Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Jakub FURGAŁ"

Symulacje prądów załączania transformatorów

Czytaj za darmo! »

Podczas załączania transformatorów wzrastają chwilowo wartości prądów fazowych. Wpływają one na jakość energii i powodują zakłócenia pracy wielu urządzeń elektrycznych. W artykule przedstawiono model matematyczny transformatorów użyty do symulacji przebiegów czasowych tych prądów. Na podstawie wyników obliczeń oraz rejestracji przeprowadzono analizę prądów załączania transformatora trójfazowego.[...]

Analiza prądów załączania transformatorów

Czytaj za darmo! »

Podczas załączania transformatorów płyną prądy przejściowe o dużych wartościach maksymalnych. Wpływają one na pracę transformatorów oraz na jakość energii elektrycznej. W uzwojeniach są generowane wówczas znaczne siły elektrodynamiczne, a w sieciach elektrycznych wzrastają spadki napięć. W artykule przedstawiono analizę prądów załączania transformatorów na podstawie wyników symulacji komputerow[...]

Analiza zależności napięciowo-prądowych ograniczników przepięć z tlenków metali w różnych warunkach pracy

Czytaj za darmo! »

Ograniczniki przepięć z tlenków metali są poddawane działaniu napięć roboczych i przepięć o zróżnicowanych przebiegach i wartościach maksymalnych. W artykule przedstawiono analizę zależności napięciowo-prądowych ograniczników tlenkowych w różnych warunkach pracy. Jej podstawą są wyniki badań oraz symulacje komputerowe, wykonane przy zastosowaniu wybranych modeli matematycznych ograniczników. Abstract. Metal oxide surge arresters are subjected to an action of working voltages and overvoltages with different courses and maximal values during exploitation. The analysis of voltage-current dependencies of surge arresters in different exploitation conditions is presented in the paper. Its base constitute results of investigations as well as computer simulations performed by use of mathemat[...]

Ocena uszkodzeń uzwojeń na podstawie odpowiedzi częstotliwościowych

Czytaj za darmo! »

Badania diagnostyczne uzwojeń transformatorów i maszyn elektrycznych są systematycznie rozszerzane. Stan techniczny uzwojeń wpływa bowiem w zasadniczy sposób na niezawodność pracy tych urządzeń. Do wykrywania uszkodzeń uzwojeń jest stosowana coraz szerzej metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej, a jednocześnie doskonalone są kryteria oceny stanu technicznego uzwojeń. W artykule przedstawio[...]

Badania przepięć generowanych podczas łączenia transformatorów średnich napięć

Czytaj za darmo! »

W sieciach elektrycznych średnich napięć coraz szersze zastosowanie znajdują wyłączniki próżniowe. Wyróżnia je duża trwałość i niezawodność działania. Wykazują one jednak specyficzne właściwości wpływające na przebiegi przepięć łączeniowych. W artykule przedstawiono wyniki badań przepięć generowanych podczas wyłączania i załączania transformatorów średnich napięć wyłącznikami próżniowymi. Na pod[...]

Rozpoznawanie uszkodzeń uzwojeń na podstawie funkcji przenoszenia transformatorów

Czytaj za darmo! »

Metody badań diagnostycznych transformatorów są obecnie systematycznie rozszerzane i doskonalone. Do wykrywania uszkodzeń uzwojeń coraz szerzej jest stosowana metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej. Jej podstawą są zależności częstotliwościowe funkcji przenoszenia transformatorów. Jednocześnie jest ona ciągle doskonalona. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń uzwojeń przy[...]

Analiza przepięć piorunowych w liniach kablowo-napowietrznych wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Linie kablowe wysokiego napięcia są coraz szerzej stosowane w systemach elektroenergetycznych. Przy zastosowaniu takich linii są zasilane rozdzielnie elektroenergetyczne zlokalizowane głownie w centrach miast. Są to zwykle linie o niewielkich długościach połączone z liniami napowietrznymi. W artykule przedstawiono analizę przepięć piorunowych w liniach kablowych wysokiego napięcia wykonaną na po[...]

Analiza przepięć piorunowych w liniach kablowo-napowietrznych wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Linie kablowe wysokiego napięcia są coraz szerzej stosowane w systemach elektroenergetycznych. Przy zastosowaniu takich linii są zasilane rozdzielnie elektroenergetyczne zlokalizowane głownie w centrach miast. Są to zwykle linie o niewielkich długościach połączone z liniami napowietrznymi. W artykule przedstawiono analizę przepięć piorunowych w liniach kablowych wysokiego napięcia wykonaną na po[...]

Transfer function based analysis of fast transients impact on winding insulation

Czytaj za darmo! »

Transformers in electrical power systems are subjected to overvoltages generated during fast transients due to switching operations and lightning strokes. If the frequency of incoming surge voltage matches the winding one, the corresponding resonance will be excited. Therefore external fast transients occurring in power systems might trigger internal overvoltages with large maximum value in transformer windings. Overvoltages having such character have been the root cause of many power transformer failures. The paper presents an approach to the identification of sensitive zones in the transformer windings based on the measurements of overvoltages inside windings and frequency dependences of admittance of the transformer. Streszczenie: Transformatory w układach elektroenergetycznych są poddawane działaniu przepięć generowanych podczas szybkich stanów przejściowych związanych z czynnościami łączeniowymi oraz wyładowaniami atmosferycznymi. Jeżeli częstotliwość fali napięciowej oddziałującej na uzwojenie jest równa częstotliwości własnej uzwojeń to wewnątrz transformatora może wystąpić zjawisko rezonansu. Dlatego szybkie stany przejściowe występujące w układach elektroenergetycznych mogą generować przepięcia wewnętrzne o dużych wartościach maksymalnych w uzwojeniach transformatorów. Przepięcia o takim charakterze były przyczyną awarii wielu transformatorów energetycznych. Artykuł przedstawia propozycję identyfikacji wrażliwych obszarów w uzwojeniach transformatorów na podstawie pomiarów przepięć w uzwojeniu oraz zależności częstotliwościowych admitancji transformatora. (Analiza wpływu szybkich stanów przejściowych na izolację uzwojeń na podstawie funkcji przenoszenia) Keywords: transformer windings, overvoltages, diagnostic investigations, frequency method Słowa kluczowe: uzwojenia transformatorów, przepięcia, badania diagnostyczne, metoda częstotliwościowa Introduction Transformers are subjected to fast transients during switching operations,[...]

Analysis of transient voltage distributions in transformer windings at different voltage stimuli

Czytaj za darmo! »

Transformers operating in power grid or in industrial environment are nowadays subjected to different overvoltages. Traditionally, in the case of power transformers the stresses are related to lightning and switching phenomena. In industrial networks distribution transformers are exposed to many switching operations often generating overvoltages. Transformer windings subjected to such effects are stressed due to the voltage distribution along the winding and potential resonance phenomena. External transients occurring in power systems might trigger out internal overvoltages of high maximum value in transformer windings. The paper presents results of voltage distribution measurements performed on disk and layer winding subjected to different voltage stimuli. The presented results might be used both for design and optimization of transformers windings. Streszczenie: Transformatory pracujące w układach elektroenergetycznych są obecnie narażone na działanie różnych przepięć. Tradycyjnie w przypadku transformatorów energetycznych narażenia te są związane z wyładowaniami atmosferycznymi i zjawiskami łączeniowymi. W przemysłowych sieciach rozdzielczych transformatory są poddawane działaniu wielu operacjom łączeniowym, którym zawsze towarzyszą przepięcia. Uzwojenia transformatorów poddanych działaniu takich efektów są narażone na działanie rozkładów napięcia wzdłuż uzwojenia i zjawisk rezonansowych. Zjawiska występujące w systemach elektroenergetycznych mogą generować przepięcia wewnętrzne o dużych wartościach szczytowych w uzwojeniach transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozkładów napięcia w uzwojeniu dyskowym oraz warstwowym poddanych działaniu różnych wymuszeń napięciowych. Przedstawione wyniki mogą być wykorzystane do projektowania oraz optymalizacji uzwojeń transformatorów. (Analiza rozkładów napięć przejściowych w uzwojeniach transformatorów dla różnych wymuszeń napięciowych). Keywords: transformer windings, internal overv[...]

 Strona 1  Następna strona »