Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA JUDZIŃSKA"

Sektor zbożowo-paszowy w Polsce i Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

W Unii uprawą zbóż objęte są 50-52 mln ha. Największą powierzchnią upraw dysponują: Francja, Polska, Niemcy oraz Hiszpania, gdzie obszar zasiewów wynosi 6,4-9,1 mln ha. Udział Polski w powierzchni upraw zbóż UE jest duży (ok. 17%). Polska charakteryzuje się najwyższym udziałem zasiewu zbóż w uprawie gruntów ornych (ok. 67%). Zbliżony poziom prezentuje jedynie Dania - pod uprawę zbóż wykorzys[...]

Zmiany cen produktów rolnych i detalicznych w Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Rozszerzenie Unii Europejskiej wywołało wzrost cen produktów rolnych oraz żywności w większości państw Wspólnoty, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich. Tendencje te utrzymały się w kolejnych latach, a ich duże przyspieszenie wystąpiło w 2007 r. Tempo zmian cen poszczególnych produktów było wyższe w nowych państwach członkowskich niż w "starej" Unii. Jednak w Polsce żywność zdrożała w [...]

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest wynikiem analiz prowadzonych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009 "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej" w ujęciu zadaniowym "Oceny stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do UE".U Agnieszka Judzińska Produkcja mięsa w Unii Europejskiej Artykuł jest wynikiem analiz prowadzonych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009 "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej" w ujęciu zadaniowym "Oceny stanu polsk[...]

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej w 2009 roku

Czytaj za darmo! »

Spowolnienie gospodarcze wywołane kryzysem na rynkach finansowych, notowane od połowy 2008 roku, nie pozostało bez wpływu na unijny sektor mięsny. Wiele państw członkowskich dotknęła recesja. Towarzyszyły jej zjawiska niesprzyjające rozbudowie potencjału produkcyjnego, do których należy zaliczyć m.in.: spadek PKB, spowolnienie popytu konsumpcyjnego oraz mniejszą dynamikę eksportu. Czynniki te sprawiły, że po okresie powolnego rozwoju (w latach 2004-2007) trend wzrostowy produkcji mięsa został odwrócony.WUE-27 w 2008 roku produkcja mięsa obniżyła się o 0,3%, a w 2009 roku o 2%. Systematycznie maleje udział Unii Europejskiej w światowej produkcji mięsa. W ostatniej dekadzie obniżył się on z ok. 18% do 15%. Spadek produkcji mięsa w nowych państwach członkowskich był znacznie wyższy niż w krajach "piętnastki". W 2009 roku w UE-12 wyniósł on ponad 6%, podczas gdy w UE-15 nieco ponad 1%. Największa redukcja produkcji wystąpiła w Czechach i Słowacji (średnio o 13,5%), wysoka w Bułgarii, Litwie oraz Rumunii (9-12%). W Polsce[...]

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej w 2010 roku


  Światowy kryzys ekonomiczny oraz związane z nim spowolnienie gospodarcze notowane w większości krajów członkowskich wpłynęły na zahamowanie trendów wzrostowych w unijnej produkcji mięsa.Rozwój potencjału produkcyjnego ograniczały dodatkowo takie zjawiska, jak postępujący spadek popytu konsumpcyjnego na mięso i jego przetwory, mniejsza dynamika eksportu tych produktów, a także znaczny wzrost cen zbóż i pasz. Czynniki te sprawiły, że po kilkuletnim wzroście w latach 2004-2007 (o 3,2%) produkcja mięsa w UE-27 w kolejnych dwóch latach obniżyła się o ok. 2,1% z 43,4 do 42,5 mln ton. Było to zjawisko przejściowe, gdyż w 2010 roku produkcja mięsa w UE-27 wzrosła o 1,5% do 43,1 mln ton. Jej wzrost nastąpił tylko w państwach UE-15, gdzie wyniósł średnio 2,5%, podczas gdy w krajach nowych członków produkcja obniżyła się o blisko 4%. W dalszym ciągu maleje udział Unii w globalnej produkcji mięsa. W ostatniej dekadzie zmniejszył się on z ok. 18% do 15%. W ubiegłym roku największe ożywienie w produkcji mięsa odnotowano w Irlandii (ok. 11%). W Belgii, Polsce i w Niemczech produkcja zwiększyła się średnio o 7-8%. Niższa stopa wzrostu wystąpiła w Wlk. Brytanii oraz Włoszech (3-5%). We Francji produkcja obniżyła się o 3%, w Danii i Holandii o 1-2%, a w Hiszpanii utrzymała się na poziomie sprzed roku. Spadek produkcji odnotowano w większości nowych państw członkowskich. Największy w Rumunii, gdzie obniżyła się ona o blisko 40%. W Bułgarii i Łotwie redukcja produkcji wyniosła po ok. 22%, natomiast w Słowacji i Estonii ok. 16%. W I półroczu 2010 roku na rynku wieprzowiny ujawniły się słabe symptomy ożywienia. Nisk[...]

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej w 2011 roku


  W 2011 roku na unijnym rynku mięsa kontynuowany był słaby trend wzrostowy. Rozwój sektora wspierany był głównie przez wzmożony popyt na mięso na rynku globalnym (w szczególności w krajach azjatyckich), wynikający z braków podażowych, wzrostu spożycia oraz znacznej zwyżki cen mięsa. W ubiegłym roku eksport mięsa do krajów trzecich zwiększył się o 17%, co przy stabilizacji importu przyczyniało się do poprawy salda wymiany towarowej sektora. Wzrost produkcji dotyczył przede wszystkim mięsa drobiowego oraz wieprzowego, natomiast na rynku wołowiny produkcja nieznacznie się obniżyła.Produkcja mięsa w UE-27 w 2011 roku wyniosła 43,6 mln ton i była o 1,2% wyższa niż w roku poprzednim. Relatywnie niewielki wzrost produkcji był wynikiem wysokich kosztów pasz i energii, słabnącego popytu wewnętrznego oraz spadku spożycia jednostkowego oraz redukcji pogłowia zwierząt rzeźnych.Wzrost produkcji mięsa w państwach UE-15 był dwukrotnie wyższy niż w krajach UE-12 i wyniósł 1,3%. Największy jej wzrost odnotowano w Bułgarii (ponad 8%). W Holandii produkcja zwiększyła się o 4,5%, zaś w Rumunii i Danii o ok. 3%. W krajach głównych producentów dynamika wzrostu była nieco niższa i wyniosła od ok. 1,5% w Wlk. Brytanii, 2% w Polsce, do blisko 2,5% w Hiszpanii i Niemczech. We Francji produkcja nie uległa większym zmianom, natomiast we Włoszech obniżyła się o 2,3%. Znaczny spadek produkcji odnotowano w większości państw UE-12. Największy w Słowacji, gdzie zmniejszyła się ona o blisko 15%. W Czechach r[...]

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej w 2012 roku


  Zastój gospodarczy, wzrost cen zbóż i pasz oraz spadek dochodów gospodarstw domowych w większości państw członkowskich, wpłynął na zahamowanie trendów wzrostowych na unijnym rynku mięsa. Dodatkowo rozwój potencjału produkcyjnego ograniczały takie zjawiska, jak spadek popytu wewnętrznego, mniejsza dynamika eksportu, słabnący popyt konsumpcyjny na mięso i jego przetwory, a także nowe regulacje prawne.Produkcja mięsa w UE-27 w 2012 roku zmniejszyła się o ok. 1,5% z 43,6 do 43,0 mln ton. Regres produkcji dotyczył przede wszystkim mięsa wołowego i wieprzowego, podczas gdy na rynku drobiu trend wzrostowy produkcji był kontynuowany.Spadek podaży mięsa odnotowano w większości krajów Wspólnoty. W państwach UE-15 jego dynamika wyniosła 1,4% i była o 1 p.p. wyższa niż w nowych krajach członkowskich. Największa redukcja produkcji miała miejsce w Czechach (ponad 9%). W Dani i Szwecji produkcja zmniejszyła się o 7-8%, zaś na Słowacji o 5%. W krajach głównych producentów zmiany w wolumenie produkcji przebiegały z mniejszym natężeniem. W Niemczech i Francji podaż mięsa obniżyła się o 2-3%, w Polsce, Hiszpanii i Wlk. Brytanii jej poziom nie uległ większym zmianom, natomiast we Włoszech zwiększyła się ona o 1,5%. Ożywienie produkcyjne odnotowano także w czterech państwach UE-12. W Rumunii produkcja wzrosła o ponad 8%, na Litwie i Łotwie ok. 3%, a w Bułgarii o niespełna 1%. Według przewidywań Komisji Europejskiej 2013 rok będzie w dalszym ciągu niekorzystny dla unijnych producentów mięsa. Utrzymująca się niska opłacalność chowu zwierząt gospodarskich oraz rosnące koszty produkcji sprawią, że całkowita podaż mięsa w UE- 27 obniży się o ok. 1%. Kontynuowany będzie spadek produkcji zarówno na rynku wieprzowiny, jak i wołowiny. Poprawa warunków rynkowych nastąpi jedynie w sektorze drobiarskim. Spadkowi produkcji towarzyszyć będzie silny (ok. [...]

Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym


  Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym, jakie zaszły w ostatnich latach uwarunkowane były przede wszystkim kształtem regulacji rynkowych obowiązujących w Unii Europejskiej, a także koniunkturą na rynku światowym. Reforma rynku cukru przyczyniła się do restrukturyzacji i koncentracji branży, jak również do znacznej poprawy jej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz efektywności. Negatywne skutki przemian dotyczyły w szczególności spadku potencjału produkcyjnego sektora oraz pogorszenia salda wymiany handlowej. W konsekwencji nastąpiło zmniejszenie dochodowości polskiego sektora cukrowniczego oraz osłabienie jego międzynarodowej konkurencyjności. Słowa kluczowe: cukier, przemysł cukrowniczy, reforma rynku, WPR The transformation in the Polish sugar industry that have taken place in recent years were mainly conditioned by the shape of the market regulation in the European Union, as well as the situation on the world sugar market. The CAP reform has contributed to the restructuring and concentration of the sugar sector, as well as improvement of its efficiency and economic and financial situation. Negative effects of changes concern mainly the decrease in production potential of the sugar industry and the deterioration of the trade balance, which resulted in reduction in the sugar sector profitability, as well as weakening its competitiveness on foreign markets. Key words: sugar, sugar industry, market reform, CAP.Wstęp Introduction Począwszy od 2006 roku sytuacja na rynku cukru we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, kształtowana jest pod wpływem reformy regulacji rynku cukru. Transformacja wspólnej polityki rolnej wywarła decydujący wpływ na kondycję ekonomiczno-finansową sektora, jak również znacząco zmieniła uwarunkowania rynkowe. Potrzeba reformy wdrożonej przez Komisję Europejską w 2006 roku wynikała z szeregu przyczyn, spośród których wymienić należy: chęć poprawy konkurencyjności sektora, dą[...]

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej w 2013 roku


  W 2013 roku na unijnym rynku mięsa kontynuowany był słaby trend spadkowy. Rozwój sektora ograniczony był przede wszystkim wysokimi cenami zbóż i pasz, kontynuacją spadku popytu wewnętrznego, jak również wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Stagnacja w eksporcie, przy słabym spadku importu nie przyczyniła się do wyraźnej poprawy salda wymiany handlowej. Zjawiskom tym towarzyszył znaczy wzrost cen mięsa (nasilony zwłaszcza w I półroczu 2013 r.), co przełożyło się na dalszy spadek popytu konsumpcyjnego. Czynniki te sprawiły, że produkcja mięsa w UE-28 obniżyła się o ok. 1% z 43,0 do 42,6 mln ton. Spadek produkcji dotyczył gównie mięsa wołowego oraz wieprzowego, natomiast na rynku drobiu produkcja wykazywała słaby trend wzrostowy.Akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej w lipcu 2013 r. nie wpłynęła istotnie na zmiany i rozwój unijnego sektora mięsnego. Udział produkcji mięsa z tego rynku w całości produkcji UE-28 wynosi niespełna 0,5%, zaś w produkcji UE-13 niespełna 3%. W Chorwacji w strukturze podaży mięsa dominuje wieprzowina, na kolejnym miejscu plasuje się produkcja drobiu, najmniej rozpowszechniona jest natomiast produkcja wołowiny. Redukcję podaży mięsa w 2013 roku odnotowano w większości państw członkowskich. W krajach UE-13 jej dynamika wyniosła ok. 0,7%, tym samym była o ok. 0,5 p. p. niższa niż w krajach UE-15. Największy spadek produkcji miał miejsce w Grecji (ok. 6%). W Słowenii oraz w Chorwacji podaż mięsa zmniejszyła się o 4%, zaś na Węgrzech o ok. 3,5%. W krajach głównych producentów zmiany w wolumenie produkcji przebiegały z nieco mniejszym natężeniem. We Włoszech podaż mięsa obniżyła się o niespełna 4%, we Francji, Polsce i Hiszpanii o 1-2%. W Wlk. Brytanii produkcja nie uległa większym zmianom, natomiast w Niemczech zwiększyła się ona o ok. 0,5%. Ożywienie produkcyjne na rynku mięsa odnotowano także w ośmiu innych krajach Wspólnoty. Największe miało miejsce w Estonii i na Litwie, gdzie wyniosło 7-8%. W Ł[...]

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej w 2014 roku DOI:


  Spadek cen pasz oraz towarzyszący temu wzrost cen żywca wpłynęły korzystnie na opłacalność produkcji mięsa na rynku unijnym. Dodatkowo rozwój sektora wspierany był zwiększonym zapotrzebowaniem wewnętrznym (wynikającym z braków podażowych), a także ponownym wzrostem popytu konsumpcyjnego. Czynniki te sprawiły, że produkcja mięsa w UE-28 w 2014 roku zwiększyła się o 2,2% (z 42,5 do 43,5 mln ton). Wzrost produkcji dotyczył wszystkich trzech głównych gatunków mięsa, z czego największy odnotowano na rynku drobiu. Duża konkurencja na rynku globalnym (głównie ze strony Brazylii i T ajlandii), relatywnie wyższe koszty produkcji oraz niekorzystne relacje kursu walut przyczyniły się natomiast do znacznej redukcji eksportu (o 5%), a w konsekwencji do dalszego pogorszenia salda wymiany handlowej.Wzrost podaży mięsa odnotowano w większości państw członkowskich, przy czym jego dynamika w krajach UE-13 była wyraźnie wyższa niż w krajach UE-15. Największe ożywienie produkcyjne miało miejsce w Polsce, gdzie zwiększyła się ona o ponad 12%. Wysoki (8-10%) przyrost produkcji odnotowano także w Estonii, na Węgrzech, Łotwie oraz w Irlandii. W krajach głównych producentów zmiany podaży przebiegały różnokierunkowo. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Niemczech produkcja zwiększyła się o 2-4%. We Francji jej poziom nie uległ zmianie, podczas gdy we Włoszech obniżyła się ona o ponad 8%. Spośród wszystkich krajów UE wydatny spadek produkcji odnotowano także w Słowacji (ok. 6%). W Austrii, Danii, Finlandii oraz Chorwacji redukcja podaży mięsa nie przekroczyła 2,5%. Według prognozy Komisji Europejskiej, 2015 rok będzie w dalszym ciągu korzystny dla unijnych producentów mięsa. Kontynuowany będzie wzrost opłacalności produkcji na wszys[...]

 Strona 1  Następna strona »