Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF CZERNECKI"

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU HUTNICTWA IMN GLIWICE W LATACH 2006-2011


  Zakład Hutnictwa obejmuje istotną część działalności naukowej, badawczo‐rozwojowej i usługowej Instytutu Me‐tali Nieżelaznych w obszarze metalurgii ekstrakcyjnej metali nieżelaznych. W Zakładzie zatrudnionych jest 27 osób, w tym dwie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ponadto sześciu pracowników posiada stopień doktora nauk technicznych. Zakład tworzą cztery pracownie i dwa laboratoria, tj.: ⎯ Pracownia Hutnictwa Miedzi, ⎯ Pracownia Hutnictwa Cynku i Ołowiu, ⎯ Pracownia Energetyki Hutniczej, ⎯ Pracownia Surowców Wtórnych, ⎯ Laboratorium Badań Podstawowych, ⎯ Laboratorium Procesów Hutniczych. Zakres prac badawczo‐rozwojowych obejmuje następu‐jące główne zagadnienia: ⎯ w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej: ⎯ technologie odzyskiwania metali nieżelaznych i szla‐chetnych z koncentratów, półproduktów i wszelkie‐go rodzaju surowców wtórnych, ⎯ metody rafinacji metali nieżelaznych od zanieczysz‐czeń, Pracownicy Zakładu Hutnictwa Dr inż. Józef Czernecki, prof. IMN, Kierownik Zakładu Hutnictwa — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. 145 ⎯ technologie produkcji związków chemicznych i sto‐pów użytecznych z półproduktów i odpadów zawie‐rających metale nieżelazne, ⎯ sposoby przygotowania materiałów do procesów hutniczych metodą brykietowania, granulowania wraz z doborem optymalnych lepiszczy, ⎯ ekspertyzy i analizy istniejących technologii celem racjonalizacji zużycia energii, opracowania optymal‐nych sposobów odzyskiwania energii odpadowej, zmniejszenia uciążliwości zakładu dla otoczenia, ⎯ modelowanie matematyczne procesów i opracowa‐nie algorytmów do sterowania procesami hutniczy‐mi oraz systemy wspomagania decyzyjnego, ⎯ w zakresie surowców wtórnych: ⎯ analizy ilościowe i jakościowe surowców wtórnych i odpadów, ⎯ oceny jakości odpadów pod względem zawart[...]

WPŁYW WIELKOŚCI WANNY ODSTOJOWEJ PIECA ZAWIESINOWEGO NA ILOŚĆ WYNOSZONYCH PYŁÓW

Czytaj za darmo! »

Wykonano obliczenia modelowe rozkładu prędkości gazów w szybie reakcyjnym i wannie odstojowej pieca zawiesinowego, wyznaczono dystrybucję przereagowanych ziaren koncentratu pomiędzy kąpiel, ściany pieca i unoszonych z gazami. Stwierdzono, że zmniejszenie odległości pomiędzy poziomem lustra kąpieli i sklepieniem wanny odstojowej powoduje ogra-niczenie ilości pyłów wynoszonych z pieca zawiesinowego [...]

WPŁYW SKŁADU ZIARNOWEGO KONCENTRATU MIEDZIOWEGO NA WYBRANE PARAMETRY PROCESU ZAWIESINOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule wykorzystano model utleniania ziaren koncentratu chalkozynowo-bornitowego z zanikającym rdzeniem. Opracowano algorytm obliczeń ujmujący utlenianie całej populacji ziaren koncentratu w czasie przemieszczania się w przestrzeni reakcyjnej pieca zawiesinowego. Opierając się na algorytmie, wykonano program komputerowy realizujący stosowne obliczenia. Wykonano wariantowe obliczenia postępu[...]

ZJAWISKO PIENIENIA ŻUŻLA W PIECU ZAWIESINOWYM PODCZAS STARTU PIECA

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zjawisko tworzenia piany na powierzchni żużla w piecu zawiesinowym, szczególnie w sytuacji rozruchu pieca po remoncie. Wykorzystując obliczenia modelowe wykazano, że dla uniknięcia ryzyka intensywnego pienienia żużel zalewany do pieca zawiesinowego przed startem powinien zawierać nie mniej niż 4 % Cu2O. Słowa kluczowe: piec zawiesinowy, pienienie żużla, pirometalurgia miedzi THE PHENOMENON OF SLAG FOAMING IN A FLASH FURNACE DURING ITS START-UP The paper deals with the phenomenon of foam formation on the slag surface in a flash furnace, taking place particularly at its start-up after overhaul. The model-based calculations were made showing that in order to avoid intensive foaming the slag poured into the flash furnace because its start should not contain less tha[...]

ODMIEDZIOWANIE ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO W WARUNKACH STANU NASYCENIA OTRZYMYWANEGO STOPU METALICZNEGO SIARKĄ


  Wielkolaboratoryjne próby odmiedziowania żużla zawiesinowego przeprowadzone z wykorzystaniem, jako dodatków technologicznych, kamienia wapiennego oraz alternatywnie białego matu lub kamienia miedziowego, nasycających otrzymywany stop metaliczny siarką, pozwoliły stwierdzić, iż możliwym jest, w tym układzie, prowadzenie procesu odmiedziowania bez emisji siarki do gazów odlotowych, jak również scharakteryzować przebieg procesu odmiedziowania w wykorzystywanym w próbach elektrycznym piecu łukowo‐oporowym. Ponadto pozwoliły przedłożyć, po wykonaniu analiz posiadanych danych eksperymentalnych, opis związku istniejącego pomiędzy lepkościami odmiedziowanego żużla zawiesinowego i zawartością żelaza w żużlu. Słowa kluczowe: żużel zawiesinowy, miedź, odmiedziowanie, szybkość odmiedziowania, rozdział miedzi, lepkość żużla FLASH SLAG DECOPPERISATION IN THE CONDITIONS OF SATURATION WITH SULPHUR OF THE OBTAINED METALLIC ALLOY Large scale tests with copper removal from flash smelting slag were carried out with the use of limestone and, optionally, copper sulphide or copper matte as technological additives aimed at introducing sulphur to the metallic alloy obtained. It was found that it was possible to conduct decopperisation process under this system without sulphur emissions through the off‐gases, and to characterize the decopperisation process taking place in the arc‐resistance furnace. Based on the analysis of experimental data a relationship between viscosities of the decopperised flash slag and iron content in that slag has been determined. Keywords: flash smelting slag, copper, decopperisation, rate of the decopperisation, copper distribution, slag viscosity Wprowadzenie Zrealizowane w latach 1996÷2006, w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, prace laboratoryjne Botora i in. [1, 2] oraz Zajączkowskiego i in. [3, 4] pozwoliły wyznaczyć aktywności, zarówno postaci metalicznych jak i tlenkowych, miedzi i ołowiu w syntetycz[...]

METODY PRZEROBU ZŁOMÓW MIEDZIOWYCH


  W artykule zaprezentowano ogólną sytuację w zakresie produkcji miedzi oraz roli zagospodarowania złomów miedzi w gospodarce światowej. Omówiono podstawowe zalety recyklingu złomów miedzi z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i zużycia energii. Przedstawiono charakterystykę głównych rodzajów złomów ze szczególnym uwzględnieniem ZSEE. Zaprezentowano podstawowe agregaty hutnicze i technologie stosowane w hutach złomowych w świecie. Na tym tle omówiono aktualny stan recyklingu złomów miedzi w krajowym hutnictwie miedzi. Słowa kluczowe: miedź, recykling, złom elektroniczny, złom miedzi METHODS OF COPPER SCRAP RECYCLING The paper presents the overall situation in production of copper and the role of copper scrap recycling in the global economy. The basic advantages of copper scrap recycling, taking into account environmental aspects and energy consumption, are discussed. The characteristics of the main types of scrap, with particular emphasis on WEEE are presented. The basic metallurgical equipment and technologies used in scrap smelters in the world are characterized. In that context the current situation in recycling of copper scrap in the Polish copper pyrometallurgy is discussed. Keywords: copper, secondaries, recycling, WEEE Wstęp Miedź dzięki swoim szczególnym właściwościom, takim jak odporność na korozję, plastyczność, stosunkowo niska temperatura topnienia i występowanie w przyrodzie także w postaci rodzimej, była znana i stosowana szeroko już w czasach starożytnych. Cechy te umożliwiały wielokrotne użycie tego samego materiału poprzez przetop po zakończeniu swej przydatności jako narzędzie, ozdoba lub broń. W ten sposób miedź i jej stopy, które odegrały ważną rolę cywilizacyjną jako metal powszechnego użytku, stały się pionierem recyklingu. Rola recyklingu złomów miedzi w gospodarce W miarę postępu technicznego w ostatnim wieku miedź, dzięki bardzo dobrym właściwościom przewodnictwa cieplnego i elektrycznego, znalazła s[...]

ALTERNATYWNY SPOSÓB PROWADZENIA PROCESU ODMIEDZIOWANIA ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO

Czytaj za darmo! »

Kierując się, postawioną podczas badań termodynamicznych układu żużel-metal, hipotezą przypisującą rolę głównego czynnika utrudniającego prowadzenie procesu odmiedziowania termodynamicznym aktywnościom tlenków miedzi i żelaza (III), podjęto próbę obniżenia tej ostatniej poprzez przeprowadzenie części żelaza w związki nietlenkowe - w tym wypadku siarczek. Zalety zaproponowanego sposobu prowad[...]

WPŁYW STOPNIA REDUKCJI ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO NA WARTOŚĆ JEGO LEPKOŚCI

Czytaj za darmo! »

Jednym z etapów procesu otrzymywania miedzi, poprzez zawiesinowe stapianie jej koncentratów, jest odmiedziowanie żużla zawiesinowego zawierającego znaczące ilości miedzi i ołowiu. Etap ten realizowany jest w warunkach redukcyjnych pieca elektrycznego w HM GŁOGÓW. W trakcie jego realizacji w sposób istotny, z punktu widzenia warunków prowadzenia tego procesu, zmienia się wartość lepkości żużla poddawanego odmiedziowaniu. Od niej natomiast uzależnione są zarówno szybkości transportu masy substratów jak i produktów procesu redukcji, jak również możliwości realizacji spustu odmiedziowanego żużla z dostateczną szybkością, bez stwarzania niebezpieczeństwa "zamrożenia" otworów czy rynien spustowych. Realizując, dla zmiennych temperatur, badanie lepkości żużli zawiesinowych o różnym stopniu [...]

WPŁYW ZAMIANY DODATKU KAMIENIA WAPIENNEGO SUBSTANCJAMI ZAWIERAJĄCYMI SIARCZANY WAPNIA NA PRZEBIEG PROCESU ODMIEDZIOWANIA ŻUŻLA ZAWIESINOWEGO

Czytaj za darmo! »

Opierając się na danych eksperymentalnych otrzymanych w trakcie badania laboratoryjnego termodynamiki i kinetyki procesu rozdziału miedzi pomiędzy żużel zawiesinowy i bogaty w miedź stop metaliczny, przeprowadzono wielkolaboratoryjne próby porównawcze przebiegu procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego dla dwu typów dodatku technologicznego — kamienia wapiennego oraz substancji zawierających siarczany wapnia. W przypadku użycia dodatku siarczanów wapnia, uzyskany wynik prób wskazuje na wystąpienie istotnej poprawy parametrów odmiedziowania żużla zawiesinowego. Słowa kluczowe: żużel zawiesinowy, odmiedziowanie, szybkość odmiedziowania, rozdział miedzi AN EFFECT OF LIMESTONE SUBSTITUTION WITH THE SUBSTANCES CONTAINING CALCIUM SULPHATES ON THE PROCESS OF FLASH SMELTING SLAG DECOPPERISATION Basing on the experimental data obtained during laboratory investigations into thermodynamics and kinetics of processes of copper distribution between flash‐smelting slag and metallic alloys large laboratory scale comparative tests of copper removal from flash smelting slag were conducted for two types of technological additions - limestone and substances containing calcium sulphates. The results of application of calcium sulphate addition show significant acceleration of the process and higher degree of the final copper removal from the slag. Keywords: flash smelting slag, decopperisation, rate of the decopperisation, copper distribution Wprowadzenie Zrealizowane w ostatnich latach, w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, prace Botora i in. [1, 2] oraz Zajączkowskiego i in. [3, 4] pozwoliły wyznaczyć aktywności zarówno postaci metalicznych, jak i tlenkowych miedzi i ołowiu w syntetycznych stopach tlenkowych układu SiO2‐CaO‐ ‐Al2O3‐MgO‐FeOx, jak również w żużlu zawiesinowym otrzymywanym z polskich koncentratów miedzi. Ponadto zostało potwierdzone występowanie, zaobserwowanego wcześniej przez Zajączkows[...]

BADANIA PRAŻENIA REDUKCYJNEGO SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki badań prażenia redukcyjnego szlamów cynkonośnych w skali laboratoryjnej, które pozwoliły określić wpływ podstawowych parametrów na stopień odpędzenia cynku i ołowiu. Redukcja tlenkowych związków cynku rozpoczyna się powyżej 900 °C, a intensywnie przebiega powyżej 1150 °C. Ołów odpędzany jest już w temperaturze 800 °C a ze wzrostem temperatury systematycznie spada jego zawartość w odpadach. Koksik w procesie przerobu szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym spełnia funkcje reduktora, dostarczyciela energii a jego obecność w odpadach zapobiega zlepianiu się materiału w piecu i przylepianiu do ścian. Stwierdzono korzystne oddziaływanie dodatku kamienia wapiennego do wsadu na zawartość metali w odpadach. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie redukcyjne STUDIES INTO REDUCTION ROASTING OF ZINC‐BEARING SLIMES The paper presents results of lab‐scale studies into reduction roasting of zinc‐bearing slimes conducted on lab‐scale which resulted in determination of the influence of basic process parameters on the degree of zinc and lead removal. Reduction of oxide zinc compounds starts above 900 °C and runs with high intensity above 1150 °C. Lead becomes removed in the temperature of 800 °C already and with temperature increase its content in the waste gradually drops. During zinc‐bearing slime treatment in Waelz kiln the coke plays a role of a reducing agent and energy supplier, and its presence in the waste prevents caking of the material in furnace and sticking to its walls. Beneficial influence of limestone addition to the charge on metal content in the waste was observed. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, reduction roasting Pozostałością po ługowaniu prażonych koncentratów cynkowych są szlamy zawierające, % mas.: 15÷20 Zn, 8÷13 Pb, 17÷30 Fe, 1÷3 SiO2, 3÷8 CaO, ok. 1,0 MgO, ok. 1,0 Al2O3, 5÷10 Sog, w tym 4÷9 SSO4, poniżej 0,5 Cl, 0,2÷0,4 As, 0,2÷0,6 Cd. Materiał t[...]

 Strona 1  Następna strona »