Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Banaś"

Identyfikacja właściwości statycznych i dynamicznych zwodzonej kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku DOI:10.15199/33.2017.10.37


  17 czerwca 2017 r. przekazano do użytkowania pierwszą kładkę z przęsłem zwodzonym w historycznym Starym Gdańsku (fotografia 1), łączącą Długie Pobrzeże w rejonie Zamczyska z wyspą Ołowianką. Projektantem kładki jest słoweńska firma Ponting, wykonania dokumentacji szczegółowej podjęło się Biuro Mosty Gdańsk, a nadzór naukowy nad inwestycją prowadziła Politechnika Gdańska. Inwestorem była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu miasta, zaś generalnymwykonawcą PrzedsiębiorstwoUsług Technicznych Intercore. Wartość inwestycji to 10 mln zł. Kluczowym elementem konstrukcji są dwa bliźniacze dźwigniki hydrauliczne, które napędzają system zwodzenia kładki. Układ napędowy został wykonany przez firmę Bosch Rexroth. Dźwigniki stanowią ruchome podparcie przęsła podczas wspornikowego otwierania, a gdy przęsło jest opuszczone i pracuje w schemacie belki wolnopodpartej, nie są aktywne (rysunek 1 i fotografia 2). Ostatnim etapem przed przekazaniemmostu do użytkowania były badania odbiorcze polegające na próbnym obciążeniu statycznym i dynamicznym BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 10 ’2017 (nr 542) 1) Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska *) Adres do korespondencji: krzysztof.zoltowski@wilis.pg.gda.pl W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań pod pr[...]

Ocena wpływu drgań przekazywanych na budynek przez agregat prądotwórczy DOI:10.15199/33.2019.11.06


  Jednym ze sposobów zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej na wypadek przerw w jej dostawie jest wyposażenie budynku w generatory prądu elektrycznego, które są lokalizowane np. na kondygnacji technicznej lub na dachu budynku. Producenci agregatów prądotwórczych deklarują, że 80 ÷ 85% wibracji generowanych przez te urządzenia odpowiednio wykonstruowane ulega tłumieniu. Niewytłumiona część oddziaływań dynamicznych może wpływać niekorzystnie na budynek lub znajdujących się w nim ludzi. Tematyka ta jest chętnie podejmowana w pracach naukowych i inżynierskich. Kawecki i Stypuła [1] dokonali przeglądu wielu opracowań diagnostycznych oraz publikacji opisujących wyniki badań, a następnie zestawili najczęściej występujące błędy oceny wpływu drgań na budynki z wykorzystaniem skal SWD. Stypuła i Kozioł [9] przeprowadzili numeryczną analizę wpływu drgań od przejazdów metra na ludzi znajdujących się w ośmiokondygnacyjnym budynku. Szmygin i inni [10] opisują problemy drgań stropów w budynkach przemysłowych o konstrukcji stalowej, w których zaprojektowali niezbędne modyfikacje w celu ograniczenia wpływu drgań. Olasek i inni [5] badali konstrukcje schodów na stadionie pod ekstremalnymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi. Kawecki [2] opisuje kryteria oceny wpływu drgań komunikacyjnych na budynki zabytkowe i ludzi w budynkach. Major i Minda [4] przedstawili ocenę wpływu oddziaływań dynamicznych na konstrukcje budowlane oraz na ludzi znajdujących się wewnątrz budynku, a Kuźniar i Tatara [3] ocenę szkodliwości drgań pochodzenia górniczego w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Projektowanie budowli, budynków i ich elementów z uwagi na mogące się pojawić oddziaływania dynamiczne jest ważnym i odpowiedzialnym zagadnieniem. Wzwiązku z tym, projektanci powinni z odpowiednio dużą starannością dokonywać oceny możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań dynamicznych. RozporządzenieMinistra[...]

 Strona 1