Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Twarużek"

Ocena jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe DOI:


  Ocena jakości otrąb pszennych i żytnich na cele paszowe była przedmiotem publikacji i prezentacji na poprzednich konferencjach [2, 3]. Otręby zbożowe są głównym produktem ubocznym przetwórstwa zbóż wykorzystywanym w żywieniu zwierząt. Informacje nt. otrąb zbożowych są dobrze udokumentowane w tabelach składu chemicznego pasz [1, 3-7]. W przedsiębiorstwach zbożowo- -młynarskich i piekarskich pozyskiwane są inne produkty uboczne przetwórstwa zbóż, jak śruty zbożowe, płatki zbożowe, mąki zbożowe paszowe, gluten paszowy pszenny i kukurydziany, łuski zbożowe, zarodki zbożowe z przeznaczeniem na cele paszowe. Produkty te są wymienione w najnowszej edycji katalogu materiałów paszowych UE , zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE ) nr 2017/2017 z dnia 15 czerwca 2017 r., załącznik, część C, Kategoria 1. Ziarno zbóż i ich produkty pochodne [12], (tab. 1). W odróżnieniu od otrąb pszennych i żytnich, dane o innych produktach ubocznych przetwórstwa zbóż są niepełne, a nazewnictwo często nie odpowiada nazewnictwu w katalogu materiałów paszowych UE [12]. Przykładem może być mąka pastewna zbożowa ( jęczmienna, kukurydziana, owsiana, pszenna, żytnia) występująca np. w tabelach składu chemicznego i wartości pokarmowej poprzedniego wydania Norm Żywienia Świń [7], odpowiadająca paszom zbożowym lub śrutom zbożowym z Katalogu Materiałów Paszowych UE [12], ale niewystępująca w aktualnym wydaniu Norm Żywienia Świń [17]. Innym przykładem nowych materiałów paszowych pochodzenia roślinnego są produkty przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego, nienadające się do konsumpcji (tab. 2), niewymieniane w tabelach składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. W tym przypadku, wobec trudności w standaryzacji tego typu materiałów, zakres obowiązkowej deklaracji składników odżywczych jest większy (tab. 2). Produkty piekarskie i ciastkarskie nie mogą zawierać pozostałości opakowań, które są materiałami zabro-nionymi, wymienionymi w załączniku [...]

 Strona 1