Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Jivan-Coteti"

Zasady oceny technicznej wyrobów do izolacji wodochronnej i odwodnienia obiektów mostowych DOI:10.15199/33.2019.04.12


  Wartykule omówiono zagadnienia dotyczące oceny technicznej wyrobu budowlanego umożliwiającej wprowadzenie go do obrotu lub udostępnienie na polskim rynku na przykładzie wyrobów do odwodnienia obiektówmostowych (rysunek). Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące jeszcze obowiązujących aprobat technicznych (AT) oraz wydawanych krajowych ocen technicznych (KOT), a także różnice dotyczące metody oceny technicznej omawianych wyrobów, takich jak: ● zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe izolacje wodochronne w arkuszach stosowane pod nawierzchnie mostowe i roztwory asfaltowe do gruntowania betonu; ● sączki z tworzyw sztucznych do odwadniania izolacji pod nawierzchnią mostową. Obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych były konsekwencją wejścia w życie 1 lipca 2013 r. Rozporządzenia [1]. System regulują przepisy [2 ÷ 6]. Aprobaty techniczne a krajowe oceny techniczne Istotną zmianą było zastąpienie aprobat technicznych udzielanych przez jednostki określ[...]

Zasady oceny technicznej polimerobetonowych gzymsów mostowych i izolacjonawierzchni mostowych DOI:10.15199/33.2019.07.06


  Artykuł stanowi kontynuację zagadnień omówionych w publikacji Zasady oceny technicznej wyrobów do izolacji wodochronnej i odwodnienia obiektów mostowych, która ukazała się w kwietniowym numerze miesięcznika "Materiały Budowlane" (4/2019). Przedstawiono w nim zasady oceny technicznej polimerobetonowego gzymsu prefabrykowanego i izolacjonawierzchni zgodnie z wymaganiami stawianymi w Krajowych Ocenach Technicznych. Krajowe Oceny Techniczne (KOT) są wydawane od 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy [6] i rozporządzenia [2]. Dotyczą wyrobów budowlanych określonych w rozporządzeniu [3] zmienionym rozporządzeniem [4]. Udzielone Aprobaty Techniczne (AT) mogą być wykorzystywane jako KOT do końca okresu ich ważności na mocy przepisów przejściowych określonychwustawie [7].KOT umożliwia wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowymwyrobu budowlanego, który nie jest oznakowany CE i nie jest objęty lub jest nie wpełni objęty zakresemPolskiejNormy. Stanowi dla producenta podstawę do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym zgodnie z [3, 4, 6]. Izolacjonawierzchnie i gzymsy polimerobetonowe są stosowane przy budowie drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich oraz obiektów kolei miejskiej i metra, przede wszystkim jako bariery wodoszczelne oraz do ochrony i zabezpieczania powierzchni, do których nie powinna dotrzeć woda. Ich właściwości przeciwwilgociowe i wodoszczelne zapewniają, pod warunkiem prawidłowego dobrania rozwiązań projektowych i materiałowych oraz wykonania[...]

 Strona 1