Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ PEŁCZYŃSKI"

Pomiar przenikania cieczy przez papier metodą analizy obrazu DOI:10.15199/54.2018.11.1


  Wprowadzenie Papier jest materiałem porowatym, składającym się w przeważającej części z roślinnych włókien celulozowych, które posiadają właściwości hydrofilowe. Zarówno włókna, jak i cała struktura papieru wykazują właściwości kapilarne. System porów i kapilar tworzą zarówno przestrzenie między włóknami celulozowymi, jak i obszary w ścianie komórkowej samych włókien. Cechy te powodują, że materiały papierowe wytworzone bez środków hydrofobizujących, silnie chłoną wodę, zarówno z fazy ciekłej, jak i gazowej. Nadmierne wchłanianie cieczy wiąże się najczęściej z osłabianiem struktury papieru oraz - w przypadku tuszów czy farb - słabym odwzorowaniem nanoszonego wzoru (otwarty system porów i kapilar wywołuje efekt rozlewania się cieczy). Z użytkowego punktu widzenia, papier powinien więc charakteryzować się ściśle określoną hydrofobowością. Zdolność do kontrolowanego absorbowania cieczy, np. wody, farb drukarskich jest więc jedną z jego istotnych cech użytkowych. Ponadto istnieje grupa wytworów papierowych, dla których wymagana jest zupełna odporność na wnikanie cieczy (np. naczynia, kubki). Ze względu na niejednorodną strukturę papieru i jego nierówną powierzchnię, nawet dla tego samego rodzaju papieru, w różnych miejscach ciecz zawsze będzie wnikała i przenikała w nieco inny sposób. Złożoność tego zjawiska jest tak duża, iż wciąż nie jest ono do końca poznane [11]. Do opisu wnikania cieczy do materiałów porowatych często stosuje się teorię Lucasa-Washburna (L-W) [12] bądź teorię Bosanquet’a [1] będącą rozwinięciem teorii L-W. W obu tych teoriach założono, że średnica kapilary ma stały wymiar. Natomiast struktura porów i kapilar w papierze jest niejednorodna - pory i kapilary mają różne wymiary i kształty (rys. 1). Co więcej, podczas kontaktu wody z włóknami celulozowymi w papierze pojawia się zjawisko pęcznienia, co wynika ze zrywania wiązań wodorowych wiążących włókna celulozowe i zastępowania ich mostkami wodnymi. W efek[...]

Termowizyjny pomiar temperatury wstęgi w procesie produkcji papieru DOI:10.15199/54.2018.12.3


  Wprowadzenie Przemysłowe kamery termowizyjne znajdują obecnie zastosowanie m.in. do zdalnego pomiaru temperatury powierzchni maszyn i urządzeń oraz wytwarzanych produktów. Jednym z potencjalnych zastosowań termowizji jest pomiar temperatury wstęgi papierowej w procesie jej konsolidacji w maszynie papierniczej. Zastosowanie kamery termowizyjnej daje szansę na znakomite zwiększenie rozdzielczości i szybkości pomiaru w stosunku do tradycyjnych technik pomiarowych bazujących na skanowaniu przemieszczającej się wstęgi, dzięki obrazowaniu całej jej szerokości i rejestracji obrazów z dużą częstotliwością. Użycie kamery pozwala na wyznaczenie profilu poprzecznego temperatury wstęgi z jednego obrazu, z wysoką rozdzielczością, zależną od typu przetwornika obrazowego [4] i jej zmienności w czasie, z rozdzielczością zależną od częstości przechwytywania obrazów. Niewątpliwe zalety termowizji, polegające na szybkim pomiarze rozkładu temperatury na powierzchni wytwarzanego papieru, są związane z wieloma problemami wynikającymi zarówno z samej zasady pomiaru [7], jak i braku możliwości dogodnego usytuowania kamery względem odcinka wstęgi poddawanego badaniu. Do pierwszej grupy trudności należy zaliczyć transmisyjność papieru w obszarze długości fal promieniowania termicznego, szczególnie papieru higienicznego o małej gramaturze i grubości. Taki papier staje się częściowo przezroczysty dla promieniowania termicznego, co utrudnia pomiar jego temperatury na tle otoczenia o temperaturze znacząco obiegającej od temperatury wstęgi, albo ulegającej częstym zmianom. Druga grupa utrudnień wynika z braku możliwości swobodnego mocowania kamery w dowolnym miejscu maszyny i konieczności jej ustawiania tak, że kierunek osi optycznej kamery jest znacznie odchylony od normalnej do powierzchni wstęgi. Wówczas obraz powierzchni papieru jest zniekształcony przez rzutowanie perspektywiczne na przetwornik kamery. W celu wyznaczenia profilu poprzecznego temperatur[...]

Mobilny system pasywnej nawigacji w scenie trójwymiarowej

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele dziedzin techniki, w których wymagane jest automatyczne śledzenie ruchu systemów pomiarowych, systemów akwizycji lub nawet rekonstrukcji sceny. Przykładowe zastosowania nawigacji w scenie trójwymiarowej obejmują tworzenie map na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, robotykę lub mobilne systemy prezentacji syntetycznej informacji w kontekście lokalizacji ich użytkowników w scenie (tzw. systemy augmented reality). Rozróżnia się nawigację globalną, polegającą na wyznaczeniu pozycji geograficznej oraz nawigację lokalną. Ten drugi rodzaj może polegać na wyznaczeniu własnej pozycji względem lokalnego układu odniesienia związanego ze sceną lub na wyznaczeniu ruchu sceny w układzie odniesienia związanym z systemem realizującym zadanie nawigacji. Ostatni rodzaj n[...]

Sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono urządzenie elektroniczne specjalnej konstrukcji wspomagające osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się. Urządzenie składa się układu stereoskopowego kamer o rozdzielczości 2 MPix każda, modułu dźwiękowego oraz procesora nadzorującego akwizycję obrazów oraz danych z czujników przyspieszeń liniowych i prędkości kątowych. Urządzenie komunikuje się z komputerem przez pojedynczą magistralę USB (zastosowano koncentrator USB 2.0). Układ zasilany jest z portu USB, a prąd pobierany przez moduł nie przekracza 450 mA. Prototyp urządzenia jest elementem systemu dźwiękowego ostrzegania o przeszkodach dla osoby niewidomej. Abstract. A special design of an electronic device for aiding the visually impaired in independent travel is presented in the paper. The device contains a stereovision module consisting of 2 MPix resolution digital cameras, a sound card and a processor that controls image acquisition and data recording from linear acceleration and angular velocity sensors. The modules communicate with a computer via single USB 2.0 interface (USB 2.0 hub is used). The device is powered directly from the USB port. The electrical current drawn by the module does not exceed 450 mA. This prototype system is a key element in the electronic travel aid for the visually impaired. (Hardware interface vision&sound system to support the blind in the independent movement). Słowa kluczowe: USB, stereowizja, żyroskop, przyspieszenie liniowe, nawigacja pasywna, wektor ruchu, dysparycja. Keywords: USB, stereovision, gyroscope, passive navigation, motion vector, disparity. Wstęp W Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej od kilku lat prowadzone są prace badawcze i rozwojowe ukierunkowane na opracowanie systemu klasy Electronic Travel Aid (ETA), tj. wspomagającego samodzielne poruszanie się osób niewidomych (www.naviton.pl). Jednym z wątków badań było opracowanie przystawki okularowe[...]

Ocena względnego pola powier zchni wytłoczeń wyrobów z papierów higienicznych za pomocą analizy obrazów cyfrowych DOI:10.15199/54.2015.9.2


  Ostateczne właściwości wyrobów wytwarzanych z papierów higienicznych są kształtowane zarówno w procesie wytwarzania surowca, jak i podczas jego przetwarzania. Proces wytłaczania wzorów w istotny sposób wpływa na właściwości mechaniczne takich wyrobów, jak chusteczki czy ręczniki. Nie tylko powoduje łączenie warstw, zwiększa grubość, ale także zmienia ich właściwości mechaniczne. Aby ocenić wpływ procesu wytłaczania na te właściwości konieczne jest określenie wymiernej wielkości, w zależności od której można badać zmiany właściwości wyrobów z papierów higienicznych. Do tego celu wybrano względne pole powierzchni wytłoczeń, a w artykule opisano oryginalną metodę zastosowaną do określania jego wartości. Słowa kluczowe: papiery higieniczne, tłoczenie, względna powierzchnia wytłoczeń, obraz cyfrowy The final properties of products made from tissue paper are formed both in the production of raw material and during its processing. Embossing of given pattern significantly affects the mechanical properties of products such as wipes or towels. It causes not only linking of layers or increases the thickness, but also changes their mechanical properties. To evaluate the influence of the embossing process on these properties it is necessary to determine the measurable quantity as a basis to study the variation of the properties of tissue paper products. For this purpose, the relative area of the embossed pattern was selected and the original method used to determine its value is described in the paper. Keywords: tissue papers, paper embossing, relative area of embossing, digital image.Wprowadzenie Tłoczenie wzorów na papierach higienicznych ma na celu poprawę walorów estetycznych, zmianę właściwości fizycznych i połączenie wstęg w przypadku wytwarzania wyrobów wielowarstwowych. Istnieją różne metody prowadzenia tego procesu, dające różne efekty. Schematy ilustrujące metody formowania wielowarstwowych wyrobów higienicznych z wytłaczanej b[...]

Zastosowanie mikrofalowych metod pomiaru wilgotności do kontroli procesu wytwarzania tektury falistej DOI:10.15199/54.2018.10.2


  Wprowadzenie Tektura falista znajduje szerokie zastosowanie w branży opakowaniowej i pokrewnych w postaci przekładek w opakowaniach zbiorczych, samodzielnych opakowań w formie pudeł, wypełniaczy elementów meblowych i wielu innych [8]. W dzisiejszych czasach opakowanie tekturowe, poza funkcją ochronną, przybiera również cechy informacyjne i marketingowe [1]. Wraz z postępem technologicznym rośnie dokładność i wydajność maszyn do produkcji tektury falistej. Optymalizacja procesu produkcyjnego polega m.in. na minimalizacji kosztów produkcji przy wykorzystaniu dostępnych na rynku urządzeń pomiarowych. Tekturę falistą produkuje się w tekturnicach, których prędkości dochodzą do 400 m/min, długości do 120 m, a szerokości robocze do 2,5 m. Podczas wytwarzania tektury trójwarstwowej następuje pofalowanie wstęgi papieru między walcami rowkowanymi sklejarki pojedynczej, sklejenie warstwy pofalowanej z płaską warstwą papieru, suszenie wytworzonej tektury dwuwarstwowej, doklejenie drugiej warstwy płaskiej i ponowne suszenie [6, 7]. W zależności od grubości filmu klejowego, lepkości kleju, prędkości maszyny i wielkości szczeliny między walcem nanoszącym a grzbietem fali jest na nią nakładana warstwa klejowa o gramaturze od co najmniej 6 g/m2 mokrego kleju. Gramatury kleju nanoszonego na wierzchołki fal w sklejarce podwójnej są większe niż w sklejarce pojedynczej. Ilość nanoszonego kleju jest bardzo ważna, zbyt mała gramatura kleju może prowadzić do słabego sklejenia warstw, a zbyt duża powoduje problemy związane z usuwaniem dużej ilości wilgoci. W produkcji tektury falistej stosuje się różnego rodzaje kleje. Najczęściej wykorzystywany jest klej skrobiowy typu Stein Hall [2], mający postać zawiesiny wodnej skrobi, której część jest skleikowana w celu zapewnienia wymaganej lepkości. Brak kontroli nad ilością nanoszonego kleju może prowadzić do niewłaściwego poziomu i rozkładu wilgotności w płycie tektury, co jest jednym z głównych problemów t[...]

Zastosowanie metod ter mowizyjnych do oceny procesu konsolidacji wstęgi w maszynie papier niczej DOI:10.15199/54.2016.11.2


  W artykule opisano możliwości zastosowania termowizyjnych metod pomiaru temperatury do monitorowania pracy maszyny papierniczej, w szczególności do oceny procesu konsolidacji wstęgi. Nakreślono teoretyczne podstawy zdalnego pomiaru temperatury za pomocą kamery termowizyjnej oraz podano praktyczne wskazówki dotyczące kalibracji i doboru nastaw kamery oraz interpretacji wyników pomiaru. Do omówienia analizowanych zagadnień wykorzystano wyniki pomiarów termowizyjnych wykonanych przez autorów podczas badania maszyny produkującej papiery higieniczne. Słowa kluczowe: termowizja, promieniowanie termiczne, emisyjność, temperatura, papier The article describes the possibility of using infrared temperature measurement methods for monitoring the operation of a paper machine, in particular for the assessment of the consolidation of the web. It outlines the theoretical basis for remote temperature measurement using a thermal imager and provides practical guidance on calibration and tuning of the camera and interpretation of measurement results. The results of thermal measurements made by the authors on the paper machine producing sanitary papers were used to discuss the above issues. Keywords: thermography, thermal radiation, emissivity, temperature, paper.Podstawy termowizj i Techniki badań termowizyjnych w obecnych czasach zyskują coraz większą popularność w przemyśle, m.in. do diagnozowania stanu elementów maszyn, monitorowania przebiegu procesów przemysłowych oraz powstawania wyrobów, których produkcja wiąże się z wytwarzaniem energii cieplnej [7]. Przemysłowe kamery termowizyjne znajdują także zastosowanie jako urządzenia do zdalnego pomiaru temperatury powierzchni urządzeń i produktów. Dokładność pomiaru jest jednak uzależniona od szeregu czynników, których nie można zaniedbać, aby wynik pomiaru nie był obarczony nadmiernymi błędami. Należy pamiętać, że jest to pośrednia technika pomiarowa, w której mierzona jest energia promienio[...]

Zastosowanie układów mikrodyszowych przy produkcji papieru DOI:10.15199/54.2017.3.1


  W artykule omówiono możliwości zastosowania modułów mikrodyszowych do odzysku ciepła z oparów wydalanych do atmosfery, do regulacji strefowej poprzecznego profilu wilgotności wstęgi oraz do zwiększenia wydajności części suszącej maszyny. Ponadto zwrócono uwagę na pozytywny wpływ proponowanych rozwiązań na ochronę środowiska naturalnego. Ważnym aspektem zastosowania bezprzeponowego mikrodyszowego wymiennika ciepła jest możliwość absorpcji związków chemicznych i innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z oparami. Słowa kluczowe: mikrodysze, ochrona środowiska, przemysł papierniczy The article discusses the possibility of using microjets systems for heat recovery from the exhaust air of a paper mill. The use of microjets for control the web moisture profile in the dryer section of the paper machine is also discussed. In addition, the positive impact of the proposed solutions for environmental protection is highlighted. An important aspect of the use of microjet heat exchanger is the ability to absorb chemicals and other pollutants from the exhaust air into the atmosphere. Keywords: microjets, environmental protection, paper industry.Wprowadzenie Proces konsolidacji wstęgi w maszynie papierniczej jest procesem energochłonnym. Na jego ekonomikę mają wpływ zarówno koszty surowców, jak i energii zużywanej podczas produkcji papieru. Pojęcie "zamykanie obiegów", stosowane najczęściej do obiegu wody w układzie, może być również zastosowane do energii cieplnej. Zamykanie obiegu energii cieplnej w układzie maszyny papierniczej polega na zastosowaniu wymienników ciepła na przewodach transportujących media procesowe, czyli opary do atmosfery oraz ścieki poza papiernię. Opary usuwane do atmosfery pochodzą głównie z części suszącej oraz w mniejszym stopniu z części mokrej. W tradycyjnych układach odprowadzania oparów stosuje się najczęściej dwa stopnie rekuperacji wyposażone w przeponowe płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła odbierają[...]

Zastosowanie analizy danych pomiarowych ze skanera wilgotności i gramatury wstęgi papierniczej do badania mikrodyszowego modułu suszącego DOI:10.15199/54.2017.11.2


  Wprowadzenie Pomiary wilgotności i gramatury dokonywane są zwykle za pomocą skanera umiejscowionego przed nawijakiem. Głowica skanera przemieszcza się przy powierzchni wstęgi, zwykle na całej jej szerokości. Skanowanie szybko przemieszczającej się wstęgi dostarcza informacji o jej wilgotności i gramaturze w małym obszarze, przy czym droga skanowania na wstędze ma zwykle kształt pokazany na rysunku 1. W rzeczywistości, ze względu na bezwładność głowicy, zmiana kierunku jej ruchu zajmuje pewien czas, co powoduje, że kształt ścieżki skanowania jest bardziej złożony. Dla przejrzystości rysunku pominięto ten efekt, a ponadto zastosowano różne skale odległości w kierunku maszynowym oraz poprzecznym. W obecnie stosowanym oprogramowaniu skanerów brakujące dane z obszarów nieobjętych skanowaniem uzupełnia się przez interpolację liniową tych wartości dla innych punktów pomiarowych położonych w tej samej odległości od krawędzi wstęgi. Nie pozwala to jednak na zarejestrowanie rzeczywistego, dwuwymiarowego rozkładu wilgotności lub gramatury, utrudniając wykrywanie lokalnych zmian tych wielkości, które mogą wykraczać poza przyjęte dla danego asortymentu granice. W maszynie papierniczej działanie niektórych podzespołów powoduje jednakowe zmiany wilgotności lub gramatury na całej szerokości wstęgi, których wartość może się zmieniać w czasie. Inne podzespoły natomiast wpływają na rozkład tych wielkości na szerokości wstęgi, ale ich wpływ jest stały w czasie. Dzięki temu zmienność wspomnianych, dwuwymiarowych rozkładów tych wielkości jest dobrze reprezentowana za pomocą tzw. profilu wzdłużnego wilgotności lub gramatury oraz profilu poprzecznego. Wydobycie obu profili z serii pomiarów wykonanych skanerem jest zatem wystarczające do wyznaczenia dwuwymiarowych rozkładów omawianych wielkości. Na podstawie pojedynczego skanu nie można jednoznacznie ocenić czy przyczyną obserwowanych zmian są niejednorodności występujące na szerokości wstęgi, czy p[...]

 Strona 1