Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej BARTKOWIAK"

Improving the accuracy of sinusoidal modeling through adaptive heterodyne filter analysis


  Sinusoidal modeling is a well established signal processing framework [2, 10, 14, 15]. Within a sinusoidal model (SM), the original audio signal is represented on a frame basis, by a linear combination of non-stationary sinusoids, . (1) The process of constructing such a model consists of timefrequency analysis (2) of the original signal (usually done using FFT in overlapping data segments), followed by building a set of spectral peaks Pl (3) (l denotes frame number), (2) (3) estimation of corresponding parameters of sinusoidal components, and finally linking of those peaks between consecutive frames. This procedure establishes parameter trajectories which describe the temporal evolution (variations of frequency and amplitude) of sinusoidal partials. The remaining part of the signal (the residual) may be additionally modeled as an additive noise leading to a so-called hybrid model [14]. In this paper we deal with two fundamental problems of hybrid SM: spectral peak classification and sinusoidal parameter estimation. Due to natural modulations (AM and FM) often present in musical sounds, spectra of individual harmonics are spread over a range of FFT bins, and sometimes overlap (Fig. 1). In effect, spectral peaks representing sinusoids are often hardly detectable and may be easily confused with noise-related peaks. Also, parameterization of these sinusoids using an FFT-based method is difficult and prone to errors. Both problems yield inaccurate reconstructed signal (1). We propose to apply adaptive heterodyne analysis (AHA) in order to improve estimation accuracy and to minimize the negative effects of treating a noiseinduced spectral peak as a sinusoid. Σ ( Σ ) = = = π + ϕ K k n k m k k x n A n f m 1 0 ˆ ( ) ( ) cos(2 ( ) (0)). cos 0) . k n N N j k n X l x n l H w n e π - - = =Σ - 2 1 0 ( ) ( ) ( ) , { ( ) : ( ) ( ) } 1 X l X l X l l k peak k peak k peak ± P = > }, , The [...]

Maskowanie długich przerw w muzyce z użyciem modelowania sinusoidalno-szumowego i adaptacji do kontekstu

Czytaj za darmo! »

Podczas cyfrowej transmisji lub rejestracji mog. wyst.powa. przerwy w sygnale fonicznym zwi.zane z utraconymi pakietami, brakiem synchronizacji lub fizycznymi uszkodzeniami no.nika. Uszkodzone fragmenty mog. mie. d.ugo.. dziesi.tek i setek milisekund (czyli wielu tysi.cy probek) i zazwyczaj s. bardzo dokuczliwe dla odbiorcy [1, 2]. Rekonstrukcja brakuj.cych danych przez prost. interpolacj. nie jest mo.liwa z uwagi na z.o.ono.. sygna.u. Na szcz..cie percepcja d.wi.ku przez ludzi nie opiera si. na kszta.cie jego fali lecz g.ownie na modulacjach sk.adowych widmowych. Aby zamaskowa. przerw. w sposob niezauwa.alny nale.y odtworzy. perceptualne cechy sygna.u, a nie jego dok.adny przebieg czasowy. Jednak w przypadku d.ugich przerw cz... informacji utracona jest bezpowrotnie i jedynym ratunkiem jest maskowanie maj.ce na celu zmniejszenie stopnia dokuczliwo.ci przerwy, na przyk.ad syntezuj.c fragment sygna.u pasuj.cy do w.a.ciwo.ci widmowych otoczenia przerwy tak, aby zast.pienie nim brakuj.cych probek by.o niezauwa.alne. W tym przypadku konieczna jest interpolacja, czyli wykorzystanie wiedzy o sygnale z obu stron luki, co wi..e si. z opo.nieniem. Ogolna idea polega na skonstruowaniu dwoch modeli reprezentuj.cych w.asno.ci perceptualne sygna.u po obu stronach przerwy, znalezieniu odpowiednio.ci mi.dzy parametrami tych modeli, skonstruowaniu modelu o zmiennych w czasie parametrach oraz zsyntezowaniu w.a.ciwej liczby probek sygna.u wype.niaj.cego przerw.. Rozwi.zania wyst.puj.ce w literaturze [2, 3, 4, 8, 10] mo.na podzieli. na operuj.ce w dziedzinie czasu lub dziedzinie cz.stotliwo.ci. W przypadku metod czasowych zazwyczaj konstruuje si. dwa modele predykcyjne podobne do stosowanych w technice LPC (segment sygna.u po przerwie przetwarzany jest wspak). Kolejnym krokiem jest ekstrapolacja sygna.u o dan. liczb. probek poprzez rekursywn. predykcj. z u.yciem probek ju. obliczonych. Obie ekstrapolowane wersje sygna.u s. ..czone przez u.re[...]

Kodowanie wielokanałowego sygnału fonicznego na potrzeby systemów syntezy pola akustycznego DOI:10.15199/59.2015.4.15


  Artykuł dotyczy metody kompresji sygnałów fonicznych o wielkiej liczbie kanałów, reprezentujących pole akustyczne w systemach WFS. Idea kompresji polega na wydzieleniu sygnałów reprezentujących indywidualne źródła przestrzenne. Sygnały te, wraz z towarzyszącymi im składowymi tła (rezyduum) kodowane są techniką perceptualną z większą efektywnością niż indywidualne sygnały kanałów. 1. WSTĘP Systemy syntezy pola akustycznego, WFS (ang. wave field synthesis) pozwalają na realistyczną reprodukcję dźwięku przestrzennego z punktową lokalizacją źródeł dźwięku w pomieszczeniu, co nie jest możliwe w systemach dyskretnej stereofonii [1,2]. Osiągane jest to poprzez wykorzystanie reguły Huygensa oraz dużej liczby (kilkadziesiąt do kilkuset) indywidualnych przetworników głośnikowych odtwarzających falę akustyczną gęsto spróbkowaną w przestrzeni (rys. 1).Przyszłościowe systemy multimedialne związane z telewizją swobodnego punktu widzenia oraz kinem 3D będą dążyły do wykorzystania metody WFS w celu uzyskania pełnego realizmu reprodukcji [3], dlatego dziś prowadzi się badania nad techniczną realizowalnością takich rozwiązań (rys. 2). Koszt eksploatacyjny systemu syntezy pola wynikający z dużej ilości danych (ze względu na liczbę kanałów) może być zredukowany przez stosowanie odpowiednich technik kompresji. Warto zauważyć, że gęste próbkowanie przestrzenne (np. przy pomocy macierzy mikrofonów) powoduje, że sąsiednie kanały reprezentujące zazwyczaj punktowe źródła dźwięku przekazują sygnały o bardzo podobnej treści. Te podobieństwa mogą zostać wykorzystane lokalnie poprzez kodowanie różnicowe (M/S) sąsiadujących par kanałów, ale w przypadku kanałów odległych w przestrzeni taki zabieg jest bezskuteczny ze względu na przesunięcie fazowe i efekty tzw. filtracji grzebieniowej. Z tego powodu obecnie stosowane metody kodowania dźwięku przestrzennego (MPEG-2 NBC [4], MPEG-D SAOC [5]) nie mogą być bezpośrednio wykorzystane do kompresji danych WF[...]

Badania naukowe w zakresie technik multimedialnych


  DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA KATEDRY TELEKOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ I MIKROELEKTRONIKI POLITECHNIKI POZNAŃS KIEJ (M. DOMAŃSKI) W zatrudniającej 14 nauczycieli akademickich Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej działają dwie grupy badawcze: - Grupa Technik Multimedialnych kierowana przez prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego, - Grupa Pola Elektromagnetycznego i Radioelektroniki kierowana przez prof. dra hab. inż. Wojciecha Bandurskiego. Działalności drugiej grupy dotyczy praca Modelowanie i symulacja propagacji fali EM w bezprzewodowych kanałach szerokopasmowych i połączeniach cyfrowych układów VLSI zamieszczona również w tym zeszycie. W niniejszym artykule zostanie omówiona działalność badawcza pierwszej grupy. Obejmuje ona: - przetwarzanie obrazów ruchomych i nieruchomych, - technikę obrazów stereoskopowych i trójwymiarowych, - kompresję obrazu, w tym kompresję obrazów trójwymiarowych, - telewizję swobodnego punktu widzenia, - analizę obrazów, zwłaszcza ruchomych, w tym rozpoznawanie i klasyfikację obiektów, analizę zdarzeń i zachowań, - technikę znaków wodnych w obrazach ruchomych, - przetwarzanie obrazów dla potrzeb telewizji cyfrowej, - implementację systemów w technice układów FPGA, - przetwarzanie i kompresję dźwięku, - technikę dźwięku przestrzennego. Badania dotyczące niektórych z wymienionych zagadnień zostaną omówione dalej. Ponadto w niniejszym zeszycie Przeglądu Telekomunikacyjnego i W iadomości Telekomunikacyjnych zamieszczono dwa inne artykuły dotyczące grupy badawczej kierowanej przez prof. M. Domańskiego: - Poznański kodek obrazu trójwymiarowego, - Telewizja swobodnego punktu widzenia, które w szczególny sposób omawiają dwa wybrane zagadnienia badawcze. W działalności badawczej Grupy Technik Multimedialnych szczególne znaczenie ma kompresja obrazów ruchomych. W tym obszarze zrealizowano najwięcej rozpraw doktorskich oraz projektów badawczych. Z nim związane były też poważne[...]

 Strona 1