Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Damian Wojnowski"

Wpływ obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do napraw konstrukcji betonowych DOI:10.15199/33.2017.08.26


  Prowadzenie robót budowlanych w obniżonej temperaturze staje się z roku na rok powszechniejsze ze względu na powstawanie coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji obiektów w relatywnie krótkim czasie. Wykonawcy, chcąc w terminie zakończyć prace budowlane, działają na granicy ryzyka i wykonują je w niskiej temperaturze. Zaniedbują jednak często przy tym działania ograniczające lub eliminujące skutki występowania obniżonej temperatury. Wliteraturzewskazanowielemetodwykonywania robót betonowychwokresie obniżonej temperatury [1, 2, 7, 9 ÷ 11, 14, 22, 23]. Mało jest jednak publikacji dotyczących wykonywania napraw w takich warunkach temperaturowych [8]. Skupiają się one na konkretnych przykładach, nie omawiając szeroko problemu skuteczności napraw prowadzonych w warunkach obniżonej temperatury. Z pewnością każdy się zgodzi, że "naprawa naprawy"może nie tylko frustrować, ale również zaważyć na kondycji finansowej firmy wykonawczej [3]. Mając to na uwadze oraz uwzględniając specyficzny klimat występujący w Polsce (częste wahania temperatury) trzeba pamiętać, że projektując naprawę konstrukcji betonowych, należy uwzględniać wymagania nie tylko dotyczące stosowanych wyrobów czy podłoża, ale również warunki prowadzenia prac. W przeciwnym wypadku może dojść do niespełnienia projektowanej funkcji naprawy, skrócenia projektowanego okresu użytkowania, czy nawet do przedwczesnego zniszczenia [4, 12, 13, 21]. Rodzaje zapraw naprawczych Przeanalizowano właściwości 150 zapraw wchodzących w skład systemów do naprawy konstrukcji betonowych, wytwarzanych przez dziewięciu czołowych producentówtego typuwyrobówbudowlanych w Polsce. Z deklaracji większości producentów wynika, że znaczna część dostępnych na rynku zaprawpolimerowo-cementowych i cementowych powinna być stosowana w temperaturze 5 - 30°C. Wpracy prezentowanej w artykule podstawowym kryterium doboru zapraw była minimalna temperatura aplikacji dopuszczalna przez produc[...]

Ocena skuteczności napraw realizowanych w warunkach nieoczekiwanego obniżenia temperatury DOI:10.15199/33.2017.11.33


  Konieczność prowadzenia napraw konstrukcji betonowych może wynikać z wystąpienia uszkodzeń podczas eksploatacji obiektów, nieprawidłowego wykonawstwa, a także uszkodzeńmechanicznych. Do wykonywania takich napraw wykorzystywane są często polimerowo- cementowe zaprawy naprawcze [2, 3, 6]. Potrzeba przeprowadzenia prac naprawczych może występować nie tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, ale również wtedy, gdy występuje obniżona temperatura. Zgodnie z deklaracją producentów większość dostępnych na rynku zapraw naprawczych PCC może być stosowana tylko w temperaturze 5 - 30°C, niektóre z nich w temperaturze niższej niż 5°C, ale nie niższej niż 1°C. Aby sprawdzić, w jakim okresie możliwe jest prowadzenie robót naprawczych przy użyciu większości zapraw PCC, przeanalizowano średnie wartości temperatury z wielolecia w różnych miastach w Polsce. Stwierdzono, że temperatura powyżej 5°C występuje od kwietnia od października. W obu miesiącach granicznych wartości te kształtują się na poziomie 8°C. W procesie dojrzewania zapraw naprawczych wybranych do badań wykorzystano zaprojektowane zmienne cykle temperaturowe symulujące sytuację zaskoczenia wykonawcy nagłym, niekontrolowanym obniżeniem temperatury, występującym w różnym momencie dojrzewania zaprawy. Jako temperaturę bazową przyjęto 8°C, czyli tę, która występuje wmiesiącach granicznych. Od niej nastąpiło obniżenie temperatury po 1, 2, 3, 7, i 14 dniach, które trwało przez 3 dni. Biorąc pod uwagę niedopuszczanie zapraw naprawczych do stosowania w temperaturze niższej niż 1°C, w symulowanych cyklach uwzględniono obniżenie temperatury jedynie do tej wartości. Cykle nazwano kolejno od I do V. Zmienne cykle temperaturowe wykorzystano w [...]

Zabezpieczanie konstrukcji budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska DOI:10.15199/33.2015.11.14


  Artykuł dotyczy ochrony konstrukcji betonowych przed działaniem czynników niszczących występujących w warunkach użytkowania. Omówiono wymagania odnośnie do wyrobów i systemów przeznaczonych do powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych i żelbetowych, wyspecyfikowane w normie PN-EN 1504-2 oraz w dokumentach opracowanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i in situ wykonane w celu oceny trwałości systemu powłokowego stanowiącego zabezpieczenie chłodni kominowych. Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe i żelbetowe, środowisko agresywne, ochrona powierzchniowa, trwałość. Abstract. The paper relates to the protection of concrete structures against destructive factors occurring in the conditions of use. Discusses requirements for products and systems for surface protection of concrete and reinforced concrete, specified in PN-EN 1504-2 and in the documents developed at the Building Research Institute ITB. The results of laboratory and in situ tests to assess the durability of the coating system on cooling towers were presented. Keywords: concrete and reinforced concrete structures, aggressive impact, surface treatment, durability.Konstrukcje betonowe i żelbetowe użytkowane są w środowisku zewnętrznym oraz wewnętrznym i w związku z tym działają na nie różne czynniki fizyczne i chemiczne, powodujące niszczenie.Od zewnątrz konstrukcje z betonu narażone są na czynniki atmosferyczne oraz działanie gruntu, wody morskiej i środków odladzających [1]. Natomiast wewnątrz obiektów budownictwa przemysłowego, spożywczego lub pokrewnych,wktórych podczas eksploatacji używane i/lub wydzielane są substancje chemiczne, elementy konstrukcji z betonu narażone są na działanie agresywnych środowisk chemicznych. Szczególną rolę w procesie niszczenia odgrywa woda. Mechanizm niszczenia betonu i zbrojenia z udziałem wody ma charakter fizyczny, chemiczny i elektrochemiczny. Szkodliwe działanie wody polega ni[...]

 Strona 1