Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz JAGIEŁA"

Metoda obliczania strat w żelazie w przełączalnych silnikach reluktancyjnych w ujęciu polowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę obliczania strat w żelazie w przełączalnych silnikach reluktancyjnych. Podstawą metody jest równanie określające zmienność gęstości strat w jednostce masy, w dziedzinie czasu. Metoda wymaga znajomości chwilowej wartości rozkładu indukcji magnetycznej w całym obwodzie magnetycznym. Rozkład ten wyznaczono metodą elementów skończonych. Przeprowadzono weryfikację opracowanej metody w oparciu o stanowisko pomiarowe z maszyną o dwóch parach biegunów, zasilaną jednopulsowo. Abstract. The paper presents the method of iron loss prediction in the switched reluctance motors. It is based on the modified core loss equation that is the results of transformation of original unit core loss equation, from frequency to time-domain. The method requires the knowledge of inst[...]

Modelowanie polowe na użytek szybkiego projektowania silników energooszczędnych - stan obecny i perspektywy

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy zastosowania metod polowych w projektowaniu trójfazowych silników indukcyjnych o wirnikach klatkowych. Zaproponowano rozwiązanie dla przemysłu oparte na wykorzystaniu metody polowo-obwodowej i opracowanym dedykowanym środowisku obliczeniowym. Metoda obliczeń umożliwia bezpośrednie wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych maszyny, tj. bez potrzeby obliczania jej parametrów skupionych. Przedstawiono wyniki dotyczące syntezy kształtu pręta wirnika. Wykonano praktyczną weryfikację otrzymanych rezultatów. Abstract: This works aims at application of technique of designing the three-phase squirrel-cage induction machines based on the finite elements. A dedicated computer software is developed to support the work of designers in the area of the electromagnetic design. The computational technique used allows direct evaluation of performance characteristics of the motors without the need of invoking the equivalent circuit models.The results of physical validation of the computational method, based on the problem of optimal synthesis of the shape of the rotor bar, is presented. Field approach to electromagnetic design of high-efficiency induction motors - state of the art and future Słowa kluczowe: silniki indukcyjne klatkowe, metody polowo-obwodowe, optymalna synteza Key-words: squirrel-cage induction motors, finite elements, optimal synthesis Wprowadzenie Problemy projektowania i konstruowania trójfazowych silników indukcyjnych należą do najbardziej zbadanych i udokumentowanych zagadnień z zakresu projektowania maszyn elektrycznych [1-6,8-12]. Pomimo upływu ponad stu lat od chwili wynalezienia silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym z wypieraniem prądu, nadal jest to dziedzina twórcza. Wiąże się to z ciągłym rozwojem teorii zjawisk występujących w maszynach prądu przemiennego obejmującej zjawiska elektromagnetyczne, cieplne i wentylacyjne, wytrzymałościowe, wibracyjno-akustyczne oraz inne [1- 6,8,9]. Rozwój teorii wynika z [...]

Obliczenia rozkładu gęstości prądów wirowych w układach trójwymiarowych - zastosowanie opisu form geometrycznych elementu skończonego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono obliczenia rozkładu gęstości prądów wirowych za pomocą trójwymiarowej siatkowej metody analizy pola elektromagnetycznego. Zastosowano metodę dyskretyzacji równań Maxwella polegającą na wykorzystaniu funkcji geometrii analitycznej opisujących prądy i napięcia przyporządkowane formom geometrycznym elementów skończonych - ściankom oraz krawędziom. Rozważania są prowadzone dla elementów o kształcie prostopadłościanu w dowolnym układzie współrzędnych. Zastosowano sformułowanie dla zmodyfikowanego magnetycznego potencjału wektorowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy dotyczący wyznaczenia współczynnika efektu krańcowego w masywnym wirniku silnika indukcyjnego. Abstract. The work aims at the three-dimensional computations of eddy-current distribution using the finite element method. The method of discretisation of the Maxwell equations is based on the application of geometrical analysis for description of currents and voltages associated with geometrical forms of a finite element, i.e. faces and edges. The considerations are carried out for a cuboidal hexahedral element in arbitrary system of coordinates. The formulation for the modified magnetic vector potential is used. The example presented regards determination of the rotor-end factor for a solid-rotor induction motor. Three-dimensional calculations of eddy-current distribution - application of description of the finite element geometrical forms Słowa kluczowe: prądy wirowe, metoda elementów skończonych, silnik indukcyjny z masywnym wirnikiem Keywords: eddy-currents, ‘edge’ finite element method, solid rotor induction motor Wstęp W wielu układach zachodzi potrzeba wyznaczenia rozkładu gęstości prądów wirowych. Powszechnie wykorzystywane w modelowaniu układów elektromagnetycznych ujęcie dwuwymiarowe, w którym uwzględniana jest tylko jedna lub dwie, spośród trzech składowych wektora gęstości prądu, często nie jest wystarczająco dokładne. Dobrym przykłade[...]

Surrogacy-assisted back-emf optimization in PM-BLDC in-wheel motor for operation with delta connection

Czytaj za darmo! »

Delta connection of three-phase windings of brushless DC motors with the surface-mounted magnets contributes to rise of power loss due to the zero-sequence voltage induced by triplen (3, 9, 15, 21, …) harmonics of main flux. Partial control over this undesired effect can be accomplished by means of modification of winding distribution or an application of larger than normally angle of stack skew. This work attempts to reduce these harmonics by means of application of small skew angle along with the magnetic circuit design using a finite element model. The surrogacy-assisted two-objective genetic optimization of motor's magnetic circuit ensures small losses due to zero-sequence current and locates the motor efficiency at 91 per cent of that of basic motor configuration with phases connected in wye. Streszczenie. Skojarzenie pasm uzwojeń w trójfazowych silnikach bezszczotkowych wzbudzanych magnesami trwałymi w trójkąt skutkuje wzrostem strat wywołanych składową zerową siły elektromotorycznej rotacji indukowanej przez tzw. potrojone (3, 9, 15, 21, …) harmoniczne strumienia głównego. Redukcja tego zjawiska może być osiągnięta za pomocą odpowiedniego rozłożenia cewek lub zastosowania większego niż normalnie kąta skosu rdzenia. W niniejszej pracy analizowana jest także możliwość redukcji składowej zerowej prądu oraz zachowania wartości parametrów eksploatacyjnych maszyny metodą optymalizacji obwodu magnetycznego. Optymalizację przeprowadzono przy zastosowaniu wielokryterialnego algorytmu genetycznego oraz metamodelu utworzonego metodą Krigingu na podstawie obliczeń polowych. W wyniku optymalizacji uzyskano silnik o uzwojeniu skojarzonym w trójkąt, której sprawność jest mniejsza o 9 % od sprawności maszyny pracującej z uzwojeniem skojarzonym w gwiazdę. (Minimalizacja harmonicznych napięcia rotacji zerowej kolejności faz w silniku BLDC z wykorzystaniem metamodelu) Keywords: permanent magnet motors, triplen harmonics, multiobjective optimi[...]

Cogging force and frequency bandwidth of a vibration energy harvester with nonlinear electromechanical resonance DOI:10.15199/48.2017.01.73

Czytaj za darmo! »

The paper analyses the open-circuit frequency characteristics of a mechanical vibration energy harvester comprising of a single-coil cored armature and two vibrating yokes with permanent magnets connected to a plate spring. The cogging force, developed by action of the magnetic flux on the core brings a nonlinear component into system kinematics and causes complex variation of the frequency characteristics. It is shown that depending on dimensions of the generator parts, the system is capable of developing the frequency characteristics whose resonant frequency decreases or increases with the magnitude of external force. Through analysis supported by computer simulations using the finite element models it is shown that the systems with decreasing resonant frequency are more practical due to wider frequency bandwidth and higher amplitude of the generated voltage. Streszczenie. W artykule analizowane są właściwości układu przetwarzania drgań mechanicznych w energię elektryczną zbudowanego z generatora liniowego z pojedynczą cewką z rdzeniem ferromagnetycznym oraz dwóch ruchomych jarzm z magnesami trwałymi połączonymi z metalową sprężyną paskową. Pokazano, że układ o takiej budowie może wytwarzać dwa rodzaje charakterystyk częstotliwościowych, tj. takie w których częstotliwość rezonansowa maleje lub rośnie wraz z amplitudą zewnętrznej siły wymuszającej drgania. Za pomocą symulacji komputerowych z wykorzystaniem modeli siatkowych, pokazano, że w układach praktycznych powinno dążyć się do osiągnięcia pierwszego typu charakterystyk ze względu na szersze pasmo częstotliwości oraz większą amplitudę generowanego napięcia. Siła wewnętrzna i charakterystyki częstotliwościowe układu pozyskiwania energii z drgań mechanicznych z nieliniowym rezonansem elektromechanicznym Keywords: energy harvesting, mechanical vibrations, coupled problems. Słowa kluczowe: pozyskiwanie energii elektrycznej z drgań mechanicznych, drgania mechaniczne, problemy sprzężone. Int[...]

 Strona 1