Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SZUBERT"

The influence of the angle among vectors of power undersystem voltages on impedance measured by distance protection

Czytaj za darmo! »

The article is inspired by not described in theory, and happened in practice working of distance protection in second quarter of axis. This phenomena is explained by regard the angle among power under-system voltages vectors in branching coefficient. The influence of arc resistance on measurement of impedance by protection is wider talked over. Appointed formulas make possible selection the set zones of distance protection by person without engineering experience. Streszczenie Artykuł jest inspirowany nie opisanymi w teorii, a spotykanymi w praktyce działaniami zabezpieczeń odległościowych w drugiej ćwiartce układu współrzędnych. Zjawisko to wyjaśniono wprowadzając kąt rozchyłu wektorów napięć pomiędzy podsystemami do współczynnika rozgałęzieniowego. W artykule szerzej omówiono wpływ[...]

Influence of phase shift transformer on distance protection’s operation

Czytaj za darmo! »

In the paper, the model, as simplified as possible, with which the influence of the phase shift transformer (PST) on the impedance’s measurement carried out by the distance protection has been proposed. Referring to a single case, the idea of the model’s mathematical description has been briefly presented. The formulas obtained have been interpreted in graphical way. Consistency regarding the adequate protection settings has been underlined. The results have been verified using a digital model. Streszczenie. W artykule zaproponowano maksymalnie uproszczony model pozwalający badać wpływ przesuwnika fazowego (sterownika PST) na pomiar impedancji przez zabezpieczenie odległościowe. Na pojedynczym przykładzie w sposób skrócony przedstawiono ideę opisu matematycznego tego modelu. Przeprowadzono graficzną interpretację otrzymanych wzorów. Zwrócono uwagę na konsekwencję odnośnie prawidłowych nastaw zabezpieczeń. Wyniki zweryfikowano na modelu cyfrowym. (Tytuł: Wpływ przesuwnika fazowego na pracę zabezpieczenia odległościowego) Keywords: FACTS, PST, distance protection Słowa kluczowe: FACTS, PST, zabezpieczenia odległościowe Introduction In 220kV and 400 kV transmission grid systems, the preferred principal protection is differential protection whilst the reserved one is the distance protection. In the elder network sections, where no optical fiber is carried in the line, the distance protections play role of both the principal and back-up ones. The hallmark of the distance protections is they function not only as the local back-up but also as the remote one; also, it has an impact on the reserve of the circuit-breakers. That was the reason to choose such a protection as the research subject. In 70s of the XX century, the EPRI (Electric Power Research Institute) in US started the research and, in1986, presented the idea of the Flexible AC Transmission System (FACTS), the controllers making the AC transmission more flexible. Re[...]

Modification of structure of the TCSC controller regarding optimum use of current-carrying capacity of its elements

Czytaj za darmo! »

In the paper, the rules of choice of the TCSC controller's elements have been reported. Computer simulation defining the load of the individual elements as well as the controller's influence on the higher harmonics content in the grid have been carried out. It was found that the controller can not be fully loaded without filtration. The filter capacity to the controller capacity ratio as sine qua non condition for the controller's proper operation under full load of its elements has been determined. A new structure of the controller's principal networks when the sine qua non condition is not fulfilled has been proposed. Streszczenie W artykule podano zasady doboru elementów sterownika TCSC. Przeprowadzono symulacje komputerowe określające obciążenie poszczególnych elementów, jak i wpływ sterownika na zawartość wyższych harmonicznych w sieci. Stwierdzono, że bez filtracji sterownik nie może być w pełni obciążony. Określono stosunek pojemności filtra do pojemności sterownika, warunkujący możliwość prawidłowej pracy sterownika przy pełnym obciążeniu jego elementów. Zaproponowano nową strukturę obwodów głównych sterownika przy niespełnionym warunku. (Modyfikacja struktury obwodów sterownika TCSC ze względu na optymalne wykorzystanie obciążalności jego elementów) Key words: FACTS, TCSC, principal circuits’ structure Słowa kluczowe: FACTS, TCSC, struktura obwodów głównych Introduction The Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC) performs the system’s control by changing its reactance [1]. By introducing the capacitive reactance, the inductive reactance of the transmission system is partially compensated and, in effect, an increase in its active power transmission capability is obtained with simultaneous limiting of the reactive power. In radial networks, the compensation of the line reactance reduces the voltage fluctuations due to the varying reactive power consumption by the consumers with varying[...]

Series compensator's influence on the distance protection operation DOI:10.12915/pe.2014.03.029

Czytaj za darmo! »

In the paper, the rules for finding formulas which describe the value of impedance measured by a distance protection due to the series compensator's influence are presented. The graphical interpretation of the formulas has been shown and the digital simulation-based verification of the formulas has been carried out. The modifications required in the protection settings under the standard operation of the series compensator as well as with the fault current limitation available have been defined. Influence of the shunt network failure on the operation of protections has been considered. Streszczenie. W artykule podano zasady wyznaczania wzorów opisujących wartość pomierzonej impedancji przez zabezpieczenie odległościowe na skutek oddziaływania kompensatora szeregowego. Podano interpretację graficzną tych wzorów oraz dokonano ich weryfikacji poprzez symulację cyfrową. Określono wymagane zmiany w nastawach zabezpieczeń w przypadku standardowej pracy kompensatora szeregowego jak i z możliwością ograniczania prądów zwarciowych. Rozważono wpływ awarii układu bocznikującego na pracę zabezpieczeń. (Tytuł : Wpływ kompensatora szeregowego na pracę zabezpieczenia odległościowego) Keywords: FACTS, TCSC, distance protection Słowa kluczowe: system FACTS, sterownik TCSC, zabezpieczenia odległościowe doi:10.12915/pe.2014.03.29 Introduction Operation of the Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC) relies on implementation of the variable value reactance (both the capacitive or the inductive one) of the controller in series with the line reactance. Thus, the active and reactive power flow can be controlled [2], the voltage fluctuations resulting from the fastvariable reactive power can be limited [4] and the fault current value can also be limited [1]. The distance protection is one of the protections mostly applied in the 220kV and 400kV transmission lines. It founds the fault location referring to the impedance measurement. The TCSC [...]

 Strona 1