Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SOWA"

Analysis of numerical efficiency of TD-FEM computation with BDF DOI:10.12915/pe.2014.03.022

Czytaj za darmo! »

A study is presented on the topic of numerical efficiency of TD-FEM with the use of BDF. The BDF coefficients are calculated with the use of Lagrange polynomials. The paper also presents two strategies of time-step adaptation. The obtained numerical solutions have been compared with analytical solutions of the selected problems in order to check their accuracy. Streszczenie. Przedstawiono badania na temat efektywności numerycznej metody TD-FEM przy wykorzystaniu metody różnic wstecznych. Współczynniki metody różnic wstecznych otrzymano za pomocą wielomianów Lagrange’a. W artykule przedstawiono również dwie strategie automatycznego doboru kroku czasowego. W celu sprawdzenia dokładności rozwiązań numerycznych porównano je z rozwiązaniami analitycznymi rozpatrzonych zagadnień. (Analiza efektywności numerycznej metody TD-FEM z wykorzystaniem metody różnic wstecznych). Keywords: backward differentiation formula, time domain finite element method, time step adaptation Słowa kluczowe: metoda różnic wstecznych, metoda elementów skończonych w dziedzinie czasu, automatyczne dostosowanie kroku całkowania doi:10.12915/pe.2014.03.22 Introduction The paper presents studies that are a part of a larger project concerning electromagnetic field computation and the analysis of efficiency of the finite element method. Many complicated problems require analyses that are computationally expensive (e.g. coupled field, nonlinear problems [1] or ones complicated geometry). This is why many studies are performed to find possible ways of reducing computation time of the finite element method (e.g. by parallel computing [2] or by choice of optimal methods [3]). Whether the problem concerns a simplified or complicated model - the computation of the electromagnetic field distribution involves the solution of a system of linear equations: (1) Ku  F, or nonlinear equations if the environment parameters are dependent on the electromagnetic field. [...]

Effects of nonlinear and variable electromagnetic screen

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the case of nonlinear electromagnetic field properties. The shielding of a nonlinear screen is presented in an example and compared with a linear case. The influence of the nonlinearity of the shield on arising higher harmonics is investigated. For the separation of harmonics the method of small parameter is applied and numerical methods are used to calculate and estimate values. Streszczenie. W artykule omówiono przypadek nieliniowego środowiska pola elektromagnetycznego. Przedstawiono przykład z nieliniowym ekranem, który jest porównany z przypadkiem liniowym. Wpływ nieliniowego ekranu na powstawanie wyższych harmonicznych jest także omawiany. Zastosowano metodę małego parametru do rozdzielania harmonicznych metoda oraz przy pomocy metod numerycznych dokonano obliczeń i estymacji. (Efekty nieliniowego ekranu elektromagnetycznego o parametrach zmiennych w czasie) Keywords: electromagnetic field analysis, nonlinear shield Słowa kluczowe: analiza pola elektromagnetycznego, nieliniowy ekran Introduction The analysis of electromagnetic fields is a well known science branch, in which many different problems have been discussed. Research on material properties has been carried out which allows for an approximate electromagnetic property parameter estimation. In this text we focus our attention on the theoretical part of a nonlinear property of an electromagnetic field region. The dependence of that property on certain physical values diverges from a classical point of view in electromagnetic theory. It allows to take into account and approximate nonuniform or externally dependent matter being present in a field under consideration. The theoretical analysis was performed with a simulation of ideal AC current forced upon a particular area. Let us take into account what the term “nonlinearity" means - in mathematics it is simply a dependence which is not proportional. We’d like to quickly dismiss the idea[...]

Calculating steady-state non-sinusoidal fields in nonlinear conducting media by analytical-numerical method

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona została analiza pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowej konduktywności materiału przewodzącego. W pracy wzięto również pod uwagę odkształcone przebiegi wielkości pola. W celu otrzymania rozkładu pola, zastosowano metodę analitycznonumeryczną opartą na metodzie małego parametru. Przedstawionym przykładem jest przewód rurowy o nieliniowej konduktywności. Rozwiązanie sprawdzono poprzez wprowadzenie dwóch kryteriów: błędu całkowego oraz błędu wartości całkowitego prądu. (Obliczanie pól o przebiegach odkształconych w środowisku nieliniowym poprzez wykorzystanie metody analityczno-numerycznej). Abstract. An analysis of electromagnetic fields inside a nonlinear conducting material has been presented. Non-sinusoidal periodic fields have also been taken into account. In order to obtain the field distributions, an analytical-numerical method based on the method of small parameter has been used. The presented example is a tubular conductor of nonlinear conductivity. The solution was verified with the use of two criteria: an integral error and a total current error. Słowa kluczowe: analiza pola elektromagnetycznego, przebiegi odkształcone, nieliniowa konduktywność, rozwiązanie analityczne. Keywords: electromagnetic field analysis, non-sinusoidal field, nonlinear conductivity, analytical solution. Introduction The application of an analytical-numerical method for calculating periodic electromagnetic fields is presented. The method is based on the method of small parameter [1]. Its specific feature is a partially symbolic solution. The partially symbolic solution is a relationship between the boundary field and parameters common to the inertial field harmonics. The first stage reduces the boundary value problem to a system of nonlinear equations. The system of equations can be solved with a chosen numerical method. The presented method is designed to solve nonlinear problems for forced periodic fields with higher harmon[...]

 Strona 1