Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Beata Kucharska"

Właściwości korozyjne warstw kompozytowych Ni-P/Si3N4 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości korozyjnych warstw Ni-P i kompozytowych Ni-P/Si3N4 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na podłożu aluminiowym. Badania korozyjne realizowano metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej w środowisku 0,5M roztworu NaCl. Metodą potencjodynamiczną wyznaczono krzywe polaryzacji anodowej, gęstość prądu korozyjnego oraz potencjały korozyjne. Metoda spektroskopii impedancyjnej posłużyła do wyznaczenia częstotliwościowych charakterystyk amplitudowych w postaci wykresów Nyquista oraz fazowych w postaci wykresów Bodego badanych układów korozyjnych. Do interpretacji wyznaczonych widm impedancyjnych określono elektryczny obwód zastępczy oraz wyznaczono parametry jego elementów. Za pomocą komputerowej analizy obrazu wyznaczono zawarto[...]

Odporność korozyjna warstw kompozytowych Ni-P/MoS2 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium

Czytaj za darmo! »

Zbadano i oceniono właściwości korozyjne warstw kompozytowych Ni-P/MoS2 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium (A2). W celach porównawczych badano również warstwy Ni-P oraz materiał podłoża. Badania korozyjne realizowano metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej w 0,5M roztworze NaCl. Przedstawiono charakterystyki prądowe oraz parametry korozyjne badanych materiałów. Wyniki pomiarów impedancyjnych oraz modelowania badanych układów korozyjnych za pomocą obwodów elektrycznych przedstawiono w postaci amplitudowych i fazowych charakterystyk częstotliwościowych. Metodą komputerowej analizy obrazu wyznaczono zawartość fazy ceramicznej w materiale kompozytowym. Za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej dokonano analizy topografi i i morfologii powierzchni wytworzonych warstw oraz oceniono zniszczenia korozyjne. Słowa kluczowe: warstwy kompozytowe Ni-P/MoS2, siarczek molibdenu, odporność korozyjna, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja Corrosion properties of the Ni-P/ MoS2 composite layers produced by electroless plating on the aluminum The aim of this work is the evaluation of corrosion properties of composite Ni-P/MoS2 and nickel Ni-P layers deposited on an aluminum substrate by the chemical reduction method. The examinations of the morphology of the deposited coatings Ni-P and Ni-P/ MoS2 and their deterioration rates after the corrosion tests were characterized using scanning (SEM) techniques. The polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) examinations were realized in the 0,5M solution of NaCl. Results of these examinations are reported and compared. The polarization curves (j = f(E)) and corrosion parameters have been determined by the potentiodynamic method. The impedance measurements were represented in the form of Nyquis[...]

Struktura i właściwości tribologiczne warstw kompozytowych Ni-P/MoS2

Czytaj za darmo! »

Aluminium i jego stopy jako materiały charakteryzujące się małym ciężarem właściwym oraz dużą plastycznością są szeroko stosowane w technice. Jednak zakres ich zastosowania w niezawodnie działających urządzeniach jest w dużej mierze ograniczony zarówno niewystarczającą twardością, jak i małą odpornością na zużycie przez tarcie oraz małą odpornością na korozję. Jedną z metod polepszania użytkowych właściwości wyrobów ze stopów lekkich jest wytwarzanie na ich powierzchni warstwy z materiałów kompozytowych. Właściwości takich warstw można projektować efektywnie przez odpowiedni dobór materiału osnowy oraz rodzaju i zawartości fazy dyspersyjnej. Dzięki takim warstwom powierzchniowym spektrum zastosowania wyrobów z aluminium i jego stopów można znacznie poszerzyć, w szczególności w obszarach, gdzie istotna jest maksymalnie możliwa redukcja masy z jednoczesnym uzyskaniem dobrej odporności na korozję oraz na zużycie ścierne [1÷3]. W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i właściwości tribologicznych warstw kompozytowych Ni-P/MoS2 wytworzonych metodą redukcji chemicznej. Połączenie w materiale kompozytowym twardego i odpornego na korozję stopu Ni-P ze stałym siarczkiem molibdenu MoS2 pozwala uzyskać materiały sprawdzające się doskonale w warunkach, gdzie wymagana jest dobra odporność na zużycie ścierne, w szczególności elementów działających w warunkach ekstremalnej próżni i temperatury. Heksagonalna budowa siarczku molibdenu powoduje obniżenie współczynnika tarcia, z[...]

Charakterystyka właściwości korozyjnych nanokompozytowych warstw niklowych wytwarzanych metodą elektrochemiczną


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej warstw niklowych i kompozytowych Ni/PTFE, Ni/Si3N4, Ni/PTFE/Si3N4 o nanokrystalicznej strukturze wywarzanych metodą elektrochemiczną na aluminiowym podłożu. Metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) przeprowadzono analizę strukturalną wytworzonych warstw. Badania właściwości korozyjnych warstw niklowych i kompozytowych realizowano elektrochemicznymi metodami potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej. Wyznaczono charakterystyki prądowe j = f(E), gęstość prądu korozyjnego, potencjały korozyjne oraz widma impedancyjne w postaci diagramów Nyquista i Bodego. Do interpretacji widm impedancyjnych wyznaczono elektryczne obwody zastępcze oraz określono parametry ich elementów. Słowa kluczowe: warstwy kompozytowe Ni/PTFE, Ni/PTFE/Si3N4, odporność korozyjna, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja Characterizations of corrosive properties of nickel nanocomposite surface layers produced by electrochemical method This paper presents the results of studies on corrosion resistance of nanocrystalline nickel Ni and composite layers of Ni/PTFE, Ni/ Si3N4, Ni/PTFE/Si3N4 structures produced by electrochemical method on aluminum substrate. By scanning electron microscopy (SEM) was carried out structural analysis of the layers. For researches of corrosive properties of nickel and composite layers were implemented potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy methods. Current characteristics j = f(E[...]

Kształtowanie struktury i właściwości nanokompozytowych warstw Ni/Si3N4/PTFE metodą elektrokrystalizacji

Czytaj za darmo! »

Materiały aluminiowe charakteryzujące się małym ciężarem właściwym, dużą plastycznością i wytrzymałością oraz łatwością obróbki są szeroko stosowane w technice. Niezawodność działania urządzeń wykonanych z tego typu materiałów jest w dużym stopniu ograniczona zarówno niewystarczającą ich twardością i odpornością na zużycie przez tarcie, jak i małą odpornością na korozję. Jedną z metod korzystnego modyfikowania użytkowych właściwości wyrobów z aluminium i jego stopów jest wytwarzanie na ich powierzchni warstwy z materiałów kompozytowych. W materiałach kompozytowych przez odpowiedni dobór komponentów można w szerokim zakresie kształtować właściwości i dostosowywać je do wymagań stawianych w warunkach eksploatacji wyrobów [1÷3]. Przedmiotem badań zrealizowanych w ramach prezentowanej pracy są warstwy kompozytowe wytwarzane metodą elektrokrystalizacji z nanokrystaliczną osnową niklową oraz fazami dyspersyjnymi w postaci cząstek politetrafluoroetylenu (PTFE) oraz cząstek azotku krzemu Si3N4. Wytworzenie na powierzchni wyrobów z materiałów aluminiowych warstw kompozytowych Ni/Si3N4/PTFE o odpornej na zużycie i korozję nanokrystalicznej osnowie niklowej z fazami dyspersyjnymi w postaci smarnych, odpornych chemicznie i termicznie cząstek politetrafluoroetylenu oraz twardych cząstek azotku krzemu, pozwala na uzyskanie takich efektów, jak przedłużenie trwałości pokrytych elementów, szczególnie współpracujących z innymi w układach ciernych, płynną współpracę tego rodzaju układów i dużą twardość [4÷14]. Celem zrealizowanych badań było określenie wpływu parametrów procesu na strukturę i właściwości nanokompozytowych warstw Ni/Si3N4/PTFE wytwarzanych metodą elektrokrystalizacji na aluminium 1050A oraz stopie 2017. W celach porównawczych badania obejmowały również warstwy niklowe o strukturze nanokrystalicznej. METODYKA BADAŃ Warstwy kompozytowe z osnową niklową i dyspersyjnymi fazami ceramiczną oraz polimerową były wytwarzane metodą elekt[...]

Wpływ ciśnienia prasowania na właściwości kompozytów WCCo-cBN wytwarzanych metodą PPS DOI:10.15199/28.2015.6.34


  Influence of load on the properties of WCCo-cBN composites produced by the PPS method Cubic boron nitride (cBN) is the material next to diamond in respect of hardness and heat conductivity, but, contrary to diamond, it shows weak reactivity with ferrous materials. In view of these properties, cubic boron nitride is an excellent material for the fabrication of cutting tools such as e.g. those made of heat-treated steels, nickel-based alloys, or cobalt. Under elevated temperature and under normal pressure, cubic boron nitride undergoes transformation into its stable phase hBN. Traditional cBN sinters (polycrystalline cubic boron nitride — PCBN) with a metallic matrix are usually sintered using the expensive High Pressure High Temperature (HPHT) method which requires high pressure of 4÷5 GPa to avoid the transformation of hard cBN into its soft hexagonal hBN phase. The present study is concerned with how the load affect on the properties of the WCCo composites which contain 20 vol. % of cBN with the particle size ranging from 5 to 12 μm. The powders were sintered in an apparatus for high-current pulse sintering (Pulse Plasma Sintering). The idea underlying the process is to heat the pre-consolidated powder using electric pulses, the heating being realized via the Joule heat dissipated at the contacts between the individual powder particles. During the electric current impulses the instantaneous temperature on the powder particle surfaces reaches several thousand Celsius degrees, and after the current decays, it quickly falls to the prescribed sintering temperature. The study showed that the sintering at the temperature 1100°C, under the load 30 MPa (in the first stage) and 100 MPa (in the second stage), for 10 min yielded sinters with the density above 99% GT with hardness of about 223 HV10. Key words: pulse plasma sintering, cubic boron nitride (cBN), cemented carbides, composites. Regularny azotek boru (cBN) jest drugim po diamencie[...]

Microstructure studies of nickel-carbon nanotubes nanocomposite coatings formed by electrodeposition DOI:10.15199/28.2016.1.3


  Many researchers nowadays concentrate on nanocrystalline metal-matrix composites, as well as on composites reinforced by nanoparticles, to find more suited materials to be used in aviation, nuclear power plants or as a hydrogen storage for fuel cells. The aim of this paper was to investigate the possibility of producing nanocrystalline nickel-based composite coatings reinforced by carbon nanotubes (Ni-CNT). The goal was to obtain well immersed carbon nanotubes fully dispersed in nanocrystalline nickel matrix by using standard electrochemical deposition equipment and modify the process by changing parameters like bath composition, additives, nanotubes content or stirring method. The effect of optimization of these parameters on composite’s microstructure, surface topography and nanohardness was investigated. Also, usefulness of different approach, so called “stirring electrode" was examined. Scanning electron microscopy, transmission electron microscopy with electron diffraction, X-ray diffraction and Raman spectroscopy were used to determine the microstructure of obtained coatings. Key words: nickel nanocomposite, carbon nanotubes, metal-matrix composite, microstructure, nanohardness.1. INTRODUCTION Many researchers are now focusing on the development of the composites with nanocrystalline metal matrix and composites reinforced by the nanoparticles [1÷3]. Since the discovery of carbon nanotubes [4] an intensive work has been done in attempt to exploit their properties, and tries has been made to include them as a reinforcement of nanocomposites [5÷7]. Composites like that are used in aerospace, nuclear energy and as the storage of hydrogen in fuel cells [5]. An example of such a material is a nanocrystalline nickel matrix based nanocomposite reinforced by carbon nanotubes (Ni/CNTs). They are currently attempts to produce this type of material in the form of geometric solids with significant volumes, such as a few millimeters[...]

Structure and adhesion of nickel-phosphorus coatings plated on the nitrided 1.2343 (WCL) steel DOI:10.15199/28.2017.6.1


  1. INTRODUCTION Modern industry requires use of materials with such properties as, high hardness, fatigue strength, wear and corrosion resistance. Surface engineering, especially recently developed hybrid technologies, which involve the use of two or more surface treatments, allow to meet these requirements. These processes result in manufacturing of composite layers with new, improved and complementary properties when compared to layers produced in separate processes [1]. In this study hybrid method consists of plasma nitriding and electroless nickel plating. Plasma nitriding of steel processes allow producing nitrided layers of specified structure [2, 3], guaranteeing increase in hardness, wear resistance and fatigue strength [1÷5]. Meanwhile, electroless nickel plating, which is widely used in industry, enables the production of coatings characterized by high corrosion resistance. Subsequent heat treatment of the Ni(P) coating leads to its increased hardness and wear resistance [6, 7]. Production of composite layers consisting of nitrided layer and Ni(P) coating requires good adhesion of the coating to the nitrided substrate. In the study, the influence of nitrided layers’ structure (phase composition) and surface topography on adhesion of Ni(P) coating was investigated. The study includes results of tests on surfaces roughness, composite layers microstructure, as well as their hardness and adhesion. 2. EXPERIMENTAL PROCEDURE The material examined in the experiments was 1.2343 (WCL) steel with following chemical composition (mass %): C - 0.32÷0.42%, Cr - 4.5÷5.5%, Mn - 0.2÷0.6%, Si - 0.8÷1.2%, Mo - 1.2÷1.5%, V - 0.3÷0.5%, Fe - balance, hardened and tempered to hardness of 49 HRC. Specimens sized at Ø40×4.3 mm were subjected to glow discharge nitriding in the mixture of N2 and H2 (1:1) at a temperature of 530°C and a pressure of 2.5 hPa for 6 h. Then, part of the samples were grinded on #220 or #800 abrasive pap[...]

Korozja powłok kompozytowych na osnowie nanokrystalicznego niklu zbrojonych nanorurkami węglowymi DOI:10.15199/28.2015.3.2


  Wielu badaczy koncentruje się obecnie na pracach nad kompozytami z nanokrystaliczną osnową metalową, a także nad kompozytami wzmocnionymi nanocząstkami [1÷3], aby zastosować je w lotnictwie, energetyce jądrowej lub przy przechowywaniu wodoru do ogniw paliwowych [4]. Celem prezentowanej pracy było zbadanie odporności korozyjnej nanokrystalicznych powłok kompozytowych na osnowie niklu wzmocnionych nanorurkami węglowymi (Ni\CNT). Istotne było uzyskanie struktury dobrze zdyspergowanych nanorurek węglowych w osnowie nanokrystalicznego niklu za pomocą standardowego sprzętu do osadzania elektrochemicznego. Procesy były modyfikowane przez zmianę parametrów, takich jak: skład kąpieli (dodatki organiczne, zawartość nanorurek), gęstość prądu czy szybkość mieszania mechanicznego, lub zastosowanie odmiennego rozwiązania technologicznego - tzw. wirującej elektrody. Zbadany został wpływ tych parametrów procesu na właściwości korozyjne kompozytu oraz na jego mikrostrukturę i topografię powierzchni. W celu określenia mikrostruktury otrzymanych powłok użyte zostały techniki mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej z dyfrakcją elektronów oraz spektroskopia Ramana. Właściwości korozyjne zbadano w 0,5 M roztworze NaCl metodami impedancyjną spektroskopią elektrochemiczną i potencjodynamiczną.1. WPROWADZENIE Wielu badaczy koncentruje się obecnie na kompozytach z nanokrystaliczną osnową metalową, a także kompozytach wzmocnionych nanocząstkami [1÷3]. Od czasu odkrycia nanorurek węglowych [4] prowadzi się intensywne prace nad ich wykorzystaniem w technice, w tym również jako zbrojenie nanokompozytów [1÷3,5]. Stosuje się je w lotnictwie, energetyce jądrowej oraz przy przechowywaniu wodoru w ogniwach paliwowych [5]. Przykładem takiego materiału jest nanokompozyt na osnowie nanokrystalicznego niklu zbrojony nanorurkami węglowymi (Ni/CNTs). Trwają próby wytworzenia tego typu materiału w postaci litej, czyli w[...]

 Strona 1