Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW BURCIU"

Nowoczesna żegluga śródlądowa jako cel przedsięwzięcia horyzontalnego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza: Technologie offshore i portowo-logistyczne DOI:


  R ozwój żeglugi śródlądowej jest możliwy poprzez poprawę infrastruktury, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych i linearyzację usług transportowych. Zwiększenie przewozów na wodach śródlądowych oraz usprawnienie żeglugi śródlądowej można osiągnąć poprzez koordynację działań, współpracę i komunikację pomiędzy zarządami portów i firm przewozowych zwłaszcza w aspekcie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T1). Inicjatywy podjęte 1) Źródło: Wytyczne w sprawie transportu śródlądowego i sieci Natura 2000 Komisja Europejska, 2012 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach prowadzenia procesu wyłaniania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza pozwalają na zintensyfikowanie działań w obszarze rozwoju transportu śródlądowego przez przemysł, uczelnie i jednostki badawcze w długim horyzoncie czasowym. W szczególności warto wspomnieć o tzw. przedsięwzięciach horyzontalnych przygotowanych przez partnerów i interesariuszy regionalnych, tj. przedstawicieli świata biznesu i nauki, działających na rzecz rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej oraz transportu śródlądowego. Ideą przedsięwzięcia horyzontalnego jest jego wysoka wartość dodana dla uczestników procesu wyboru inteligentnych specjalizacji oraz jej duży wpływ na rozwój specjalizacji. W województwie pomorskim przyjęto oddolny tzn. partnerski proces definiowania inteligentnych specjalizacji, gdzie w otwartej i konkurencyjnej formule władze regionalne wybrały spośród zgłoszonych propozycji te o największym potencjale rozwoju. Za najbardziej obiecujące obszary uznano: technologie offshore i portowo-logistyczne; technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne GOSPODARKA WODNA 8/2017 233 MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70 w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, jak również technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Konkursowy[...]

 Strona 1