Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Parkasiewicz"

Oddziaływanie na budynki poziomych odkształceń podłoża górniczego o charakterze ściskania DOI:10.15199/33.2015.11.07


  W artykule omówiono problem oddziaływania na budynki w aktywnym górniczo obszarze poziomych odkształceń gruntu powodujących jego zagęszczenie. Przedstawiono przykłady uszkodzeń typowych dla tego rodzajuwpływóworaz symulacje numeryczne, których celem było określenie przyczyn powstawania uszkodzeń. Podano również metody redukowania negatywnego oddziaływania odkształceń poziomych gruntu (ε < 0) na konstrukcję budynków. Słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, uszkodzenia budynków, analiza numeryczna. Abstract. The article discusses the problem of impact on buildings horizontal deformation of the soil causing its thickening in the active mining area. Provides examples of damage typical for this kind of influence and numerical simulations whose aim was to determine the causes of damage. The paper also specified the methods used to reduce the negative impact of horizontal soil deformation (ε < 0) for the construction of buildings. Keywords:mining exploitation, damages of buildings, numerical analysis.Podziemna eksploatacja górnicza kopalin powoduje przemieszczenia elementów górotworu, których skutkiem są deformacje terenu o charakterze ciągłym,występującewformie tzw. górniczych niecek obniżeniowych (rysunek 1). Opisywane są one za pomocą pionowego w oraz poziomego u przemieszczenia (obniżenia) terenu, jego nachylenia T, krzywizny K lub promienia krzywizny R = 1/K oraz odkształceń poziomych ε. Odkształcenia poziome gruntu (ε < 0) mają niekorzystnywpływna konstrukcję ścian zagłębionych w gruncie, powodując ich wytężenie, często objawiające się spękaniami. Na skutek oddziaływania pełzania gruntu zwiększa się jego parcie na ściany zewnętrzne budynku wczęści poniżej poziomu terenu oraz dochodzi do kumulacji poziomych sił ściskających w konstrukcji ścian, szczególnie w przypadku zwartej zabudowy, której segmenty nie są zdylatowane lub których dylatacje są niedrożne. Charakter oddziaływania poziomych odkształceń[...]

 Strona 1