Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Karbowska"

Badanie wpływu wilgoci higroskopijnej i przemijającej na wartość opałową węgla pochodzącego z kopalń należących do Górnośląskiego Zagłębia Węglowego DOI:10.15199/62.2018.2.4


  Chociaż obecnie węgiel budzi wiele kontrowersji w zakresie ochrony środowiska, to na korzyść przemawia jego względnie niska cena. Zasoby węgla są dostępne we wszystkich regionach świata i szacuje się, że zostaną wyczerpane za ok. 460 lat. Światowe zasoby węgla wg Euracoal wynoszą 726 mld t1). Wydobywany jest w ponad 50 krajach. Dostępność innych nieodnawialnych źródeł energii jest bardziej ograniczona niż w przypadku węgla. Europejska produkcja węgla stanowi 14% światowego wydobycia. Węgiel kamienny stanowi 81,9% a brunatny 18,1% zasobów tego minerału2). Największe zasoby węgla znajdują się w USA (238,3 mld t czyli 28,8% zasobów światowych). Pokaźne zasoby mają również Rosja (157,0 mld t) i Chiny (114,5 mld t). W Europie znaczące zasoby posiada Ukraina 206 97/2(2018) Dr hab. inż. Bogdan WYRWAS w roku 1987 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej na tym samym wydziale. Specjalność - biodegradacja i analityka związków powierzchniowo czynnych, modyfikacje i rozwój metod oznaczania związków powierzchniowo czynnych. Table. Classification of coal by types11) Tabela. Klasyfikacja węgla kamiennego wg typów11) Typ węgla Parametry klasyfikacyjne zawartość Ogólna charakterystyka części lotnych Vb, % zdolność spiekania RI dylatacjab, % ciepło spalania Qb c, Nazwa wyróżnik kcal/kg Węgiel płomienny 31,1 powyżej 28 poniżej lub równe 5 nie normalizuje się poniżej lub równe 7400 węgiel energetyczny do wszystkich typów 31,2 powyżej 7400 palenisk rusztowych i pyłowych Węgiel gazowopłomienny 32,1 powyżej 28 5-20 nie normalizuje się węgiel energetyczny 32,2 20-45 do wszystkich typów palenisk Węgiel gazowy 33 powyżej 28 45-55 węgiel energetyczny do palenisk rusztowych, komorowych, pyłowych Węgiel gazowokoksowy 34 powyżej 28 powyżej 55 węgiel energetyczny do wszystkich typów palenisk rusztowych i pyłowych Węgiel ortokoksowy 3[...]

Determination of thallium by differential pulse anodic stripping voltammetry Oznaczanie talu metodą pulsowej różnicowej woltamperometrii anodowej stripingowej DOI:10.12916/przemchem.2014.978


  Presence of Pb, Sb, Bi and Cu in enviromental samples disturbs detn. of Th by differential pulse anodic stripping voltammetry. Effect of surfactants and ethylenediaminetetraacetic acid of the anal. course was discused. Dokonano oceny interferencji spowodowanych obecnością ołowiu, antymonu, bizmutu oraz miedzi w oznaczaniu talu metodą pulsowej różnicowej woltamperometrii anodowej stripingowej. Przedstawiono wpływ surfaktantów i EDTA na dokładność oznaczeń talu. Zaprezentowano alternatywne rozwiązania umożliwiające eliminację interferencji w praktyce analitycznej. Tal jest pierwiastkiem szeroko rozpowszechnionym w środowisku, jednak występuje on przeważnie w bardzo małych stężeniach. W przyrodzie występuje głównie w minerałach siarczkowych. W skorupie ziemskiej stężenie talu wynosi ok. 0,7 mg/kg1). Charakteryzuje się dużą toksycznością, wykazując m.in. działanie mutagenne, rakotwórcze i teratogenne. Jest on toksyczny dla ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów, a jego szkodliwość jest porównywalna ze szkodliwością kadmu, rtęci, ołowiu i miedzi. Wszystko to powoduje konieczność oznaczania zawartości talu w powietrzu, wodzie i glebie2). Tal należy do pierwiastków, których mobilność w środowisku naturalnym jest słabo zbadana, co wynika z braku odpowiednich metod analitycznych. Głównym źródłem talu w środowisku są rudy siarczkowe, węgle, osady denne i gleby3). Toksyczność środowiskowa talu zależy od warunków jego uwalniania do środowiska. Toksyczne działanie związków talu wynika z podobieństwa jonu talu(I) do jonu potasu. Tal wchodzi w ścieżki metaboliczne potasu. Jest on absorbowany przez skórę i błony śluzowe, szybko rozprzestrzenia się w organizmie i gromadzi w kościach, w nerkach oraz w centralnym układzie nerwowym4). W tabelach 1 i 2 przedstawiono informacje na temat ilości talu w przyrodzie5). Tal jest dobrze przyswajalny przez organizmy roślinne, głównie poprzez korzenie oraz liście. Przy zawartości metalu ok. 2 mg/kg może[...]

 Strona 1