Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Kaniowski"

Emission of gaseous pollutants from the fluidized bed during combustion of coal shale Emisja zanieczyszczeń gazowych ze złoża fluidalnego przy spalaniu łupków węglowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1409


  Coal shale was added to the hot PrH-BuH stream combusted in a bubbling fluidized bed at 800-950°C to det. the temp. and granulation relationships of the hydrocarbon, CH2O, NOx, CO and SO2 contents in the off-gas. The pollutant emission factors were similar to those for bituminous coals. Emission factors for CO, NO, SO2 and CH4, were 2.6 mg/g, 3.1 mg/g, 8.0 mg/g and 0.03 mg/g, resp. Określono wskaźniki emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania łupków węglowych w pęcherzowym złożu fluidalnym w zależności od temperatury złoża i granulacji materiału. Korzystne jest spalanie frakcji 1,02-1,2 mm tego materiału w temp. powyżej 900°C. W procesie autotermicznego spalania otrzymano wartości wskaźników porównywalne z wartościami dla węgli bitumicznych. Wartości wskaźników CO, NO, SO2 i CH4 wyniosły odpowiednio 2,6 mg/g, 3,1 mg/g, 8,0 mg/g i 0,03 mg/g. Złoża węgla kamiennego są zbudowane z węglonośnej warstwy osadowej pochodzenia organicznego oraz z balastu w postaci skały płonnej. Przeciętnie wraz z 1 Mg węgla kamiennego wydobywane jest 0,4-0,5 Mg odpadów1). Niektóre rodzaje wydobywanych skał płonnych mogą być wykorzystane energetycznie, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej technologii. Przykładem jest łupek węglowy. W złożu występuje on w postaci warstw mułowców lub iłowców ułożonych naprzemiennie z warstwami węglonośnymi, zawierających znaczne ilości substancji organicznej rozproszonej w materiale ilastym2). Według Międzynarodowej Klasyfikacji Węgla w Pokładzie opracowa-nej przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (UN-ECE) łupki węglowe są zaliczane do skał węglistych3). Udział łupków węglowych w ogólnej masie odpadów wydobywanych wraz z węglem na obszarze Górnego Śląska wynosi 2-40%4). Łupki są oddzielane od węgli kamiennych w procesie flotacji, dlatego też czasami są zwane mułkami węglowymi. Łupek węglowy jest odpadem o średniej wartości opałowej 4,5-14,5 MJ/kg i zawartości popiołu w granicach 17,8[...]

 Strona 1