Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Tomasz Solarczyk"

Błędy dotyczące kotwienia w budownictwie DOI:10.15199/33.2017.05.05


  W artykule zwrócono uwagę na typowe błędy w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów kotwienia w budownictwie. Omówiono normowe zalecenia dotyczące obliczeń nietypowych elementów. Przedstawiono kilka przykładów błędnego wykonania kotwienia z rzeczywistej realizacji. Skomentowano rodzaj błędów i ich przyczynę. Słowa kluczowe: techniki kotwienia, błędy, projektowanie, przegląd kotew.Dobór właściwych łączników do mocowania elementów konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych do konstrukcji nośnej należy do istotnych zagadnień z zakresu projektowania. Znalezienie optymalnych i bezpiecznych technik kotwienia oraz technologii montażu jest wyzwaniem, które często jest bagatelizowane przez projektantów konstrukcji. Na rynku dostępny jest duży wybór systemów kotwienia. Opracowywane są nowe systemy i techniki mocowania, które mają wyeliminować lub zminimalizować błędy pojawiające się na etapie montażu.Można wyróżnić dwa główne typy zamocowań: kotwy wklejane i kotwy mechaniczne. Główna różnica pod względem oddziaływania na podłoże polega na tym, iż w przypadku kotwienia wklejanego samo osadzenie kotwy (bez przyłożenia do niej obciążeń) nie wprowadza dodatkowych naprężeń w podłoże, zaś żywica dokładnie wypełnia otwór, co chroni przed wnikaniem do środka wilgoci i wody. Autorzy artykułu zaprezentują kilka ciekawych przykładów z pra[...]

Projektowanie zbiornika na nieczystości ciekłe DOI:10.15199/33.2017.06.24


  Bezodpływowe zbiorniki żelbetowe na nieczystości ciekłe są przeznaczone do gromadzenia ścieków.Wartykule przedstawiono wyniki analizy zbiornika o objętości ok. 10 m3 domontażuwzabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej posadowionego na gruntach niespoistych (sypkich). Podstawowym dokumentem technicznym określającym usytuowanie zbiorników bezodpływowych na działkach budowlanych jestRozporządzenieMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. wsprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być budowane tylko na działkach niemającychmożliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czymnie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Wobliczeniach przyjęto następujące zewnętrzne wymiary rzutu poziomego zbiornika B = 2,4 m, L = 3 m oraz wysokość H= 1,7mi następujące grubości elementów: dno zbiornika i ścianki pionowe 11 cm; płyta wierzchnia (pokrywa) 14 cm. Założono, że płyta wierzchnia (pokrywowa) jest płaska i położona na ściankach zewnętrznych zbiornika.Wcelu zapewnienia odpowiedniej ochrony betonu przed działaniem czynników agresywnych należy wykonać na zewnątrz i wewnątrz zbiornika izolację z powłok zapewniających odpowiednią ochronę betonu przed działaniem czynników agresywnych. Pozwala to na przyjęcie klasy ekspozycji X0/XC1 wg PN-EN 206 [7]. Na tej podstawie założono wartość minimalnego otulenia zbrojenia cmin = 10mm, a nominalnego cnom = 15 mm. Przyjęto, że roboty zbrojarskie i betoniarskie związane z prefabrykowaniemelementów na placu (Δcdev = 5mm) wykonywane będą pod odpowiednim nadzorem technicznym. Podczas wymiarowania zbrojenia, w celu zapewnienia szczelności zbiornika żelbetowego, należy ograniczyć dopuszczalną szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm. Przyjęto wykonanie zbiornika z następujących materiałów: [...]

 Strona 1