków i stropów oraz podłoża; ● obciążenie siłami wiatru (wysokość budynku), osiadaniem, wibracjami itp.; ● zewnętrzne i wewnętrzne warunki klimatyczne oraz cieplno- wilgotnościowe; ● uwarunkowania architektoniczne (estetyczne). Wymusza to na projektancie posiadanie wiedzy specjalistycznej. Nie jest ona jednak w stanie zapewnić dobrej i krótkiej drogi do wyboru optymalnych rozwiązań bez "map i przewodników". Takim bardzo dobrym przewodnikiem są Normy Europejskie, które są: ■ liberalne w zakresie wymagań; ■ nieobowiązkowe; z wyjątkiem wymagań, o których mowa w rozporządzeniuMinistra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm; ■ bardzo restrykcyjne pod względem metod badań. Pozwala to na porównywanie produktów różnych rodzajów i różnych producentów zlokalizowanych na terenie UE. Procedury związane z koniecznością oceny zgodności Istotnym elementem mechanizmu funkcjonowania Norm Europejskich jest ocena zgodności [...]

Przyczyny kondensacji w dachach z płyt warstwowych i dachach niewentylowanych pokrytych blachami płaskimi

Czytaj za darmo! »

Dachy zbudowane z blach płaskich ułożonych bezpośrednio na materiałach termoizolacyjnych są dachami niewentylowanymi. Ten rodzaj dachów ma krótką historię i wiele nieudanych realizacji. Ochrona cieplno-wilgotnościowa budynku i związanych z nimpowłok (fasady- dach) wymaga rozpatrzenia i przeanalizowania wielu szczegółów już na etapie projektowania. Przy założeniu pełnej szczelności pokrycia dachu mogą powstawać i kumulować się wewnątrz przegrody duże ilości wody.Wilgotność względna powietrza wewnątrz przegrody uzależniona jest od temperatury otoczenia i wraz z jej zmianamimoże ulegać wzrostowi lub obniżeniu. Oznacza to, że w zetknięciu ze schłodzoną powierzchnią blachy może dojść do osiągnięcia punktu rosy, przy którym następuje wykraplanie się pary wodnej. Już na etapie projektowania dachu należy zatem przestrzegać podstawowych wymagań dotyczących ochrony wilgotnościowej: ● uniknięcia krytycznej wilgotności powietrza i kondensacji międzywarstwowej określonej na podstawie współczynnika przenikania ciepła U, oraz współczynników oporów cieplnych R zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metoda obliczania; ● uniknięcia rozwoju pleśni i grzybów określonych na podstawie wskaźnika temperaturowego fRsi zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003; ● uniknięcia punktu rosy zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymiwrozporzadzeniuMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 690, załacznik 2, punkt 2.2); ● powietrzoszczelności wykonania dachów i związanego z tym uniknięcia zawilgocenia przegrody na drodze k[...]

Nowoczesne lekkie pokrycia obiektów sportowych


  Zadaszenia tego typu wykonuje się z reguły z dwóch różnych materiałów.Na części zewnętrznej montuje się membranę wykonaną ze splotuwłókien szklanych rozpiętej na linach, natomiast część wewnętrzna najczęściej wykonana jest z płyt poliwęglanowych podwieszonych do płatwi aluminiowych, stanowiących drugorzędną konstrukcję, a następnie opartych na głównych dźwigarach nośnych ze stali (fotografia 1). Rola części zadaszenia wykonanej z poliwęglanu polega na zwiększeniu widoczności oraz doświetleniu płyty i trybun światłem dziennym. Wprzypadku tego typu zadaszeń jesteśmy praktycznie zwolnieni z konieczności uwzględniania wymagań związanych z fizyką budowli. Należy jednak szczegółowo przeanalizować właściwości poszczególnych materiałów zastosowanych przy wykonywaniu zadaszenia stadionu. Konstrukcja stalowa Ze względu na rozpiętość konstrukcje stalowe wykonywane na stadionach są wiotkie i ulegają naturalnym odkształceniom. Długotrwałe szczelne połączenie elementów zadaszenia dla tego typu obiektu [...]

Błędy stosowania natryskowych pianek poliuretanowych i płynnych folii na pokrycia dachowe


  Pianki poliuretanowe powstają przez zmieszanie dwóch płynnych składników poliolu i izocyjanianu w stosunku 1 : 1.Wwyniku zmieszania powstaje reaktywna mieszanina, która w czasie ok. 10 s spienia się i twardnieje, uzyskując twardą i zamkniętokomórkową strukturę. Natryskowe pianki poliuretanowe są materiałemizolującymtermicznie i akustycznie dachy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy i sufity. Przeznaczone są do wykonywania bezspoinowych izolacji cieplnych metodą natryskową. Pianki aplikowane od strony wewnętrznej przegrody (ściana, dach) nie wymagają powłoki osłaniającej przed bezpośrednimdziałaniemczynnikówatmosferycznych, natomiast od strony zewnętrznej, szczególnie na dachach,muszą być pokryte warstwą osłaniającą. Pianka poliuretanowa powinna bowiem stanowić jednocześnie izolację wodochronną dachu, a wykonana bez odpowiedniej powłoki niemoże być traktowana jako warstwa wodochronna. Pianki poliuretanowe stosuje się wPolsce od ok. 20 lat, ale niestety z błędami. Powłoka ochronna pianek układanych na dachach powinna spełniać wymagania takie jak w przypadku izolacji wodochronnych. Zgodnie z definicją izolacja wodochronna z materiałów płynnych jest to zestaw składników do pokrycia dachowego zastosowanych i połączonych w całość, która ma określone właściwości użytkowe i jest oceniana jako całość [1].Warstwy wodochronne muszą być zbudowane w sposób ciągły. Do izolacji wodochronnej da[...]

Stosowanie nowych przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych na przykładzie izolacji wodochronnych


  Wprowadzenie nowej Ustawy o wyrobach budowlanych ma zagwarantować, że produkty objęte swobodnym przepływem towarów we Wspólnocie Europejskiej będą spełniaływysokiewymagania. Aby temu sprostać, konieczne jest ustanowienie jednolitych specyfikacji technicznych do oceny właściwości użytkowych wyrobu. W przypadku gdy wyrób nie jest objęty normą zharmonizowaną, podlega Europejskiej Ocenie Technicznej. Pozwala to ujednolicić zarówno metody badawcze, jak i określić podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Najistotniejsze ustalenia nowego podejścia są następujące: 1) dystrybutorzy oraz importerzy wprowadzający wyrób budowlany na rynek ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za jego udostępnianie zgodnie z wyspecyfikowanymi deklaracjami właściwości użytkowych; 2) podmiot gospodarczy wprowadzający wyrób budowlany do obrotu ma obowiązek sporządzić specjalną dokumentację techniczną wykazującą, że zastosowane systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych są zgodne z metodami określonymi w normie zharmonizowanej. Dokumentacja tamusi być przechowywana przez minimum 10 lat wraz z deklaracjami właściwości użytkowych; 3) przez okres, o którym mowa w punkcie 2, podmioty gospodarcze (np. generalni wykonawcy), na żądanie organów nadzoru rynku, muszą być w stanie zidentyfikować każdy podmiot gospodarczy, który dostarczył imwyrób lub któremu wyrób został dostarczony; 4) wyrobowi powinny towarzyszyć stosowne instrukcje obsługi. Prześledźmy stosowanie przepisów ustawy na kilku przykładach. Wykonywanie przegród budowlanych chroniących obiekt przed oddziaływaniemczynników atmosferycznych, w tym wilgoci, stale budzi wątpliwości. Na podstawie wykonanych przez nas badań i analiz przegród dachowych i związanej z tym próby uporządkowania wiedzy technicznej postanowiliśmy sformułować kilku uwag ogólnych. Wszystkie górne zwieńczenia budowli, bez względu na ich [...]

 Strona 1