Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Ciesielski"

Badania teksturalne, reologiczne i termiczne żele spożywcze struktura i właściwości DOI:10.15199/65.2016.2.3


  Żele spożywcze to najczęściej układy złożone, których właściwości zmieniają się w czasie oraz pod wpływem różnych czynników. Aby dokładnie śledzić zachodzące w nich zmiany, celowe wydaje się wykorzystanie najnowszych metod pomiarowych, jakich dostarcza nam nauka. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technik teksturalnych, reologicznych oraz termicznych do badania struktury i właściwości żeli spożywczych. Omówiono m.in. test przebijania, TPA oraz test ekstruzji wstecznej i współbieżnej w badaniach teksturalnych. Scharakteryzowano pomiary dynamiczne, pełzania i powrotu oraz reksację naprężeń jako metody reologiczne. W przypadku pomiarów termicznych poruszono takie zagadnienia, jak termograwimetria, termiczna analiza różnicowa, skaningowa kalorymetria różnicowa oraz metody kombinowane.Mechanizm żelowania polega na przejściu zolu lub roztworu wielkocząsteczkowego w żel, czyli układu koloidowego, który utracił płynność na skutek zwiększenia się wzajemnego oddziaływania cząsteczek zolu [23]. Żele można otrzymywać dwoma sposobami. Pierwszy polega na ogrzewaniu i ochładzaniu roztworu, natomiast drugi jest związany z zastosowaniem siły ścinającej, czyli mechanicznym indukowaniem żelowania [9]. Według niektórych badaczy żele otrzymane drugim sposobem charakteryzują się niespójną, piaszczystą i bardzo nietrwałą strukturą, ich zastosowanie w przemyśle spożywczym może być więc ograniczone [6]. Duże znaczenie w procesie żelowania ma budowa strukturalna cząsteczek oraz siły mające wpływ na oddziaływanie tych cząsteczek na siebie [2]. Żele najczęściej wykorzystywane w przemyśle spożywczym otrzymuje się z hydrokoloidów białkowych oraz polisacharydowych [13]. Są to substancje wielkocząsteczkowe, które w zimnej bądź gorącej wodzie rozpuszczają się lub dyspergują tworząc lepkie układy [2]. Na wykorzystanie hydrokoloidów w przemyśle spożywczym decydujący wpływ mają: rozpuszczalność, zdolność zagęszczania, żelowania i stabil[...]

Physicochemical properties of brominated multi-walled carbon nanotubes functionalized with L-N-methylephedrinium O-methyl-O-2-naphthylphosphonothioate Właściwości fizykochemiczne bromowanych wielościennych nanorurek węglowych funkcjonalizowanych tiofosforanem O-metylo-O-2-naftylo-L-N-metyloefedryniowym DOI:10.15199/62.2015.12.20


  Brominated carbon nanotubes were modified by the treatment with L-N-methylephedrinium O-methyl-O-2-naphtylphosphonothioate and studied for electrochem. properties and toxicity against barley and radish. The modified nanotubes used in cell electrodes showed good ability for energy storage and low toxicity against the plants up to concn. 1000 mg/kg in soil. Przedstawiono wyniki badania syntezy wielościennych nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami zawierającymi siarkę i fosfor. Omówiono również wykonane badania elektrochemiczne oraz analizę strukturalną izolowanych produktów przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana i dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Przedstawiono wyniki badań toksyczności ogniw przygotowanych na bazie otrzymanego produktu na rośliny jednoliścienne (jęczmień jary) oraz rośliny dwuliścienne (rzodkiewka zwyczajna). Uzyskane wyniki wskazują, że otrzymane funkcjonalizowane nanorurki mogą być wykorzystane jako ogniwa w nowej generacji baterii przyjaznych dla środowiska naturalnego. Odkryte w 1991 r. przez Iijima1) nanorurki węglowe CNT (carbon nanotubes) wciąż wzbudzają wielkie zainteresowanie licznych zespołów akademickich i pracujących w przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych. Wynika to z wielu unikatowych właściwości mechanicznych, elektrycznych i kinetycznych, które stawiają je w czołówce nanomateriałów atrakcyjnych dla przemysłu2). Ze względu na morfologię, CNT można podzielić na jednościenne SWCNT (single-walled carbon nanotubes), dwuścienne DWCNT (double-walled carbon nanotubes) i wielościenne MWCNT (multi-walled carbon nanotubes). O ile pierwsze dwa typy są podobne pod względem budowy i większości właściwości, to trzeci typ, MWCNT, jest już bardziej odmienny. W strukturze MWCNT można wyróżnić wiele zwiniętych, tworzących struktury Magdalena Pyzalskaa, Sandra Zdanowskaa, Damian Kulawika, Volodymyr Pavlyuka, Józef Drabowicza,b, Wojciech Ciesielskia,* 2190 94/12(2015) Pro[...]

 Strona 1