Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Siwiec"

Wpływ kompresji postaci leku na uwalnianie substancji czynnej DOI:10.15199/62.2018.4.5


  Zasługą farmaceutów jest formowanie leków w postać tabletek. Produkcja leku może odbywać się na różne sposoby, jednak w każdym z tych procesów produkcji istotne jest to, aby stworzyć lek o jak najlepszej postaci1). Produkt leczniczy musi charakteryzować się odpowiednią jakością, która jest gwarancją bezpieczeństwa podczas stosowania oraz zapewnia skuteczność działania. Jakość leków determinowana jest również przez takie kryteria, jak identyczność, czystość, ilość substancji czynnej, szybkość i miejsce jej uwalniania oraz stosowalność określona przez farmakopeę2, 3). Trudności w poszukiwaniu nowych i zarazem bezpiecznych substancji czynnych, a tym samym wymagania stawiane przez organy zajmujące się bezpieczeństwem zażywanych leków, sprawiają, że w celu poprawy farmakoterapii modyfikuje się technologię dotyczącą postaci leku. Badanie postaci leku jest idealnym instrumentem optymalizacji4-6) farmakoterapii, która może być realizowana z wykorzystaniem obecnych na rynku substancji aktywnych. Zastosowanie właściwych substancji pomocniczych lub użycie stosownego procesu technologicznego umożliwia modyfikowanie uwalniania substancji czynnej z postaci leku. Pozwala to na otrzymanie leków o działaniu szybkim i jednocześnie długotrwałym7). Na uwalnianie substancji czynnej z leku mają wpływ m.in. takie czynniki, jak temperatura, pH oraz wykorzystywana metoda8), a także stopień kompresji tabletek, czyli parametr technologiczny, który bezpośrednio wpływa na ich twardość. Wpływ ten był przedmiotem przeprowadzonych[...]

Wybrane metody zarządzania jakością stosowane do oceny druku etykiet DOI:10.15199/62.2019.1.17


  Przedsiębiorstwa z branży chemicznej z racji specyfiki branży1) stosunkowo często dokonują analiz prowadzących do zidentyfikowania przyczyn występujących problemów. Niekiedy wykorzystują w tym celu złożone instrumenty, które przeważnie bywają kosztowne2, 3). Ale w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie podobnych wyników poprzez zastosowanie innych metodyk. Przykładem może być zastosowanie w odpowiedniej kolejności wybranych technik zarządzania jakością4, 5). Techniki te w porównaniu z zaawansowanymi metodami są proste w stosowaniu i tanie oraz efektywne. Ważne jest, aby podczas analizy poprawnie dobierać metody i narzędzia zarządzania jakością, które często stanowią wzajemne uzupełnienie6). Umożliwia to identyfikowanie przyczyn powstawania problemów, wyciagnięcie poprawnych i adekwatnych do problemu wniosków, a następnie zaproponowanie skutecznych działań doskonalących. Stosowanie instrumentów zarządzania jakością nie jest ograniczone do konkretnej branży czy rodzaju przedsiębiorstw. Dlatego również dla przedsiębiorstw branży chemicznej, takich jak drukarnie, wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością powinno dać możliwość dokonywania efektywnych analiz. W pracy zaprezentowano metodykę wykorzystania kolejno metody 5W2H, diagramu Ishikawy i metody 5Why w celu znalezienia głównej przyczyny nieciągłości farby na wydruku. Do szczegółowego przeanalizowania i scharakteryzowania problemu nieciągłości farby na etykiecie wykorzystano metodę 5W2H. Metoda ta jest skutecznym instrumentem zarządzania jakością, dzięki któremu możliwe jest zdefiniowanie i rozpoznanie, a tym samym przedstawienie charakterystyki problemu w przejrzysty sposób. Metoda 5W2H polega na zadaniu siedmiu pytań, które odnoszą się do analizowanego problemu (tabela 1). Pytania zadawane podczas analizy z wykorzystaniem metody 5W2H powinny zależeć od specyfiki problemu4). Diagram Ishikawy, zw. diagramem "rybiej ości" ze względu na graficzny sposób jego przedsta[...]

Wspomaganie decyzji w procesie doboru penetrantów fluorescencyjnych do przemysłowych badań nieniszczących DOI:10.15199/62.2019.10.12

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój techniki powoduje, że konieczne jest potwierdzanie jakości produktów w sposób liczbowy, gdyż określenie atrybutowe jest często niewystarczające1, 2). Podnoszenie jakości wyrobów jest możliwe poprzez sterowanie, zarządzanie, ale także poprzez kontrole jakości, które umożliwiają zidentyfikowanie niezgodności wyrobu. Często stosowane w diagnostyce wyrobów są badania nieniszczące (NDT), które umożliwiają przeprowadzenie kontroli wyrobu bez jego zniszczenia3-5). Ma to szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia tzw. procesów specjalnych6-8). W badaniach nieniszczących wykorzystywane są przeznaczone do tego celu substancje chemiczne. W przypadku metody fluorescencyjnej wykorzystuje się substancje chemiczne zwane penetrantami fluorescencyjnymi. Ich liczba jest stosunkowo duża i rośnie. Charakteryzują się one różnymi cechami, co sprawia, że pewnego rodzaju problemem dla przedsiębiorstw staje się wybranie takiej substancji, która byłaby adekwatna dla konkretnego wyrobu z uwzględnieniem aspektów jakościowych i kosztowych9-11). Dlatego też celowe staje się poszukiwanie odpowiednich metod umożliwiających podjęcie właściwych decyzji przy wyborze penetrantów. W przedsiębiorstwie MB Aerospace zlokalizowanym w Polsce południowo-wschodniej podczas realizacji badań nieniszczących metodą fluorescencyjną wykorzystywano penetranty z tzw. "niskim" oraz "wysokim" poziomem czułości. Przedsiębiorstwo ze względu na wymagania klienta potrzebowało poszerzyć swoją ofertę usługową o dodatkowy penetrant ze średnim poziomem czułości. W tym celu konieczne było przeanalizowanie różnych typów penetrantów. Przedsiębiorstwo, oprócz zapewnienia zadowolenia klienta co do wykonywania badań nieniszczących metodą fluorescencyjną penetrantem o średnim poziomie czułości, chciało uwzględnić inne istotne dla przedsiębiorstwa kryteria. Tymi kryteriami, określonymi w trakcie przeprowadzonej burzy mózgów, były czas zmywania, palność, reaktywność, dostępne poje[...]

 Strona 1