Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Józef KOWALSKI"

Zamykanie wad wewnętrznych podczas spęczania i wydłużania ciężkich wlewków kuziennych


  Praca jest kontynuacją badań teoretycznych i fizycznego modelowania procesu kucia swobodnego wlewków ze stali stopowych. W analizie teoretycznej, opartej na obliczeniach numerycznych, analizowano wpływ kształtu wlewka i konstrukcji narzędzi na zamykanie osiowych nieciągłości w procesie spęczania oraz w złożonym procesie spęczania i wydłużania. Modelowanie fizyczne wykonano dla dwóch wlewków o masie 100 kg wytworzonych ze stali gatunku CrMoV. Oceniano wpływ stopnia przerobu na stopień zamknięcia osiowych nieciągłości, które zostały wykryte uprzednio we wlewkach metodami ultradźwiękowymi. Modelowanie numeryczne umożliwiło ocenę wpływu lokal- nego odkształcenia, natomiast modelowanie fizyczne - wpływ średniego odkształcenia na efektywność zamykania osiowych nieciągłości. The work is a continuation of theoretical and physical modelling of open-die forging process of alloy steel ingots. In theoretical analysis based on numerical calculations, of the effect of ingot shape and design tools on the closing of axial discontinuities in the process upsetting and in complex process of upsetting and cogging were analyzed. Physical modelling for two ingots weighing 100 kg of CrMoV steel was performed. Assessed the influence of deformation ratio on degree of closure of axial discontinuities, previously indicated by ultrasonic inspection of ingots. Numerical modelling has enabled the assessment of local deformation while the physical modelling influence of average deformation on efficiency of axial discontinuity closing. Słowa kluczowe: kucie swobodne wlewków, proces spęczania, proces wydłużania, osiowa nieciągłość, modelowanie numeryczne, modelo- wanie fizyczne Key words: ingots open-die forging, upsetting process, cogging process, axial discontinuity, numerical modelling, physical modelling.Wprowadzenie. Kucie swobodne odkuwek z wlewków o dużej masie wymaga bieżącej oceny i niekiedy korekty szeregu parametrów technologicznych, umożliwiających poprawne wyk[...]

Ultrasonic method applied to defects identification in the forging ingots

Czytaj za darmo! »

The typical massive forging ingots produced in the steelwork has a mass of about 10÷100 T (Fig. 1). According to the technology of casting a porosity is expected along the ingot axis (Fig. 2). Each forging ingot is subjected to an ultrasonic test at a production line. But the result of this kind of industry test are not evident. In the case of the ingot of the mass about 12 T the acoustic signal indicated porous less than 1 mm longue (reduced distance). However, in the case of the ingot of the mass about 50 T the acoustic signal was completely damped by the grains boundaries so that no results of acoustic measurement were obtained. Therefore, some additional tests have been made by means of the light microscopy (LM) and scanning acoustic microscopy (SAM) for six samples along a given radius of the ingot shown in Figure 1. EXPERIMENTAL The results of the microstructure observation are shown in Fig. 3. A morphology of a one defect can be shown in more details (Fig. 4). The light microscopy is not able to reveal all the details of morphology of some single defects as these shown in Figures 3 and 4. Therefore, an attempt to identify the details of some defects was done by the scanning acoustic microscopy (Fig. 5, 6, 7a). Identification of the defects is performed by the SAM technique through density analysis of the different sample sublayers (Fig. 6). Microscope reveals a defect by comparison of the difference between density of bulk sample and density of a given defect. It is possible because scans can be made at different fixed distances. ˗ Fig. 1. Massive forging ingot produced in the steelwork Rys. 1. Masywny wlewek kuzienny produkcji hu[...]

Zamykanie wewnętrznych nieciągłości w procesie kucia wlewków, przeznaczonych na duże odkuwki swobodnie kute


  Praca zawiera kompleksową analizę zamykania wewnętrznych nieciągłości w procesie kucia wlewków kuziennych o masie 12 Mg. Oparto ją na badaniach fizycznych i modelowaniu numerycznym procesu wydłużania wlewka z wieloma stopniami przerobu. Uzyskane informacje stanowią podstawę do oceny wiarygodności obliczeń numerycznych przy wytwarzaniu dużych odkuwek z wlewków kuziennych. The paper includes complexity analysis of closing internal discontinuities in forging process of 12 Mg mass ingots. The analysis is based on physical and numerical modelling of cogging process with several forging degrees. Obtained informations are basic to make valuation of reliability of numerical calculations beside production of large forgings from ingots. Słowa kluczowe: kucie dużych wlewków, zamykanie nieciągłości struktury odlewniczej, modelowanie fizyczne, modelowanie numeryczne, badania ultradźwiękowe, próby Baumanna Key words: forging of large ingots, discontinuities closing of casting structure, physical modelling, numerical modelling, ultrasonic research, Baumann test a) b) Rys. 1. Podstawowe wymiary wlewka (a) i odkuwki testowej (b) Fig. 1. Basic dimensions of ingot (a) and test forging (b) 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 220 kształt i lokalizację wad wewnętrznych we wlewkach kuziennych oraz zmiany zachodzące w czasie procesu kucia wykonywanego w warunkach zbliżonych do warunków przemysłowych. Dlatego też, w ramach niniejszej pracy, wykonano zarówno symulacje komputerowe, jak i próby przemysłowe, których celem było określenie wymaganego stopnia przekucia. Zakres pracy. Optymalną kombinację parametrów procesu kucia, które zostały zastosowane przy symulacji komputerowej określono na podstawie wcześniejszych badań i doświadczeń [7]. Dalsza część badań polegała na wykonaniu odkuwki testowej w warunkach przemysłowych. W [...]

Numeryczna analiza procesu obróbki cieplnej wielkogabarytowych odkuwek dla przemysłu energetycznego


  Wielkogabarytowe wały stalowe stosowane w siłowniach wiatrowych produkowane są ze stali do ulepszania cieplnego. Wysokie własno- ści mechaniczne wałów zapewnia odpowiednia obróbka cieplna, polegająca na hartowaniu i wysokim odpuszczaniu. Ze względu na duże wymiary i skomplikowany kształt wałów obróbka cieplna musi być prowadzona z zachowaniem ostrożności, aby powstające podczas ob- róbki naprężenia cieplne i strukturalne nie spowodowały powstawania pęknięć. W optymalizacji parametrów obróbki cieplnej użytecznym narzędziem mogą być programy komputerowe do analizy powstającego podczas obróbki cieplnej pola temperatury. W pracy przedstawio- no wyniki analizy porównawczej mierzonych eksperymentalnie i obliczanych za pomocą programu Heat_Celsa szybkości nagrzewania i chłodzenia wielkogabarytowego wału dla przemysłu energetycznego Large-size shafts for power industry are made using structural quenched and tempered steels. The appropriate heat treatment process provides the high mechanical properties for products. Because of the large size and complicated shape of shafts, the heat treatment process has to be carried out in such a way enabling to avoid the high values of thermal stresses, which could destroy the product. In optimizing the heat treatment parameters a very useful are the computer programs for calculations the temperature generated in the heat treated product during heat treatment process. In paper the comparison of experimental and calculated relationships between the temperature and time for large size shaft is presented. Słowa kluczowe: ulepszanie cieplne, modelowanie procesów obróbki cieplnej, MRS, wały dla siłowni energetycznych Key words: quenching and tempering, modelling of heat treatment processes, FDM, shafts for power plants.Wstęp Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, nieuchronne wyczerpywanie się surow- ców naturalnych oraz dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery powodują, że co- [...]

 Strona 1