Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARTŁOMIEJ WITALA"

Wybrane właściwości powłok TBC wytwarzanych metodą Triplex Pro 200 z otworami wycinanymi laserem

Czytaj za darmo! »

Proces natryskiwania cieplnego jest dynamicznie rozwijającą się metodą nakładania powłok. Znajduje coraz większe zastosowanie nie tylko w przemyśle lotniczym, ale praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu, w których są stawiane wysokie wymagania eksploatacyjne i niezawodności elementów i konstrukcji [1÷5]. W latach 70. zapoczątkowano wprowadzanie powłokowych barier cieplnych do ochrony elementów gorących sekcji silnika lotniczego. Postęp w badaniach nad nowymi materiałami oraz rozwój technologii natryskiwania cieplnego doprowadził do opracowania materiałów MCrAlY na międzywarstwy (NiCoCrAlY, NiCrAlY, CoCrAlY) oraz na warstwy ceramiczne zawierające tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru ZrO2-Y2O3. Pierwsze pozytywne próby z zastosowaniem powłokowych barier cieplnych (TBC) przeprowadzono na łopatkach turbiny silnika J-75 [6]. Zastosowanie powłokowych barier cieplnych pozwoliło na zwiększenie efektywności stosowanych w silnikach lotniczych turbin, a następnie turbin stacjonarnych. Wprowadzenie powłoki TBC w takich rozwiązaniach pozwala obniżyć temperaturę podłoża o 175°C oraz wydłużyć czas eksploatacji [7]. Obecnie podstawowym materiałem wykorzystywanym na powłokowe bariery cieplne w konstrukcjach turbin jest ZrO2-8Y2O3, który ma dobre właściwości ochronne do temperatury 1200°C oraz jest odporny na działanie agresywnego środowiska gazów spalinowych. Temperatura gazów na wlocie do turbiny przekracza temperaturę topienia współczesnych stopów żarowytrzymałych. Problemy materiałowe stanowią podstawowe ograniczenie w uzyskaniu większych sprawności oraz osiągów silników turbinowych. W celu obniżenia temperatury powierzchni łopatek turbin są stosowane technologie wytwarzania w nich kanałów chłodzących lub otworów regulujących ilość przepływającego powietrza niezbędnego do spalania paliwa i chłodzenia w przypadku elementów komór spalania. Połączenie technologii wytwarzania powłok oraz powłokowych barier cieplnych z technologi[...]

Wysokotemperaturowe utlenianie krzemowanego stopu C-103 z dyfuzyjną warstwą barierową DOI:10.15199/40.2016.5.1


  Utleniano komercyjny stop niobu C-103 z warstwą krzemkową modyfikowaną dyfuzyjną warstwą barierową. Warstwę ochronną wytworzono metodą kontaktowo-gazową (pack cementation). Proces utleniania prowadzono w zakresie temperatury 950÷1100oC w atmosferze tlenu. Stwierdzono, że warstwa krzemkowa modyfikowana dyfuzyjną warstwą barierową znacząco poprawia odporność na utlenianie stopu niobu C-103 w porównaniu do warstwy krzemkowej bez modyfikacji. Słowa kluczowe: warstwy krzemkowe, metoda kontaktowo-gazowa, utlenianie, warstwy ochronne, stop C-103 High-temperature oxidation of silicide-coated C-103 alloy with a diffusion barrier layer Commercial C-103 niobium alloy with a silicide layer modified by a diffusion barrier layer was oxidised. The protective layer was produced by the pack cementation method. The oxidation process was carried out in a temperature range of 950÷1100oC in an atmosphere of oxygen. It was found that the silicide layer modified by the diffusion barrier layer led to a significant improvement of resistance to oxidation of the C-103 niobium alloy compared to the unmodified silicide layer. Keywords: silicide layers, pack cementation method, oxidation, protective layers, C-103 alloy.1. Wprowadzenie Sprawność turbinowych silników odrzutowych może być zwiększona poprzez podwyższenie temperatury i ciśnienia gazów spalinowych. 1. Introduction Turbine jet engine efficiency can be increased by raising the temperature and pressure of the exhaust gases. Further improvement 144 Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 59, nr 5/2016 Tabela 1. Skład chemiczny stopu C-103 Table 1. The chemical composition of C-103 alloy Stop C-103 / Alloy C-103 Skład chemiczny, % mas / Chemical composition, % mass C O Zr Hf Ti Ta W Nb 0,01 0,01 0,69 11,0 0,95 0,16 0,18 osnowa / matrix Dalsza poprawa sprawności silników odrzutowych w oparciu o nadstopy niklu jest utrudniona, z powodu ograniczeń wynikających z temperatury ich topnie[...]

 Strona 1