Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Garbacz"

Raport dotyczący stanu wiedzy i techniki w dziedzinie posadzek przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Podłoga i jej warstwa wierzchnia, czyli posadzka stanowią jeden z najważniejszych elementów w obiektach budownictwa przemysłowego i obiektach użyteczności publicznej. Zależnie od przeznaczenia podłoga powinna spełniać wiele wymagań dotyczących właściwości mechanicznych, odporności chemicznej, łatwości konserwacji i renowacji, a także odznaczać się właściwą trwałością oraz walorami este[...]

Nieniszcząca ocena skuteczności napraw konstrukcji betonowych

Czytaj za darmo! »

Badania nieniszczące (NDT) rozumiane są jako zespół metod badawczych pozwalających określić jakość badanego obiektu bez ingerencji w jego strukturę i obniżenia właściwości użytkowych. Do zalet tych metod można zaliczyć także możliwość prowadzenia badań na obiekcie, szybkiego uzyskiwania wyników oraz wielokrotnego powtarzania pomiarów w tym samym miejscu, również w trakcie użytkowania o[...]

Zastosowanie metody Impact-Echo w ocenie stanu technicznego posadzek

Czytaj za darmo! »

Ocena stanu technicznego posadzki, w tym stanu podkładu betonowego, jest niezbędna do właściwego doboru materiałów i technologii robót posadzkowych, a także oceny skuteczności napraw. Wpraktyce badania diagnostyczne prowadzone są najczęściej, niestety, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń posadzki i konieczności jej naprawy. W diagnostyce posadzek coraz częściej stosuje się metody nienisz[...]

Znaczenie przygotowania powierzchni betonu dla zapewnienia skuteczności napraw


  Właściwy dobór materiału do naprawy konstrukcji betonowych jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jej skuteczności i trwałości. Podstawowym kryterium doboru jest zapewnienie dobrej współpracy wszystkich komponentówukładu naprawczego [1]. Zgodnie z definicją L. Czarneckiego [2] zasada dobrej współpracy (zasada kompatybilności) to taki dobór, pod względem właściwości chemicznych i fizycznych elementów układu naprawianego, aby zapewniał on nieprzekraczanie dopuszczalnych naprężeń i/lub odkształceń w żadnej części układu, w przewidywanym czasie i warunkach użytkowania. Wymagania kompatybilności dotyczą nie tylko cech fizykomechanicznych, ale również kompatybilności chemicznej, elektrochemicznej oraz kompatybilności cech barierowych [3]. Prowadzi to do konieczności analizy wielowymiarowej przestrzeni dobrej współpracy. Przy współudziale autora w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej opracowano komputerowy programokreślania N-wymiarowej przestrzeni kompatybilności Compatibility Computer System - CCS [4, 5]. Umożliwia on analizę kompatybilności przyjętego w naprawie rozwiązania materiałowego, a także określenie zakresumożliwej zmienności parametrówmateriałowych podkładu betonowego oraz materiału naprawczego, tak aby nie przekroczyć warunków granicznych przemiany: stan kompatybilny - stan niekompatybilny. Wramach projektu badawczego Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa oraz trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju opracowana została nowa zaawansowana wersja programu komputerowego do wyznaczania przestrzeni kompatybilnościANCOMP [6]. Umożliwia on analizę kompatybilności dowolnych układów złożonych w konstrukcjach budowlanych.Analiza podprzestrzeni kompatybilności wyznaczonych za pomocą tego programu, dla handlowo dostępnych materiałów, potwierdza istotny wpływ jakości podkładu betonowego (wy[...]

Inżynieria powierzchni betonu a trwałość napraw konstrukcji betonowych DOI:10.15199/40.2015.6.2


  Podstawowym kryterium doboru materiału do napraw konstrukcji betonowym jest zapewnienie kompatybilności wszystkich komponentów układu naprawczego oraz odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego. W pracy przeanalizowano wpływ uszorstnienia powierzchni, mikrozarysowanie wynikające z obróbki powierzchniowej oraz zwilżenie podkładu na kształtowanie przyczepności. Wysoka adhezja zwiększa tolerancję na możliwe różnice we właściwościach fi zyko-chemicznych materiału naprawczego i podkładu betonowego. Słowa kluczowe: trwałość naprawy, kompatybilność, przyczepność, przygotowanie podkładu betonowego, uszorstnienie, mikrozarysowanie, zwilżenie Surface engineering towards durability of concrete structure repair The main criterion for the selection of material for the repair of concrete is to ensure compatibility of all components of the repair as well as proper preparation of concrete substrate. In this work the effect of surface roughness, microcracking resulting from surface treatment and substrate wetting on an adhesion is discussed. High adhesion increases tolerance to possible differences in the physical and chemical properties of the repair material and the concrete substrate. Keywords: repair durability, compatibility, adhesion, substrate preparation, roughness, microcracking, saturation.1. Wprowadzenie Inżynieria powierzchni, jako dyscyplina naukowa, defi niowana jest jako całokształt działań naukowych i technicznych mających na celu konstruowanie, wytwarzanie, badanie i stosowanie warstw powierzchniowych o innych, lepszych niż rdzeń (podłoże) właściwościach, głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyściernych i dekoracyjnych [1]. Obejmuje ona: procesy wytwarzania warstw powierzchniowych (warstwy wierzchnie i adhezyjne), związane z tym zjawiska oraz uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Podejście tego rodzaju jest często stosowane w kształtowaniu właściwości powierzchni elementów metalowych, ceramiki przemysłowej, itp. Z[...]

Ocena przyczepności metodą impact-echo w układach naprawionych

Czytaj za darmo! »

Przyczepność w układzie naprawczymuważana jest za wyznacznik skutecznej naprawy [Czarnecki L., Emmons P. H., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków, 2002]. Oznaczanie przyczepności materiału naprawczego do podłoża zgodnie z PN-EN 1504-10 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Arkusz 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz kontrola jakości prac jest jednymz podstawowych badań wykonywanych w ramach kontroli jakości. Wartość przyczepności przy odrywaniu, tzw. metoda pull-off (PN-EN 1542) jest traktowana jako miara jakości zespolenia. Przyjmuje się, że przyczepność powinna być większa niż 1,2 ÷ 1,5 MPa w przypadku napraw konstrukcyjnych oraz 0,7 MPa w p[...]

Zastosowanie metody impact-echo do szacowania grubości posadzek betonowych

Czytaj za darmo! »

Cechą szczególną posadzek przemysłowych jest znaczne zindywidualizowanie stawianych im wymagań w odniesieniu do właściwościmechanicznych, odporności chemicznej, łatwości w konserwacji i renowacji, a także walorów estetycznych w zależności od przewidywanych obciążeń, miejsca ich lokalizacji oraz przewidywanego czasu użytkowania. W konsekwencji występuje zróżnicowanie rozwiązańmateriałowych i technologicznych oraz konstrukcyjnych wykonywanych posadzek - od najprostszych posadzek betonowych po skomplikowane systemy wielopowłokowych posadzek żywicznych. Niezależnie od przyjętego rozwiązania, najistotniejsze z punktu widzenia nośności posadzki są właściwości płyty betonowej oraz jakość powierzchni zespolenia posadzka - grunt. Z tego względu jedną z podstawowych cech, która powinna być właściwie określona na etapie projektowania, jest grubość płyty betonowej ["Industrial Floors", Raport Rilem TC 184-IFE, 2006]. Najprostszym, choć obarczonymdużymbłędem, sposobem oceny jest pomiar grubości posadzki podczas wykonywania nacięć dylatacyjnych. Dokładniejszych informacji dostarczają pomiary przez [...]

Wielokryterialna analiza dobrej współpracy w doborze materiałów do naprawy konstrukcji betonowych


  Zapewnienie trwałości konstrukcji betonowych traktowane jest obecnie jako jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Przywrócenie obiektowi wyjściowego lub wymaganego projektemstanu użytkowania wymaga przeprowadzenia jego naprawy [1 - 3]. Skuteczność oraz trwałość naprawy i ochrony powierzchniowej betonu zależy od dobrej współpracymateriałów naprawczych z podłożem betonowym i ich odporności na czynniki środowiska zewnętrznego. Koncepcja doboru materiału do napraw zmieniała się z upływemczasu [4]. Obecnie powszechnie przyjętym podejściem jest spełnienie warunków dobrej współpracy (kompatybilności), czyli zapewnienie, że w przewidzianym czasie i w danych warunkach użytkowania obiektu wartości powstałych naprężeń i/lub odkształceń będą niższe od wartości granicznych [5 - 8]. Zagadnienie właściwego doboru materiałów do naprawy i ochrony staje się szczególnie istotne w przypadku stosowania współczesnych materiałów naprawczych. Modyfikacja kompozytów naprawczych polimerami oraz stosowanie kompozytów polimerowych sprawia, że zachowanie podobieństwa cech technicznych jest praktycznie niemożliwe [9 - 11]. Wprowadzona w ostatnich latach norma PN-EN 1504 kompleksowo ujmuje tematykę naprawy i ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych.Wczęści 10 tej normy pojawia się wymaganie zapewnienia kompatybilnościmiędzy podłożemamateriałemstosowanym do jego naprawy lub ochrony, a także pomiędzy dwoma dowolnymi elementami układu. Norma nie precyzuje jednak pojęcia kompatybilności ani sposobu jej sprawdzenia. Częstomimo dobrych cech fizykomechanicznych materiałów naprawczych oraz powłokowychwpraktyce inżynierskiej obserwuje się zarówno realizacje udane, jak i nieudane. Zasadniczy problem sprowadza się do właściwego doboru materiału naprawczego w zależności od charakterystyki podłoża betonowego, obciążeń działających na konstrukcję, a także jakości przeprowadzonych prac naprawczych [12 - 14]. Dobór materiału naprawczego jest więc zagadnieni[...]

Inżynieria Powierzchni Betonu.Część 3. Termodynamiczne uwarunkowania adhezji

Czytaj za darmo! »

Oskuteczności naprawy, obok struktury geometrycznej powierzchni podkładu ("Materiały Budowlane" 9/2006) i stopnia jego mikrozarysowania ("Materiały Budowlane" 12/2006), decyduje fizykochemiczna kompatybilność podkładu betonowego i materiału naprawianego. Wcelu uzyskania dobrej przyczepności ciekłego materiału naprawczego do mineralnego podłoża naprawianego (beton) stosuje się materiały [...]

Posadzki żywiczne w parkingach DOI:10.15199/33.2015.11.26


  Posadzki żywiczne są istotnym elementem służącym zapewnieniu trwałości różnego rodzaju konstrukcji parkingowych. Wykonywanie płyt betonowych wiąże się z przepisami dotyczącymi żelbetu, natomiast posadzki przemysłowe nie są głównym tematem żadnej normy. W artykule omówiono wymagania dotyczące systemów ochrony powierzchniowej wg PN-EN 1504-2 oraz wytycznych DAfStb-Guideline. Przeanalizowano zagadnienie doboru posadzek jako elementu strategii zarządzania konstrukcją zgodną z PN-EN 1504-9. Słowa kluczowe: garaże i parkingi, ochrona powierzchniowa, posadzki żywiczne.Parkingi wielopoziomowe i inne konstrukcje parkingowe są nieodłączną częścią nowoczesnego środowiska miejskiego. Podlegają one obciążeniom mechanicznym od ruchu samochodów, a także oddziaływaniom środowiska zewnętrznego, takim jak wilgoć, zamrażanie i odmrażanie oraz cykliczne zmiany temperatury (parkingi zewnętrzne) i sole odladzające. Warunki wilgotnościowe zależą od klimatu, ruchu pojazdów oraz ogrzewania i klimatyzacji. Przenoszenie przez samochody wody deszczowej oraz soli odladzających sprawia, że nawet parkingi wewnętrzne są narażone na większą wilgotność niż sąsiadujące budynki. Obecność jonów chlorkowych w solach odladzających uważa się za jeden z najistotniejszych czynników powodujących korozję zbrojenia i znacznie obniżających trwałość parkingów. Badania Szwedzkiego Instytutu Cementu i Betonu [1] wskazują, że do najczęściej obserwowanych uszkodzeń płyt żelbetowych w konstrukcjach parkingowych należą: korozja zbrojenia (29%); przecieki wody (21%); wykruszenia (19%) oraz rysy i spękania (17%). Wymagania dotyczące parkingów obejmują: trwałość; odprowadzanie wody; odporność na ścieranie; ochronę pożarową; możliwość naprawy; ekonomikę; estetykę; spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie trwałości parkingów uważane jest za najważniejsze wyzwanie, o ile parking nie jest przeznaczony jedynie do tymczasowego użytkowania. Dobrze zaproje[...]

 Strona 1  Następna strona »