Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KIEŁBUS"

Quantitative description of microstructure of ZRE1 magnesium alloy

Czytaj za darmo! »

This article is divided into two principal parts: the first concerns a complex procedure of quantitative description of microstructure, the second is connected with application of developed procedures to determination the effect of pouring temperature on the microstructure of ZRE1 alloy. In the first part of article good results of selective etching were obtained for (Mg,Zn)12RE compound. It [...]

Quantitative analysis of microstructure in AE44 magnesium alloy after long-term annealing

Czytaj za darmo! »

The microstructure and microstructural stability of die-cast AE44 (Mg-4Al- 4RE) alloy were investigated by quantitative metallography, X-ray diffraction, scaning electron microscopy and transmission electron microscopy. It is shown that formation of Al2RE after long-term annealing at 250°C is not related to the decomposition of Al11RE3, as reported in the literature, but, rather, it is associ[...]

TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA STABILNOŚCI ZAWIESINY STOP MAGNEZU-CZĄSTKI WĘGLA SZKLISTEGO


  Przedstawiono wpływ wybranych czynników technologicznych na wytwarzanie i stabilność suspensji ze stopu magnezu Mg-Zn-Zr-RE i cząstek węgla szklistego, którą otrzymano w piecu przemysłowym metodą mechanicznego mieszania. Analizowano wpływ geometrii zastosowanego mieszadła i innych parametrów procesu na przebieg wprowadzania cząstek do ciekłego metalu. Scharakteryzowano warunki występowania segregacji cząstek w suspensji. Słowa kluczowe: odlewanie suspensji, odlewane kompozyty magnezowe, węgiel szklisty TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE MAGNESIUM ALLOY-GLASSY CARBON PARTICLES SUSPENSION STABILITY Some technological aspects of the magnesium alloy (Mg-Zn-Zr-RE) with glassy carbon particles (GCp) suspension manufacturing and stability were presented. The suspension was obtained by the mechanical stirring method in an industrial furnace (charge mass ~35kg). Three different stirrers manufactured of St3S steel and coated with BN protecting coating were applied in experiments. An influence of the stirrer geometry and the other technological parameters on the effectiveness of particles input into molten alloy was presented. Conditions of the particles segregation in a suspension during and after mixing were described. It was observed at the top part of a melting top. Macrostructure examinations of Mg-Zn-Zr-RE/GCp composite remelted at different time (30÷90 minutes) and then crystallized shown that the segregation processes are more complicated that can be expected as a result of higher alloy density than of the particles. Three zones were formed as an effect of particles segregation, two zones with a high particles concentration were separated by a zone of metal with a minor particles amount. An additional segregation of the particles at the ingot bottom can be combined with the segregation of Zr, characteristic for the magnesium alloys with Zr. Keywords: stir casting, casted magnesium matrix composites, glassy carbon Wprowadzenie Kompozyty z osnową [...]

Analiza stężenia wodoru w wyrobach wykonanych ze stali gat. 41Cr4 Analysis of the hydrogen concentration in the products made of steel grade 41Cr4 DOI:10.15199/40.2017.4.5


  W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia wodoru w wyrobach ocynkowanych ogniowo, wykonanych ze stali gat. 41Cr4. Oznaczenie wykonano przy użyciu analizatora elementarnego LECO ONH836. Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano pomiaru w próbkach pobranych z elementów z gwintem, cynkowanych w 2012r. W drugim etapie stężenie wodoru oznaczono w próbkach po różnych zabiegach produkcyjnych. Analizowano materiał w stanie dostawy, po walcowaniu, po śrutowaniu, po śrutowaniu i trawieniu oraz po cynowaniu. Zastosowano różne rozwiązania w zakresie przygotowania powierzchni do cynkowania ogniowego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że stężenie wodoru uzależnione jest ściśle od miejsca pobrania próbki. Obecność powłoki Zn w próbce wpływa na dokładność pomiaru zawartości wodoru. Próbki zawierające powłokę Zn charakteryzują się większym stężeniem wodoru niż stalowe próbki bez powłoki Zn. Stężenie wodoru w stali każdorazowo nie przekraczało 1 ppm. Stężenie wodoru w próbkach pobranych z obszaru z gwintem było wyższe niż z części walcowej. Pomiar tylko stężenia wodoru nie jest miarodajnym testem do formułowania twierdzeń o kruchości wodorowej materiału czy jego nawodorowaniu. Słowa kluczowe: pomiar stężenia wodoru, powłoka cynkowa, cynkowanie ogniowe.1. Wprowadzenie Stężenie wodoru w metalach i stopach wpływa niekorzystnie na ich właściwości fizyczne, mechaniczne i elektrochemiczne. Zaledwie na poziomie kilku ppm w stalach może powodować zmniejszenie plastyczności i kruche pękanie. Miejscami inicjacji pęknięć najczęściej są wtrącenia The results of the hydrogen concentration measurements in the hot-dip galvanized products, made of steel grade 41Cr4 have been presented in the paper. The analysis was performed using an elemental analyser LECO ONH836. The research was divided into two stages. In the first stage the hydrogen concentration was measured in samples taken from the threaded products, galvanized in 2012. [...]

Zróżnicowanie grubości powłoki cynkowej na pierścieniu ochronnym do napowietrznych linii elektroenergetycznych DOI:10.15199/40.2018.4.6


  1. Wprowadzenie W praktyce przemysłowej na różnych etapach wytwarzania produktów dla sieci energetycznych, istnieje wiele czynników powodujących zróżnicowanie grubości powłoki cynkowej. Wymaganie gładkiej powierzchni po cynkowaniu osprzętu ochronnego (rożki, pierścienie) jest ważne, gdyż wszelkie nierówności powierzchni zewnętrznych przyczyniają się do zjawiska ulotu (są to tzw. wyładowania koronowe). Zjawiska te można zaobserwować w nocy, zwłaszcza przy dużej wilgotności powietrza. Objawiają się one świetlistą "aureolą" wokół przewodów i osprzętu w po- 1. Introduction In industrial practice on various production stages of the fittings for overhead power line, there are many factors that cause the zinc coating thickness diversification. The requirement for smooth surface after hotdip galvanizing of protective fittings (arcing horns, rings) is important, as all uneven areas of the external surfaces cause the discharge phenomenon (so-called corona discharge). These phenomena can be observed at night, especially in high humidity. They reveal a luminous “halo" around the wires and fittings combined with clearly audible clicks and buzzing.z wyraźnie słyszalnymi trzaskami i brzęczeniem. Oprócz niepokojących dźwięków, mają one też inne efekty uboczne - zakłócają sygnał radiowy i TV, produkują szkodliwy ozon i tlenki azotu, są także źródłem strat przesyłanej energii. Zjawiska te są niepożądane. W liniach najwyższego napięcia w ten sposób traci się nawet kilka tysięcy watów [1]. Dla osprzętu sieciowego do napowietrznych linii elektromagnetycznych stawiane są wysokie wymagania [4], m.in. przekroczenie 58 db przy linii 400 kV nie pozwala na pozytywną ocenę jej jakości. Taki poziom hałasu mogą powodować nierówności powłoki cynkowej. Ważnym czynnikiem determinującym strukturę powłoki cynkowej na stopach żelaza jest skład chemiczny podłoża. Wpływa on na strukturę i morfologię powstających w powłoce faz. Zmiany w strukturze obrabianego m[...]

An application of stir casting method for processing of Mg matrix-glassy carbon particles composite

Czytaj za darmo! »

The need for high-performance and lightweight materials for some demanding applications has led to extensive research work in the development of magnesium matrix composites. The cost-effective processing of composite materials including costs of components and fabrication technologies is an essential element for expanding their applications. The potential applications of magnesium matrix composites in the automotive industry include their use in: disk rotors, piston ring grooves, gears, gearbox bearings, connecting rods, and shift forks [1]. Usually, light metals matrix composites reinforced with ceramic or metallic particles are manufactured by conventional methods as stir casting, squeeze casting, and powder metallurgy. In the case of magnesium matrix composite mainly fabricated through powder metallurgy such systems as SiC/AZ91, TiO2/AZ91, ZrO2/AZ91, SiC/QE22, and B4C/AZ80 have been reported [1]. In a stir casting process, the reinforcing phases in form of particles, short fibers or whiskers are connected with molten metal by mechanical stirring to obtain the suspension of liquid metal-solid reinforcement. The key elements of the technological procedure are proper mechanical stirring conditions as: - type of protective atmosphere during metal melting and suspension preparing, - geometry of the mechanical stirrer, - feeding technique of the solid reinforcement, - velocity and time of stirring, - temperature at each step of procedure. Those parameters are dependent on the chemical composition of the alloy and the characteristics of the particles added. It must be undertaken that no commercial use of stir casting has been reported on any magnesium matrix composites. That technology was applied at laboratory scale, e.g. in magnesium matrix composites with SiC, Al2O3 and TiC particles [2÷4]. In the present work the stir casting technology was proposed for magnesium matrix-glassy carbon particles composites, where the density[...]

 Strona 1