Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław BROCIEK"

Modeling and simulation of the interaction of the nonlinear load and traction power system

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of modeling & simulation of the influence of the rectifier network (6-pulses) on the supply sources in the traction systems. The simulation results in the form of higher harmonics of voltage and currents have been compared with the measurements mode in the real substation. The results of comparison confirm good agreement of the developed model with the real measure[...]

Estimation of voltage and current distortions in the power system supplying the AC arc furnace

Czytaj za darmo! »

The paper presents a circuit model of three phase arc arrangement, taking into account the nonlinearity of the arc appearing In the particular phases as well as the windings vector groups of a furnace transformer. This model was designed on the ground of parameters, resulting from a voltage current characteristic of the arc. At modeling of changes of parameters of an arc we applied the random values of resistance. The values of higher harmonics of current and voltage for each considered case have been evaluated by using the simulation program MicroCap - 8. In the paper we have included the exemplary results of numerical calculations. Streszczenie W artykule przedstawiono model obwodowy trójfazowego urządzenia łukowego z uwzględnieniem nieliniowości łuku w poszczególnych fazach oraz grupy połączeń transformatora piecowego. Model ten opracowano na podstawie parametrów wynikających z nieliniowej charakterystyki napięciowo - prądowej łuku. Do symulacji zmian parametrów łuku elektrycznego wykorzystano generator zmienny losowo. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone w programie MicroCap - 8. Obliczono wartości wyższych harmonicznych prądu i napięcia w odbiorniku oraz po stronie pierwotnej i wtórnej transformatora piecowego. Zamieszczono przykładowe rezultaty obliczeń numerycznych. (Zniekształcenia napięcia i prądu w układzie zasilania pieca łukowego) Keywords: nonlinear load of random parameters, higher harmonics of current and voltage. Słowa kluczowe: odbiornik nieliniowy o parametrach zmiennych losowo, wyższe harmoniczne prądu i napięcia. Introduction One of the crucial parameters describing the quality of the electrical energy are these describing the distortion of the voltage an current from the ideal sinusoid. They may be measured by the higher harmonics, i.e. contents of higher harmonics and their values. Because of consequences for power system followed by the higher harmonics the obligatory standards define the upper limits of di[...]

Elimination of higher harmonics of voltage in the power systems supplying the rectifier circuits

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of simulation of the power network composed of the main supplying point (PCC) of 15kV, 4km overhead supply line of middle voltage, filter of kth harmonics and 6- and 12-pulse rectifier. In each case we have determined the impedance characteristics of the network as the function of frequency in steady state of AC analysis. The values of the voltage harmonics corresponding to the circuit before and after filter of kth harmonic have been also calculated. The supplying line was simulated by a two-port of the distributed parameters. The numerical data used in experiments have been acquired from the real (physical) power system. All experiments have been performed using Micro-Cap 8 program. In the paper we have included the exemplary results of the numerical calculations.. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących współpracy odbiornika nieliniowego 6- i 12-pulsowego prostownika/ z systemem elektroenergetycznym z dołączonym filtrami wyższych harmonicznych. Dla poszczególnych przypadków przedstawiono zmiany modułów impedancji układu w zależności od częstotliwości wyznaczone przy wykorzystaniu analizy AC. Do obliczeń numerycznych przyjęto dane występujące w układach rzeczywistych a linie zasilające napowietrzne odwzorowano układami o parametrach skupionych . Dla różnych konfiguracji określono wartości wyższych harmonicznych prądu i napięcia oraz współczynniki odkształcenia napięcia i prądu w liniach 15 kV Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem programu MicroCap-8. (Eliminacja wyższych harmonicznych napięcia w systemach elektroenergetycznych zasilanych przez układ prostownikowy) Keywords: Higher harmonics of current and voltage, total harmonics distortion, filter of kth harmonics Słowa kluczowe: Wyższe harmoniczne prądu i napięcia, współczynnik odkształcenia napięcia i prądu, filtry wyższych harmonicznych Introduction Different compensating structures are used to[...]

Influence of supplying voltage on deformation of current in transformer

Czytaj za darmo! »

The paper presents a new method for modeling transformer with a hysteresis loop of Jules-Atherton. The Micro-Cap program allows the modeling of magnetically coupled coils by using description of the parameters of the magnetic circuit connecting the coil and the shape of ferromagnetic hysteresis. The way of determination of parameters describing the shape of the magnetization curve, taking into account the phenomenon of ferromagnetic hysteresis are presented. With the assumed parameters of the magnetic circuit, the calculations illustrating the operation of the transformer for the selected voltages were performed. Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę modelowania transformatora z uwzględnieniem pętli histerezy Jules'a-Athertona. Program Micro-Cap pozwala na modelowanie cewek sprzężonych magnetycznie poprzez opis parametrów obwodu magnetycznego łączącego cewki oraz kształt histerezy ferromagnetyka. Przedstawiono sposób wyznaczania parametrów opisujących kształt krzywej magnesowania użytego ferromagnetyka z uwzględnieniem zjawiska histerezy. Przy założonych parametrach obwodu magnetycznego wykonano obliczenia symulacyjne ilustrujące pracę transformatora dla wybranych napięć zasilających. (Wpływ napięcia zasilającego na odkształcenie prądu w transformatorze). Keywords: transformer model, hysteresis loop, higher harmonics of current Słowa kluczowe: model transformatora, pętla histerezy, wyższe harmoniczne prądu 1. Introduction A prime example of ambiguous circuit current-voltage characteristics of an element is the with ferromagnetic core described dependence B=f(H) with the hysteresis [2]. Examples of such devices are inductors and transformers. Appropriate modeling of hysteresis is important to determ[...]

Charakterystyka systemu pomiarowego z akwizycją i przetwarzaniem sygnałów w układzie zasilania obiektu przemysłowego

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano system pomiarowy przeznaczony do badania sygnałów w sieci elektroenergetycznej. Zaprezentowano konfigurację systemu od przetworników prądów i napięć sieciowych, poprzez układy akwizycji i kondycjonowania sygnałów, do jednostki sterującej - komputera PC. Rozważono m.in. właściwości systemu pod kątem dokładności przetwarzania, synchronizacji przebiegów czasowych, efekt[...]

Frequency characteristics of the power line with nonlinear load

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących współpracy odbiornika nieliniowego z systemem elektroenergetycznym z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych modułów impedancji widzianych z zacisków węzła do którego dołączony jest odbiornik nieliniowy (podstacja trakcyjna). Do obliczeń numerycznych przyjęto dane występujące w układach rzeczywistych a linie zasilające napowietrzne i kablowe odwzorowano układami o parametrach skupionych (czwórnikiem typu π) i rozłożonych (linia długa). Dla różnych konfiguracji określono częstotliwości rezonansowe. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem programu MicroCap-8 (Charakterystyki częstotliwościowe linii zasilających odbiorniki nieliniowe). Abstract. The results of simulation tests concerning [...]

Estimation of higher voltage and current harmonics generated by the nonlinear load

Czytaj za darmo! »

The results of simulation tests concerning the cooperation of the nonlinear load formed by 6 - pulse rectifier with the power system are presented. In numerical experiments we have taken data from the real systems, including the cable and overhead lines. They have been represented by the distributed parameter system. The values of higher voltage and current harmonics and total harmonic distortion (THD) in 15 kV and 110 kV line, for each considered case have been evaluated by the experiments performed by using the simulation program MicroCap-8. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących współpracy odbiornika nieliniowego (6 - pulsowego prostownika) z systemem elektroenergetycznym . Do obliczeń numerycznych przyjęto dane występujące w układach rzeczywi[...]

Cooperation of 12-pulse converter with a power system in dynamic state DOI:10.12915/pe.2014.05.014

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of the analysis of higher harmonics, and total harmonic distortion coefficient in the transformer station 220/15kV on the 15kV side. This transformer supplies the 3kV DC traction substation containing 12-phase converters. The level and the instantaneous waveform on the 15kV side voltage and loading current have been registered and used for the investigation of the influence of the converters on the parameters of the energy of the supplying system. The paper presents the comparison of the real measurements with the results of computer simulation obtained using Microcap. Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza współpracy podstacji trakcyjnej z układem zasilania. Podstacja ta wyposażona jest w prostownik 12-pulsowy i należy do odbiorników nieliniowych o dynamicznie zmieniającym się obciążeniu. Odbiorniki z układami prostownikowymi są źródłami wyższych harmonicznych prądu i napięcia, powodując odkształcenie napięcia w węźle z którego są zasilane. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształcenia napięć w stacji transformatorowej 220/15kV. Z szyn 15kV zasilana jest podstacja trakcyjna prądu stałego 3kV wyposażona w 12-pulsowy prostownik. Chcąc opisać wpływ tego układu prostownikowego na układ zasilania, rejestrowano poziom i kształt krzywej napięcia oraz wartości prądu obciążenia po stronie 15kV. Rezultaty otrzymane z pomiarów porównano z wynikami badań symulacyjnych pracy tego układu przeprowadzone w języku MicroCap. (Analiza współpracy podstacji trakcyjnej wyposażonej w 12-pulsowy prostownik z układem zasilania w stanach dynamicznych). Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne napięcia, współczynnik odkształcenia napięcia, układy prostownikowe Keywords: voltage distortion coefficient, higher harmonics of voltage, 12-pulse converter doi:10.12915/pe.2014.05.10 Introduction Currently, there is a need for experimental studies and new computer programs executing measurements acquired in a real world. This is [...]

 Strona 1