Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Dominika GAWORSKA-KONIAREK "

Measurement of the losses of electrical steel sheet samples at high magnetic flux density

Czytaj za darmo! »

The paper presents an integral sampling method which enables one to determine not only magnetization characteristics, but also loss at deep saturation magnetization. The peculiarities of the method, the obtained typical hysteresis loops and the calculated loss values are discussed.. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę próbkowania całkowego pozwalającą wyznaczyć nie tylko charakterystyki magnesowania ale również stratności w obszarze nasycenia magnetycznego. Przedyskutowano właściwości metody, otrzymane przykładowe przebiegi pętli histerezy oraz wyniki obliczonych wartości stratności. (Pomiar stratności próbek blach elektrotechnicznych w obszarze nasycenia magnetycznego). Słowa kluczowe: blacha elektrotechniczna, pomiar stratności, pętla histerezy, duża gęstość strumienia magnetycznego Keywords: electrical steel sheet, loss measurement, hysteresis loop area, high magnetic flux density Introduction Magnetic flux density in the cores of electrical machines can reach a significant level, since the magnetic induction in tooth material is often close to saturation one [1, 2]. The calculation of the behavior of the machine’s core in such conditions is usually impossible due to lack of relevant data. Magnetic properties (especially total energy loss) of electrical steel sheets are usually measured up to a peak polarization of Jp = 1.5 T - in the case of nonoriented electrical steel sheets and Jp=1.7 T - for oriented ones - according with requirements of the standards. One of the main causes of such situations are the problems which are encountered when measuring the losses at area saturation. The measurement of loss poses a great challenge for the measuring systems used to determine the electromagnetic properties of electrical steel sheets since adequately deep magnetization of the tested sheet specimen needs to be obtained while maintaining the sinusoidal waveform of induction. The maintenance of the sinusoidal waveform o[...]

Local magnetisation of a grain-oriented electrical steel sheet DOI:10.15199/48.2015.04.06

Czytaj za darmo! »

In the paper, the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its was discussed. Also, experimental results of local magnetisation distribution of the grain-oriented electrical steel sheets area with different width magnetised asymmetrically from one of its surfaces were shown. Streszczenie.W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiaru rozkładu indukcji na orientowanych blachach elektrotechnicznych o różnej szerokości. Lokalne magnesowania orientowanej blachy elektrotechnicznej Keywords: electrical steel sheet, magnetic measurements, local magnetisationdistribution. Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, pomiary magnetyczne, lokalnyrozkład namagnesowania. Introduction Electrical steel sheets are basic materials used for production of magnetic cores for electromagnetic machines and devices. Commonly magnetic properties of electrical steel sheets determined in test circuits such as an Epstein frame or Single Sheet Tester (SST) differ greatly from the properties for ready-made magnetic cores. For these properties, the influence of the engineering process employed for machining electrical steel sheet, the method of stacking, the shape of the core, openworking for processing and ventilation purposes, etc. is not considered. The above processing operations substantially affect the magnetic properties of the core [1-4]. Thus, a control of local magnetic properties during key stages of the production cycle is required to obtain good technical parameters in high-efficiency electromagnetic devices. Magnetic properties of punched parts of electrical steel sheet canno[...]

Pomiar anizotropii przenikalności magnetycznej i stratności za pomocą systemu do badań właściwości magnetycznych w polach wirujących

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie systemu do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów ferromagnetycznych w polach wirujących do pomiaru anizotropii właściwości magnetycznych. Metoda nie wymaga obracania badanego obiektu lub aparatury pomiarowej podczas pomiaru, a jedynie sterowania systemem pomiarowym z poziomu programu operatorskiego. Abstract. An application of computerized measuring system designed for measurement of magnetic properties of ferromagnetic materials under rotational fields to measurements of magnetic properties anisotropy is presented. An effective alternative solution for the measurement of magnetic properties in different directions, without the need to shift the sample or measuring apparatus but only by setting of measuring system by application program is proposed. (Measurement of magnetic permeability and total specific loss anisotropy using computerized system for measurements under rotational fields) Słowa kluczowe: pomiary anizotropii właściwości magnetycznych, pola wirujące, pomiary magnetyczne. Keywords: magnetic properties anisotropy measurement, rotational fields, magnetic measurements. Wstęp Parametry magnetyczne i warunki, w jakich powinny być badane blachy elektrotechniczne, zarówno orientowane jak i nieorientowane precyzuje norma techniczna. Jednakże warunki, w których wykonywane są pomiary bardzo często odbiegają od warunków eksploatacji magnetowodów wykonanych z blach. Wartości parametrów magnetycznych otrzymanych na drodze pomiarów za pomocą tradycyjnie stosowanych urządzeń (aparat Epsteina, Single Sheet Tester) nie uwzględniają szeregu właściwości blach w zakresie kształtu i wykroju elementów dla maszynach wirujących [1]. Pomiary takie zazwyczaj wykonywane są wyłącznie w dwóch kierunkach: w kierunku walcowania i prostopadłym do kierunku walcowania. W praktyce bardziej przydatna jest znajomość parametrów magnetycznych badanych materiałów ferromagnetycznych dla dowolnego obrotu wektora magnesowania [...]

Problemy pomiaru właściwości magnetycznych gotowych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedyskutowano możliwości spełnienia wymagań jednorodnego magnesowania badanego obiektu pod kątem pomiaru właściwości magnetycznych metodą nieniszczącą. Przedstawiono również konkretne rozwiązanie układu probierczego dla ażurowanego, zamkniętego wykroju blachy elektrotechnicznej wchodzącego w skład pakietu stojana silnika małej mocy. Podano również przykładowe wyniki pomiarów wielkości magnetycznych charakteryzujących właściwości badanego fragmentu magnetowodu. Abstract. The paper presents the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its. The possibility of meeting requirements of homogeneous magnetization of the tested object for measurements of magnetic properties by means of non-destructive method is also discussed. Also a specific solution for the both open and closed punched parts of electrical steels forming magnetic core of low-power motor stator is presented. The paper also provides examples of measurement results of the magnetic properties of punched part of electric motor core. (Problems in measurements of magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of non-destructive method). Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, pomiar właściwości magnetycznych, metoda nieniszcząca, bezpośredni pomiar natężenia pola magnetycznego. Keywords: electrotechnical steel sheets, measurements of magnetic properties, non-destructive .method, indirect measurement of magnetic field strength Wstęp Blachy elektrotechniczne są podstawowym materiałem magnetycznie miękkim stosowanym w produkcji magnetowodów maszyn i urządzeń elektromagnetycznych. Jakość magnetowodu, poziom jego właściwości magnetycznych ściśle zal[...]

Magnetic Field Strength Sensor DOI:10.15199/48.2017.07.09

Czytaj za darmo! »

For assessment of magnetic properties of an object, measurement and appropriate assignment of basic magnetic quantities are necessary. The quantities include induction and strength of magnetic field. A way of magnetizing a tested sample should enable determining magnetic properties of the material not the object. This enforces using uniform distribution of a tangent component of magnetic field strength in the measurement region of the tested object. Fulfilling of this condition is very difficult even in case of standardized test circuits, such as an Epstein frame, Single Sheet Tester (SST) or toroidal sample in which absolute values of magnetic properties of electrotechnical sheets are determined from flow and magnetic induction laws. From the metrological point of view, a proper acquisition of measuring signals, reflecting magnetic parameters of a tested object, is necessary. Simultaneously measured pairs of magnetic quantities should be assigned to the same measurement region, unambiguously defined in terms of magnetization state. In standardized test systems with a closed magnetic circuit and defined sample cross-section, the magnetic field strength measurement causes essential problems regardless of the way of its realization. In practice, different methods of measurement of magnetic field strengths are used. They impose different requirements on the methods of magnetization and acquisition of signal from an examined object, the way of conversion the measured signal, influence of disturbances on the measured signals and so on. The possibility of measuring magnetic field strength in a ferromagnetic material follows from the second Maxwell equation. In standardized test circuits forming a closed magnetic circuit, the strength of magnetic field is determined by indirect method based on a connection with magnetizing current, expressed by the dependence: (1) ∮ 􀡴 􀵉 􀝀􀢒 􀵌 [...]

Nanoskopowa analiza orientacji domen magnetycznych z wykorzystaniem technik bliskiego pola

Czytaj za darmo! »

NiFe thin films deposited onto Si substrate at room temperature via impulse magnetron sputtering. Magnetron deposition was carried out in sputtering power 550 W and different argon pressure (0.4, 1.0, 4.0 Pa). The ferromagnetic layers thicknesses were 80, 150 and 120 nm respectively. The samples were characterized by X-Ray diffraction. Effect of sputtering parameters on domain structure, as explored by magnetic force microscopy (MFM), was focused. The investigation showed a variety of magnetic domain microstructures (Utilisation of Near Field Microscopy for Nanoscopic Analysis of Magnetic Domain Orientation). Streszczenie. Cienkie warstwy NiFe otrzymano na szkle kwarcowym za pomocą impulsowego rozpylania magnetronowego. Proces nakładania prowadzono przy stałej mocy (550 W) i różnym ciśnieniu gazu roboczego (0,4, 1,0, 4,0 Pa). Zbadano strukturę domenową otrzymanych warstw za pomocą mikroskopii sił magnetycznych (MFM). Grubość powłok zawierała się w przedziale od 80 do 150 nm. Keywords: magnetic force microscopy, magnetic domains, thin films Ni-Fe, magnetron sputtering. Słowa kluczowe: mikroskopia sił magnetycznych, domeny magnetyczne, cienkie warstwy Ni-Fe, rozpylanie magnetronowe. Wstęp Nanotechnologia, będąca nowym kierunkiem nauki, powstałym w wyniku intensywnego jej rozwoju umożliwia prowadzenie badań na poziomie mikro- i nanoskopowym. Stosowanie nieustannie rozwijanych, nowoczesnych narzędzi badawczych pozwala na określenie właściwości materiałów trudnych lub niemożliwych do opisania za pomocą tradycyjnych metod. Mikroskopia bliskiego pola, w szczególności mikroskopia sił atomowych (AFM, ang. Atomic Force Microscopy) dostarcza informacji na temat różnych właściwości powierzchni badanego obiektu [1, 2]. Możliwe jest to dzięki pomiarowi sił Van der Waalsa, lepkości, magnetycznych i elektrostatycznych występujących między badaną powierzchnią, a skanującym ostrzem znajdującym się w odległości od uła[...]

 Strona 1