Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał GRZENIK"

Matematyczny model wzorca napięcia przemiennego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono matematyczny model termicznego wzorca napięcia przemiennego, który ma pełnić rolę wzorca pierwotnego w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz. Opracowany model umożliwia optymalizację konstrukcji wzorca oraz oszacowanie wpływu podstawowych parametrów konstrukcyjnych i stałych materiałowych na wartość różnicy transferowej wzorca. Abstract. The paper presents a mathematical model of the thermal AC voltage standard, which is intended to serve as the primary standard of AC voltage in frequency range from 10 kHz to 1 MHz. The developed model allows optimization of the design and assessing the impact of basic design parameters and material constants on the ac-dc difference of the standard. (Mathematical model of the AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej, wartość skuteczna. Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter, effective value. Wstęp W zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz najczęściej wykorzystywaną metodą odtwarzania wzorcowej wartości skutecznej napięcia przemiennego jest transfer AC-DC, polegający na porównaniu wartości skutecznej napięcia przemiennego ze znaną wartością napięcia stałego. W transferze AC-DC wykorzystuje się termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) [1]. Podstawowym parametrem metrologicznym, charakteryzującym TPWS, jest różnica transferowa: (1) DC AC DC AC DC u U U U P P     , gdzie: UAC - wartość skuteczna napięcia przemiennego, UDC - wartość wzorcowego napięcia stałego, PAC oraz PDC - wartości mocy Joule’a, wydzielanych na grzejniku przetwornika po podaniu na jego zaciski napięcia odpowiednio: UAC oraz UDC. W niniejszej pracy przedstawiono matematyczny model wzorca napięcia przemiennego, który umożliwia wyznaczenie jego różnicy transferowej w oparciu o wymiary geometrycz[...]

Wpływ parametrów konstrukcyjnych na różnicę transferową wzorca napięcia przemiennego

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy wpływu parametrów konstrukcyjno-materiałowych wzorca napięcia przemiennego o napięciu nominalnym 3V na wartość jego różnicy transferowej w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz. We wzorcu wykorzystano jednozłączowy termiczny przetwornik wartości skutecznej. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania budżetu niepewności wzorca. Abstract. The paper presents an analysis of the impact of construction and material parameters on the AC-DC difference of the AC voltage standard of 3V nominal voltage in the frequency range from 10 kHz to 1 MHz. The single junction thermal rms converter is used in the standard. The results will be used to calculate the uncertainty budget of the standard. (Influence of design parameters on the AC-DC difference of the AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej, wartość skuteczna. Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter, effective value. Wstęp W zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1 MHz najczęściej wykorzystywaną metodą odtwarzania wzorcowej wartości skutecznej napięcia przemiennego jest transfer AC-DC, wykorzystujący termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) [1, 2]. Podstawowym parametrem metrologicznym, charakteryzującym TPWS, jest różnica transferowa. W ramach kompleksowych prac, których celem jest zbudowanie etalonu napięcia przemiennego opracowano model matematyczny takiego wzorca, przedstawiony w [3]. Wykorzystano w nim jednozłączowy TPWS o małym błędzie rewersji. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjno - materiałowych termicznego wzorca napięcia przemiennego na jego różnicą transferową. Analiza została przeprowadzona dla wzorca o nominalnym napięciu wejściowym UN = 3V. Konstrukcja wzorca Wzorzec został zaprojektowany na zakres napięcia od 1,5 V do 3 V. Wykorzystuje on komercyjnie produkowane jednozłączowe TPWS o bł[...]

Etalon napięcia przemiennego DOI:10.12915/pe.2014.11.07

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zakres prac związanych z opracowaniem pierwotnego wzorca napięcia przemiennego. Przedstawiono realizację wzorca pierwotnego złożonego z zestawu termicznych przetworników wartości skutecznej, utrzymywanego w Laboratorium Wzorców ACDC Politechniki Śląskiej. Abstract. The scope of work related to the development of the primary AC voltage standard is discussed in the article. The paper presents the realization of the primary AC voltage standard made of a set of thermal converters maintained in the Laboratory of AC-DC Standards at Silesian University of Technology (Primary AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter doi:10.12915/pe.2014.11.07 Wstęp Pomimo dynamicznego rozwoju kwantowych wzorców napięcia przemiennego w dalszym ciągu w najdokładniejszych wzorcach napięcia przemiennego wykorzystywane są termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) i specjalizowane, zautomatyzowane stanowiska wzorcujące. W ramach projektu rozwojowego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy R01003010), w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowano i zbudowano wzorzec pierwotny napięcia przemiennego, którego właściwości metrologiczne nie muszą być określane przez wzorcowanie w NMI1 innego państwa. Niezbędna jest jedynie interkomparacja z wzorcami zagranicznymi, mająca na celu uwiarygodnienie wyników. Jest to postępowanie rutynowe, stosowane przez NMI i laboratoria współpracujące o najwyższym poziomie w hierarchii wzorców. Ogólna charakterystyka etalonu Etalon jest złożony z 26 wzorców, które pokrywają zakres napięcia przemiennego od 0,5 V do 1000 V oraz pasmo częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz (rys.1). Rys.1. Widok fragmentu zestawu wzorców napięcia przemiennego We wzorcach wykorzystano jedno2 - [...]

Bilateralne porównanie termicznych wzorców napięcia przemiennego DOI:10.15199/48.2018.11.15

Czytaj za darmo! »

Porównania wzorców, utrzymywanych w różnych laboratoriach, pozwalają, między innymi, na wykrycie ich błędów systematycznych. W 2018 roku dokonano w Laboratorium Wzorców AC-DC Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEIA) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach porównania termicznego przetwornika wartości skutecznej (TPWS) o nominalnym napięciu wejściowym 2 V, wchodzącego w skład państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar (GUM) w Warszawie z pierwotnym wzorcem o nominalnym napięciu wejściowym 3 V, zbudowanym i utrzymywanym w KMEiA. Jednym z celów przedstawionego w niniejszym artykule porównania było sprawdzenie możliwości wyeliminowania konieczności wzorcowania polskiego państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego w zagranicznym narodowym instytucie metrologicznym (ang. National Measurement Institute, NMI). Byłoby to możliwe, gdyby opracowany w KMEIA wzorzec pierwotny został uznany za wzorzec państwowy, który byłby nadzorowany i utrzymywany przez GUM we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej lub gdyby Laboratorium Wzorców AC-DC KMEiA uzyskało status Instytucji Desygnowanej (ang. Designated Institution, DI). Wzorzec utrzymywany w GUM W skład państwowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w GUM, wchodzi między innymi komercyjny zestaw termicznych przetworników wartości skutecznej (TPWS) Holt Model 11 (Rys. 1). Zestaw ten składa się z zestawu trzech jednozłączowych TPWS o różnych nominalnych prądach wejściowych (2,5 mA; 5 mA i 10 mA) oraz szeregu rezystorów szeregowych (zakresowych), umożliwiających rozszerzenie nominalnego napięcia wejściowego przetworników od około 0,5 V do 1000 V oraz w paśmie częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz. W odróżnieniu od wzorca pierwotnego KMEiA, wzorce Holt Model 11 nie są wzorcami liczalnymi i wymagają cyklicznej kalibracji względem wzo[...]

 Strona 1