Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Pużak"

Reologia w technologii betonu

Czytaj za darmo! »

Beton to najczęściej stosowany i najważniejszy materiał we współczesnym budownictwie. Współczesny przemysł produkcji materiałów budowlanych stawia coraz wyższe wymagania dotyczące uzyskania przez beton projektowanych właściwości, które w rezultacie wpływają na trwałość tego kompozytu. Jednocześnie skład betonu ulega ciągłym modyfikacjom, po to, aby z jednej strony wpływać na jego właściwości, a z drugiej dopasować go do wymagań i potrzeb środowiska. Tematyce tej poświęcone były obrady XI Sympozjum Naukowo-Technicznego "Reologiawtechnologii betonu", które odbyło się 17 czerwca br. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Sympozjumzostało zorganizowane przez spółkę Górażdże Cement S.A. oraz Katedrę Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej pod patronatemS[...]

Nanotechnologia - przyszłość prefabrykacji betonowej

Czytaj za darmo! »

Współczesny przemysł produkcji materiałów budowlanych stawia coraz wyższe wymagania dotyczące czasu uzyskania przez beton projektowanych właściwości. Skrócenie czasu wiązania i twardnienia betonu (cementu) możliwe jest w wyniku przeprowadzenia odpowiedniej obróbki termicznej zabudowanego betonu lub stosowania odpowiednio dobranych domieszek chemicznych. Okazuje się również, że kształtowanie tych właściwości jest możliwe dzięki zastosowaniu nanotechnologii, czyli kształtowaniu struktur stwardniałego betonu na poziomie pojedynczych atomów i cząstek.Wartykule przedstawione zostaną wyniki badań laboratoryjnych i próby przemysłowej betonu samozagęszczalnego SCC przeznaczonego do produkcji prefabrykowanych płyt pokrywowych (elementy zakończenia studni) z użyciem nanometrycznej domieszki X-Seed? przyspieszającej przyrost wytrzymałości na ściskanie. Wymagania dotyczące prefabrykowanych płyt pokrywowych Płyty pokrywowe są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi, służącymi do przykrycia studzienek, na których spoczywa właz kanałowy. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych. Elementy te powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. Na rysunku 1 przedstawiono płytę pokrywową 1200 mm. Uzyskanie betonu o żądanych właściwościach wymaga odpowiedniego doboru składników i właściwego procesu projektowania uwzględniającego gęstość i rozstaw zbrojenia, odpowiednią ciekłość mieszanki betonowej, a także czas transportu i zabudowy betonu. W przypadku pokryw betonowych, stanowiących element zakończenia studni najważniejszym parametrem, oprócz wymagań normowych, było uzyskaniemaksymalnej wytrzymało[...]

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R-LH


  W krajowej praktyce budowlanej coraz szersze zastosowanie znajdują cementy z dodatkami mineralnymi (CEM II; CEM III; CEM IV; CEM V). Produkcja tych cementów, oprócz efektywnego obniżenia kosztów produkcji przez zastąpienie części klinkieru portlandzkiego dodatkami mineralnymi, prowadzi do uzyskania spoiw o podwyższonej odporności na korozyjne działanie mediów agresywnych oraz korzystnie wpływających na trwałość konstrukcji.Cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R-LH jest uzyskiwany przez wspólny przemiał klinkieru portlandzkiego, dodatków mineralnych, tj. granulowanego żużla wielkopiecowego (S) i popiołu lotnego krzemionkowego (V) oraz regulatora czasuwiązania. Skład cementu CEMV/A(S-V) 32,5R-LH odpowiada wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku. Analizując efekt synergii oddziaływania popiołu lotnego krzemionkowego oraz żużla wielkopiecowegowskładzie cementuwieloskładnikowego CEMV/A (S-V) 32,5R-LH potwierdzono, że właściwości mechaniczne i fizyczne cementów wieloskładnikowych CEM V zawierających dwa dodatki mineralne są korzystniejsze niż zawierających jeden dodatek mineralny. Cementy takie, przy [...]

XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne "Reologia w technologii betonu"


  Proces produkcji betonu wymaga znajomości parametrów poszczególnych składników i wiedzy pozwalającej zastosować taką ich kombinację, aby uzyskać wyrób o wymaganych właściwościach. Współczesny beton bowiem to wieloskładnikowy kompozytwykonany z kruszywa, cementu, dodatkówmineralnych i domieszek chemicznych orazwody, zaś technologia betonu to prawdziwa inżynieria materiałowa. Optymalne połączenie tych dwóch obszarów pozwala na uzyskaniemateriału, który z powodzeniem spełnia podstawowe kryteria dobrego betonu.Nowoczesne rozwiązania w technologii betonu, betony nowej generacji oraz aspekty praktyczne w technologii betonu to główne tematy tegorocznego sympozjum naukowo-technicznego "Reologia w technologii betonu", które odbyło się 14 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To już XIII edycja tej imprezy organizowanej przez Grupę Górażdże we współpracy zWydz[...]

Płynny jastrych cementowy "CemFlow"


  "CemFlow" to specjalistyczna samopoziomująca wylewka betonowa na bazie cementu charakteryzująca się niskim skurczem. Umożliwia wykonanie cementowych podkładów bez efektu paczenia płyt na brzegach dylatacji. Zjawisko to związane jest z nierównomiernym skurczem górnej i dolnej warstwy płyty i prowadzi do wywinięcia krawędzi nawet do kilkunastu milimetrów, a w efekcie stanowi wadę typowych nawierzchni betonowych (rysunek 1 i fotografia 1). Jakie właściwości ma "CemFlow®" i gdzie może być stosowany? Podstawową właściwością jastrychu cementowego "CemFlow®" jest samozagęszczalność oraz wysoka rozlewność mieszanki. S[...]

Cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5N-LH

Czytaj za darmo! »

Cement CEM V/A (S-V) 32,5N-LH jest uzyskiwany przez wspólny przemiał klinkieru portlandzkiego, dodatków mineralnych, tj. granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego krzemionkowego, oraz regulatora czasu wiązania. Skład cementu CEM V/A (S-V) 32,5N-LH odpowiada wymaganiom normy PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku. Wprow[...]

II Sympozjum Naukowo-Techniczne "Beton w infrastrukturze wsi i miast"

Czytaj za darmo! »

Beton stosowany przy realizacji obiektów infrastruktury wsi i miast zazwyczaj poddawany jest dużym obciążeniom mechanicznym oraz działaniu zmiennej temperatury, środków odladzających oraz agresji chemicznej o różnym stopniu natężenia. W związku z tym musi charakteryzować się bardzo dobrą jakością i trwałością oraz starannym projektowaniem, wykonywaniem, wbudowywaniem i pielęgnacją. Tematyc[...]

IX Sympozjum Naukowo-Techniczne "Reologia w technologii betonu"

Czytaj za darmo! »

Cykl sympozjów naukowo- -technicznych "Reologia w technologii betonu", organizowanych przez Górażdże Cement S.A. i Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wpisał się na stałe w kalendarium spotkań poświęconych problematyce normalizacji, właściwości oraz zastosowania cementu i betonu. W tegorocznym, dziewiątym już sympozjum, które odbyło się 12 czerwca 2007 r. w nowoczes[...]

Beton wysokiej wytrzymałości w produkcji rur betonowych

Czytaj za darmo! »

Gęsta zabudowa terenów miejskich, nasilony ruch drogowy i coraz większa liczba instalacji uniemożliwiają prowadzenie otwartej zabudowy kanałów. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest budowa instalacji podziemnych metodą bezwykopową. Zaletą tego sposobu jest to, że budowa rurociągu odbywa się bez utrudniania i zakłócania ruchu pieszych oraz pojazdów (rysunek 1). Przy konieczności prowadzenia robót w obszarze autostrad, torów kolejowych oraz głównych dróg i arterii komunikacyjnej nie ma innej sensownej alternatywy. Rury przeciskane są ze studni startowej do studni końcowej. Zakres robót zmniejsza się o 85% w stosunku do wykopów otwartych przy tej samej średnicy rur oraz tej samej długości kanału. Wymagania dotyczące rur betonowych Do efektywnego przeciskania, obok pa[...]

 Strona 1  Następna strona »