Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Ambroziak"

Badanie odporności na poślizg posadzkowych powłok żywicznych DOI:10.15199/33.2017.09.08


  Poślizgnięcia i potknięcia pozostają nadal jedną z najczęstszych przyczyn urazów i obrażeń [4]. Konsekwencje poślizgnięć i potknięć są poważne, a leczenie urazów długotrwałe i kosztowne. Wypadki spowodowane poślizgiemstanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny. Kierunki rozwoju posadzek przemysłowych omówił m.in. Czarnecki [6]. Kamińska [12] dokonała przeglądu metod i urządzeń stosowanych do pomiaru śliskości powierzchni podłogowych. Zając [21] opisał trójwarstwowy system posadzek żywicznych w wersji antypoślizgowej R12 z górną warstwą odporną na promieniowanie UV zastosowany na stadionie. Poliński [18] zaproponował zasady, które powinny być uwzględnione podczas opracowywania dokumentów regulujących stosowanie dotykowych elementów ostrzegawczych na posadzkach w przestrzeni publicznej, natomiast Biernat i Papier [2, 3] omówiły metody badań właściwości antypoślizgowych oraz wyznaczania dynamicznego współczynnika tarcia. Badura [1] zaproponowała określanie dynamicznego współczynnika tarcia jako obiektywnejmetody badania antypoślizgowości płytek ceramicznych. Garbacz i inni [10] omówili wymagania dotyczące systemów ochrony powierzchniowej wg PN-EN 1504-2 [17] oraz przeanalizowali zagadnienia doboru posadzek żywicznych, aMajewski i Niedostatkiewicz [13] opisali stan techniczny, sposób naprawy oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej zakładu przemysłowego. Pająk i Wieczorek [14] przedstawili rozwiązania konstrukcyjne posadzek specjalnego przeznaczenia. Oddzielną grupę powierzchni, które muszą zapewnić bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, stanowią nawierzchnie drogowe, które także powinny spełniać wymagania odporności na poślizg [9]. Oprócz wymagań trwałości, ścieralności i odporności na agresywność środowiska, w którym są stosowane dane typy posadzek, należy zwrócić bezwzględnie uwagę na wymaganie antypoślizgowości[...]

Szyby zespolone w systemach fasadowych DOI:10.15199/33.2018.09.13


  h: 1) Politechnika Gdańska;Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; ambrozan@pg.gda.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane kryteria techniczne stosowane do oceny jakościowej izolacyjnych szyb zespolonych. Bazując na własnych doświadczeniach, autor zwrócił uwagę na pojawiające się problemy w trakcie odbiorów technicznych na budowie. Przedstawiono także krótki przegląd literatury z zakresu szkła budowlanego i szyb zespolonych. Słowa kluczowe: szyby zespolone; systemy fasadowe; wymagania techniczne. Abstract. The article addresses selected technical requirements for quality assessment of insulating window panels. Based on the author's experience the problems are pointed out of site supervisory on building site. A short literature review of both glass and window panels is presented too. Keywords: window panel; façade systems; technical requirements. DOI: 10.15199/33.2018.09.13 Szyby zespolone w systemach fasadowych Window panel[...]

Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową DOI:10.15199/33.2019.01.15


  Rozkwit budownictwa żelbetowego przypadający na początek XX wieku był przyczynkiem do pojawienia się wielu innowacyjnych systemów konstrukcyjnych na całym świecie. Wykorzystanie dwukierunkowo pracującej płyty stropowej dało niespotykane dotychczas możliwości kształtowania stropów. Pierwsze konstrukcje płytowo-słupowe pojawiły się niemal w tym samym czasie w USA, Rosji i Szwajcarii. Wśród pionierów i pierwszych wynalazców konstrukcji grzybkowych (mushroom head) był amerykański inżynier Claude A. P. Turner, który swój pierwszy budynek w tej technologii zaprojektował i wybudował w 1906 r. [4]. Najwcześniejszą konstrukcję płytowo-słupową w Europie wzniósł szwajcarski inżynier Robert Maillart, który pierwszą eksperymentalną konstrukcję wybudował w 1908 r. [6].WPolsce przeprowadzono wiele badań oraz analiz pozwalających na lepsze poznanie charakteru pracy konstrukcji płytowo-słupowych [1, 8]. Początkowo należało rozwiązać problem obliczania sił wewnętrznych w płycie. Modele analityczne przyjmujące analogię pracy płyty do elementu belkowego były punktem wyjścia do powstania metod uproszczonych, takich jak metoda ram zastępczych. Przegląd takich metod można znaleźć w pracach [2, 5, 7].Współczesne metody obliczeniowe bazujące na metodzie elementów skończonych pozwalają na bardziej precyzyjne określanie sił wewnętrznych w konstrukcjach o dowolnej siatce słupów. Projektanci konstrukcji płytowo-słupowych powinni z dużą starannością dokonywać obliczeń i konstruowania zbrojenia. Obecnie istnieje potrzeba znalezienia szybkiej drogi do uzyskania poprawnego rozwiązania. Z tego powodu podjęliśmy próbę wykonania analizy porównawczej, dotyczącej sposobu rozmieszczenia obciążenia zmiennego na płycie stropowej w konstrukcji płyta- -słup na podstawie wydzielonej kondygnacji budynku biurowego o konstrukcji płyta-słup. Opis analizowanej konstrukcji Do analizy numerycznej wybrano wydzielony strop budynku o[...]

Analiza porównawcza metod obliczania przebicia DOI:


  Najważniejszym problemem ustrojów płytowo-słupowych pozostaje zagadnienie nośności strefy przysłupowej, w której występują maksymalne momenty zginające oraz siły tnące.Wprzeszłości intuicyjnie było ono rozwiązywane przez zwiększenie grubości stropu w sąsiedztwie słupów (zastosowanie grzybków). Pionierami i wynalazcami konstrukcji grzybkowych (mushroom head) byli m.in. amerykański inżynier Claude A. P. Turner (Gasparini [6]), szwajcarski inżynier Robert Maillart, rosyjskimatematyk i inżynierArtur Ferdinandovitch Loleit (Kiedorf [8]). Rezygnacja z pogrubień w obrębie strefy przysłupowej bez wprowadzenia dodatkowych rozwiązań zwiększających nośność strefy na przebicie doprowadziła do tragicznych w skutkach katastrof. W związku z tym strefa przysłupowa nadal budzi pewne kontrowersje i jest poddawana nowym badaniom i analizom, takim jak wpływ efektu skali na nośność przebicia czy zachowanie się połączenia płyta-słup pod znakozmiennym poziomym obciążeniem cyklicznym (problem szczególnie istotny w miejscach występowania obciążeń sejsmicznych). Przegląd podejmowanych obecnie prac badawczych dotyczących zjawiska przebicia znaleźć można m.in. w raporcie technicznym FIB Bulletin no. 81 [5]. Jako przykład katastrofy spowodowanej nieodpowiednim zaprojektowaniem strefy przysłupowej w konstrukcji płytowo-słupowej można podać budynek Pipers Row Car Park w Wolverhampton (Anglia), w którym 20 marca 1997 r. zawaliła się część stropu ostatniej kondygnacji. Jedną z największych katastrof spowodowanych m.in. błędami projektowymi strefy przysłupowej w konstrukcji płytowo- -słupowej było też całkowite zawalenie się centrum handlowego Sampoong w Seulu (Korea Południowa) w 1995 r. Oprócz przekroczenia dopuszczalnego obciążenia, nieodpowiedniego zaprojektowania zbrojenia ze względu na przebicie, nie zaprojektowano również zbrojenia chroniącego konstrukcję przed katastrofą postępującą [7].Wskazane katastrofy budowlane uzmysławiają[...]

Błędy dotyczące kotwienia w budownictwie DOI:10.15199/33.2017.05.05


  W artykule zwrócono uwagę na typowe błędy w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów kotwienia w budownictwie. Omówiono normowe zalecenia dotyczące obliczeń nietypowych elementów. Przedstawiono kilka przykładów błędnego wykonania kotwienia z rzeczywistej realizacji. Skomentowano rodzaj błędów i ich przyczynę. Słowa kluczowe: techniki kotwienia, błędy, projektowanie, przegląd kotew.Dobór właściwych łączników do mocowania elementów konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych do konstrukcji nośnej należy do istotnych zagadnień z zakresu projektowania. Znalezienie optymalnych i bezpiecznych technik kotwienia oraz technologii montażu jest wyzwaniem, które często jest bagatelizowane przez projektantów konstrukcji. Na rynku dostępny jest duży wybór systemów kotwienia. Opracowywane są nowe systemy i techniki mocowania, które mają wyeliminować lub zminimalizować błędy pojawiające się na etapie montażu.Można wyróżnić dwa główne typy zamocowań: kotwy wklejane i kotwy mechaniczne. Główna różnica pod względem oddziaływania na podłoże polega na tym, iż w przypadku kotwienia wklejanego samo osadzenie kotwy (bez przyłożenia do niej obciążeń) nie wprowadza dodatkowych naprężeń w podłoże, zaś żywica dokładnie wypełnia otwór, co chroni przed wnikaniem do środka wilgoci i wody. Autorzy artykułu zaprezentują kilka ciekawych przykładów z pra[...]

Projektowanie zbiornika na nieczystości ciekłe DOI:10.15199/33.2017.06.24


  Bezodpływowe zbiorniki żelbetowe na nieczystości ciekłe są przeznaczone do gromadzenia ścieków.Wartykule przedstawiono wyniki analizy zbiornika o objętości ok. 10 m3 domontażuwzabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej posadowionego na gruntach niespoistych (sypkich). Podstawowym dokumentem technicznym określającym usytuowanie zbiorników bezodpływowych na działkach budowlanych jestRozporządzenieMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. wsprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być budowane tylko na działkach niemającychmożliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czymnie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Wobliczeniach przyjęto następujące zewnętrzne wymiary rzutu poziomego zbiornika B = 2,4 m, L = 3 m oraz wysokość H= 1,7mi następujące grubości elementów: dno zbiornika i ścianki pionowe 11 cm; płyta wierzchnia (pokrywa) 14 cm. Założono, że płyta wierzchnia (pokrywowa) jest płaska i położona na ściankach zewnętrznych zbiornika.Wcelu zapewnienia odpowiedniej ochrony betonu przed działaniem czynników agresywnych należy wykonać na zewnątrz i wewnątrz zbiornika izolację z powłok zapewniających odpowiednią ochronę betonu przed działaniem czynników agresywnych. Pozwala to na przyjęcie klasy ekspozycji X0/XC1 wg PN-EN 206 [7]. Na tej podstawie założono wartość minimalnego otulenia zbrojenia cmin = 10mm, a nominalnego cnom = 15 mm. Przyjęto, że roboty zbrojarskie i betoniarskie związane z prefabrykowaniemelementów na placu (Δcdev = 5mm) wykonywane będą pod odpowiednim nadzorem technicznym. Podczas wymiarowania zbrojenia, w celu zapewnienia szczelności zbiornika żelbetowego, należy ograniczyć dopuszczalną szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm. Przyjęto wykonanie zbiornika z następujących materiałów: [...]

Ocena wpływu drgań przekazywanych na budynek przez agregat prądotwórczy DOI:10.15199/33.2019.11.06


  Jednym ze sposobów zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej na wypadek przerw w jej dostawie jest wyposażenie budynku w generatory prądu elektrycznego, które są lokalizowane np. na kondygnacji technicznej lub na dachu budynku. Producenci agregatów prądotwórczych deklarują, że 80 ÷ 85% wibracji generowanych przez te urządzenia odpowiednio wykonstruowane ulega tłumieniu. Niewytłumiona część oddziaływań dynamicznych może wpływać niekorzystnie na budynek lub znajdujących się w nim ludzi. Tematyka ta jest chętnie podejmowana w pracach naukowych i inżynierskich. Kawecki i Stypuła [1] dokonali przeglądu wielu opracowań diagnostycznych oraz publikacji opisujących wyniki badań, a następnie zestawili najczęściej występujące błędy oceny wpływu drgań na budynki z wykorzystaniem skal SWD. Stypuła i Kozioł [9] przeprowadzili numeryczną analizę wpływu drgań od przejazdów metra na ludzi znajdujących się w ośmiokondygnacyjnym budynku. Szmygin i inni [10] opisują problemy drgań stropów w budynkach przemysłowych o konstrukcji stalowej, w których zaprojektowali niezbędne modyfikacje w celu ograniczenia wpływu drgań. Olasek i inni [5] badali konstrukcje schodów na stadionie pod ekstremalnymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi. Kawecki [2] opisuje kryteria oceny wpływu drgań komunikacyjnych na budynki zabytkowe i ludzi w budynkach. Major i Minda [4] przedstawili ocenę wpływu oddziaływań dynamicznych na konstrukcje budowlane oraz na ludzi znajdujących się wewnątrz budynku, a Kuźniar i Tatara [3] ocenę szkodliwości drgań pochodzenia górniczego w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Projektowanie budowli, budynków i ich elementów z uwagi na mogące się pojawić oddziaływania dynamiczne jest ważnym i odpowiedzialnym zagadnieniem. Wzwiązku z tym, projektanci powinni z odpowiednio dużą starannością dokonywać oceny możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań dynamicznych. RozporządzenieMinistra[...]

Zastosowanie warstw pośrednich nanoszonych różnymi metodami natryskiwania cieplnego do lutowania miękkiego aluminium z miedzią DOI:10.15199/48.2015.03.21

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony niżej tekst opisuje możliwości zastosowania warstw nanoszonych metodami natryskiwania cieplnego, jako warstw pośrednich do lutowania. Wskazano na problemy występujące podczas lutowania miękkiego aluminium z miedzią oraz możliwości ich rozwiązania. Przedstawiono wyniki prób zwilżalności i rozpływności spoiwa cynkowego z dodatkiem 4 % wag. Al na wcześniej naniesionych powłokach Al, Zn, Ni95Al5 oraz NI85Al15 metodami natryskiwania LPCS (z ang. Low Pressure Cold Spraying), płomieniowego i łukowego. Następnie dokonano oceny lutowności wykonanych warstw pośrednich oraz zaprezentowano wyniki badań metalograficznych różnoimiennych złączy zakładkowych typu Al - Cu z naniesioną metodą LPCS na powierzchnię miedzi aluminiową warstwą pośrednią. Abstract. The manuscript presents a possibility for application of coatings deposited by thermal spraying methods and working as interlayers in soldering process. Crucial problems occurring in aluminium-copper soldering process with potential solving are presented. Results of wettability and propagation of filler zinc with 4% wt. Al addition on sprayed Al, Zn, Ni95Al5 and Ni85Al15 coatings by Low Pressure Cold Spraying, flame and arc spraying methods and working as interlayers are shown. Finally an assessment of solder-ability of interlayers was conducted and metallographic analysis of dissimilar Al-Cu lap joints with deposited by LPCS method aluminium coating onto copper substrate is presented. A possibility for application of coatings deposited by thermal spraying methods and working as interlayers in soldering process Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, warstwy pośrednie, lutowność, połączenia różnoimienne. Keywords: thermal spraying, interlayers, solder-ability, dissimilar joints. Wstęp Rozwój techniki często wymusza na producentach stosowanie do budowy urządzeń materiałów różniących się właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Wywołuje to problemy podczas spajania tych materiałów. Do tak[...]

 Strona 1