Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Linek"

Zmiana parametrów fizycznych i wytrzymałości na ściskanie betonu lotniskowego pod wpływem hydraulicznego oleju mineralnego DOI:10.15199/33.2016.11.62


  Wartykule przedstawiono wpływ oleju mineralnego na zmianę cech fizycznych oraz parametrów mechanicznych betonu przeznaczonego na nawierzchnie lotniskowe. Analizowano wpływoleju hydraulicznego stosowanegowstatkach powietrznych na gęstość stwardniałego betonu, podciąganie kapilarne iwytrzymałość na ściskanie.Ocenie poddano również zmianywmikrostrukturzewewnętrznej stwardniałych betonów.Betony zróżnicowano składem materiałowym, wykorzystując w stosie okruchowym kruszywo granitowe i kwarcytowe, w celu oceny wpływu rodzaju kruszywa na odporność stwardniałego betonu. Analizowano również wpływdługości przechowywania betonówwmediach na zmianę ich parametrów. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono spadek wytrzymałości na ściskanie oraz wzrost gęstości betonów przechowywanych w oleju w stosunku do próbek betonu porównawczego. Słowa kluczowe: beton cementowy, olej mineralny, nawierzchnie lotniskowe.Na nawierzchnie lotniskowe działają obciążenia o charakterze statycznym, dynamicznym i termicznym. Obciążenia statyczne utożsamiane są z maksymalnym pionowym oddziaływaniem kół goleni głównej samolotu obliczeniowego, czyli generującego powstanie największych naprężeń [5]. Obciążenia dynamiczne powodowane są pracującymi na nawierzchniach statkami powietrznymi, które oddziałują w zróżnicowany sposób w zależności od przeprowadzanych operacji. Nawierzchnie lotniskowe narażone są na ciągłe i szkodliwe obciążenia termiczne środowiska zewnętrznego, szczególnie w cyklach dobowych i rocznych oraz wysoką temperaturę z dysz współcześnie eksploatowanych statków powietrznych. Pojawia się więc konieczność zwiększenia odporności betonu nawierzchniowego na wymuszone oddziaływanie temperatury przy jednoczesnym zachowaniuwysokich parametrów użytkowych i eksploatacyjnych betonu. Dodatkową przyczyną zmniejszającą trwałość betonumoże być szkodliwywpływ produktów ropopochodnych, używanych podczas eksploatacji i obsługi statków powietrznych, takich j[...]

 Strona 1